Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/emibgcom/public_html/index.php on line 220
ПО ВЕРИГАТА НА ЦЕНИТЕ: вижте седмото издание - - Анализи
Emi

ПО ВЕРИГАТА НА ЦЕНИТЕ: вижте седмото издание

от: ЕМИ, тема: Електроенергетика, дата: 11.01.2013
коментари

(1)

ТЕЦ Варна – ключов доставчик на студен резерв за системата

ПО ВЕРИГАТА НА ЦЕНИТЕ: Производство на електрическа енергияОбща информация

TЕЦ Варна ЕАД е втората по големина топлоелектрическа централа в България и на Балканския полуостров. Тя е разположена на северния бряг на свързаното с Черно море Варненско езеро, на 12 километра от град Варна. Изборът на мястото е свързан с осигуряването на основното гориво - висококалорични антрацитни въглища, доставяни изцяло от внос. По тази причина в непосредствена близост до производството се намира изграденото пристанище за въглища.


В периода 1968 – 1979г. поетапно са въведени в експлоатация шестте блока на централата, всеки с инсталирана мощност от по 210 МВт. Общата инсталирана мощност на кондезационната централа е 1260 МВт.


ТЕЦ Варна е учредено като самостоятелно дружество през юни 2000 г. в резултат на отделянето му от състава на Националната електрическа компания (НЕК). От октомври 2006 г. собственик на
капитала на ТЕЦ Варна е CEZ a.s. след проведена приватизационна процедура.

 

Инсталирана мощност и производство

Централата разполага с 6 блока с обща инсталирана мощност от 1260 МВт и притежава лицензия за производство на електрическа енергия със срок от 20 години, издадена от ДКЕВР през февруари  2001 г.  Като основни горива  се използват въглища и природен газ, а мазутът е само за разпалване на котлите.


Съгласно  издадено от МОСВ Комплексно разрешително, блокове 4, 5 и 6 имат преходни периоди  съответно до края на 2013, 2014 и 2015 г. , за да осигурят спазването на допустимите   норми на емисии на прах, серни и азотни окиси съгласно Директива 2001/80/2001г.  Актуализираното през 2011 г. Комплексно разрешително за блокове 1, 2 и 3 разрешава лимитираната им експлоатация в рамките на ограничен брой часове  до 31.12.2015 г. (съгласно член 4(4) на Директивата дадени мощности могат да бъдат освободени за определен период от спазването на включените в нея допустими норми срещу задължението да работят не повече от определен лимит от време).


Мощностите на ТЕЦ Варна се използват от ЕСО основно като студен резерв на системата, който се активира само при необходимост.  Поради това произвежданата  от централата електроенергия обикновено е в пъти по-малко в сравнение с нейните производствени възможности (налична разполагаемост).


През 2011 г. ТЕЦ Варна е произвела  2 800 ГВтч, което представлява увеличение с 6,77% спрямо предходната 2010 г.  Това се дължи преди всичко на по-голямото количество електроенергия,  произведен
o от  активиран студен резерв поради увеличена консумация в страната и поради планови и аварийни прекъсвания на други основни мощности. Произведената електроенергия е продадена почти изцяло  на НЕК - Обществен доставчик в съответствие с определените от ДКЕВР задължителни квоти за производство за регулирания пазар и по регулирани цени . На свободния пазар са продадени само 13 ГВтч или 0,48% от производството на централата.


Съгласно Решение № TE-021 от 28.06.2012 г. на ДКЕВР за едногодишния период юли 2012 – юни 2013 г. централата ще продаде обща разполагаемост в размер на 6 406 ГВтч (брутна разполагаемост минус разполагаемост за собствени нужди) на НЕК –Обществен доставчик и на ЕСО.


Прогнозната разполагаемост за регулирания пазар е 1 211 ГВтч и ще бъде купена от НЕК-Обществен доставчик в съответствие с Решение Ц-17/28.06.2012 на ДКЕВР.  Останалата разполагаемост извън квотата за регулирания пазар е предназначена за предоставяне на студен резерв на системния оператор по регулирана цена (равна на цената за разполагаемост и заплащана от всички потребители на електропреносната мрежа чрез цената за достъп), както и за незначителни по размер продажби на електрическа енергия на свободния пазар
. За студен резерв и допълнителни услуги, необходими за осигуряване на надеждността на електроенергийната система, са предвидени  5 160 ГВтч. През лятото на 2012 ТЕЦ Варна подписа тристранен договор с НЕК и ЕСО за студен резерв до 1 юли 2013.


ТЕЦ Варна ще произведе  за регулирания пазар 1 114 ГВтч, което представлява само 17,3% от нетната разполагаемост на централата.


Регулирани  цени и приходи

Цените, по които ТЕЦ Варна продава електрическа енергия на НЕК-Обществен доставчик за ценовия период 1.07.2012 – 30.06.2013 са със следните параметри:

  • цена за енергия - 92,58 лв./МВтч
  • цена за разполагаемост – 8,69 лв./МВтч

Методът за регулиране, който прилага ДКЕВР спрямо централата е „норма на възвръщаемост“. При прилагането на този метод , ДКЕВР извършва регулаторен преглед и на негова база от 1 юли на текущата година утвърждава цени въз основа на утвърдени необходими годишни приходи, включващи прогнозни икономически обосновани разходи и възвръщаемост на собствен и привлечен капитал  за едногодишен период, приключващ на 30 юни следващата година. Определената от регулатора норма на възвръщаемост за ТЕЦ Варна за настоящия регулаторен период е 7 %, а в цената за енергия са включени и прогнозните разходи на дружеството, произтичащи от закупуването на разрешителни за емитиране на СО2 съгласно правилата на новата европейска схема за търговия с емисии от началото на 2013г.

Въз основа на горепосочената информация може да се изчисли, че  приходите, които централата ще реализира за регулаторния период 2012- 2013, ако не се активира студен резерв, ще бъдат:

  • 113,56 млн. лв. от НЕК - Обществен доставчик от продажбата на електроенергия и разполагаемост за регулиран пазар
  • 44,4 млн. лв. от ЕСО за предоставяне на студен резерв, определен с Решение № ТЕ -021/28.06.2012 на ДКЕВР.

 

На база общата балансова структура за периода 2006 г. – 2010 г. ДКЕВР оценява, че ТЕЦ „Варна“ЕАД  постига ефективно управление на активите и пасивите, а  общото финансово състояние оставащо непроменено за целия петгодишен период, е много добро.


Тенденции

От началото на 2013г. цената на произведената от ТЕЦ Варна електоенергия ще зависи и от пазарните стойности на  разрешителните за СО2. Новата европейска схема за търговия с емисии изисква „замърсителят“, в случая – ТЕЦ Варна, да закупува  разрешителни за всички емитирани парникови газове от специално организирани за това търгове. При емисионен фактор на централата 0,8 тона СО2/МВтч и цена от 8 евро за разрешително с еквивалент 1 тон, цената на произведената електроенергия ще се увеличи  приблизително с  12,50 лв/МВтч.


Ако заявлението за дерогация на България и приложения към него Национален инвестиционен план (публикувани от МИЕТ през м. юни 2012г.) бъдат одобрени от ЕК, то тогава централата ще получи безвъзмездно финансиране на стойност 64 млн.евро за проекти, свързани с модернизация и реконструкция на горивното оборудване за периода 2013-2020г. съгласно публикувания проект на Национален инвестиционен план от МИЕТ през месец юни 2012.


Конкурентни позиции

ТЕЦ Варна е най-големият доставчик на студен резерв и ключов доставчик на допълнителни услуги на ЕСО. Нейната регулирана цена за разполагаемост е най-ниската в сравнение с тези на останалите производители. 

Важно предимство на ТЕЦ Варна пред  лигнитните централи са нейните технически характеристики, а именно – висока маневреност, позволяваща гъвкавото й използване не само като студен резерв, но и като балансьор на навлизащите ВЕИ в системата, в частност – на ветрогенераторите.


Планираната екологизация на блокове 4, 5 и 6 изисква съществени инвестиции, които неминуемо ще доведат до увеличаване на цената за разполагаемост на ТЕЦ Варна, но това няма да отслаби нейните конкурентни предимства.


 

 

rss
Коментари (1)
avatar

Milko

22.01.2013

Cenata za razpolagaemost zavisi ot stoinostta na aktivite i napravenite investicii. Imenno za tova cenata za razpolagaemost na Varna shte raste za razlika ot cenata za razpolagaemost na Kozloduy, ME2, ME1, ME3, kadeto sled napraveni investicii, cenata shte pada s izplashtaneto im.

Остави коментар:

Име:*

Съобщение:*

E-mail:

Въведете кода:*

captcha

ТАГОВЕ

Анкета

Всички анкети

Календар на събитията

Реклама

За контакти: Ел. поща: emi(at)emi-bg(точка)com Адрес: София 1000, ул. Г.С. Раковски 140, ет. 6 Тел: (02) 895 8523  

web design