Начало НовиниАнализиСъбитияАктуализирани насоки на ЕК за мерки в подкрепа на екологичния преход

Върни се назад

Назад

Актуализирани насоки на ЕК за мерки в подкрепа на екологичния преход

Актуализирани насоки на ЕК за мерки в подкрепа на екологичния преход

Европейската комисия публикува актуализирани ръководни образци за държавната помощ, за да подпомогне държавите членки при разработването на мерки, които ще бъдат включени в техните национални планове за възстановяване и устойчивост (ПВУ) в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ. По-специално актуализираните технически документи ще помогнат на държавите членки да разработят мерки, които допълнително да допринесат за изпълнението на целите на Европейския зелен пакт, като същевременно ще спомогнат за прекратяване на зависимостта от руските изкопаеми горива и за ускоряване на екологичния преход, установен с плана REPowerEU.

Актуализирани ръководни образци

Механизмът за възстановяване и устойчивост (МВУ), ключовият инструмент, стоящ в основата на плана за възстановяване на Европа на стойност 800 милиарда евро NextGenerationEU, подкрепя координираното планиране и финансиране на трансгранична и национална инфраструктура, както и енергийни проекти и реформи за смекчаване на икономическото и социалното въздействие на пандемията от коронавирус и за подготовка на европейските икономики за екологичния и цифровия преход. През февруари 2023 г. Регламентът за МВУ беше изменен, за да се включат специални глави за REPowerEU в съществуващите ПВУ на държавите членки. За да се гарантира бързото въвеждане на мерките по REPowerEU, Комисията приканва държавите членки да представят своите изменени ПВУ най-късно до 30 април 2023 г.

През декември 2020 г. Комисията публикува ръководни образци, за да подпомогне държавите членки при разработването на мерки за държавна помощ, съставляващи част от плановете им за възстановяване и устойчивост и обхващащи множество видове инвестиционни проекти в съответствие с „водещите европейски инициативи“ на годишната стратегия на Комисията за устойчив растеж за 2021 г. За да помогне на държавите членки да изменят плановете си в контекста на REPowerEU, Комисията вече въведе целенасочени актуализации на образците, които са от най-голямо значение за разработването на нови мерки съгласно главите за REPowerEU.

По-конкретно няколко образеца бяха адаптирани към новите насоки от 2022 г. относно държавната помощ в областта на климата, опазването на околната среда и енергетиката, преразгледаната рамка за държавна помощ за научни изследвания, развойна дейност и иновации, новата временна рамка за кризи и преход и одобреното изменение на Общия регламент за групово освобождаване.

Комисията измени следните образци:

Водеща инициативаРъководен образец
УскоряванеЕнергийна инфраструктура и инфраструктура за водород
Енергия от възобновяеми източници, включително производство на водород от възобновяеми източници, както и инвестиционна/оперативна помощ за намаляване и премахване на емисиите на парникови газове, включително чрез подпомагане на енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност
Инфраструктура за производство и разпределение на районно отопление и/или охлаждане
СаниранеИнфраструктура за производство и разпределение на районно отопление и/или охлаждане
Енергийна ефективност на сградите
Зареждане и презарежданеСтанции за презареждане с електрическа енергия и станции за зареждане с водород за пътни превозни средства
Придобиване на пътни превозни средства с нулеви или ниски емисии
Други видове транспорт с ниски емисии
РазрастванеИновативни процесори и полупроводникови технологии
Услуги „в облак“

Контекст

Всички инвестиции и реформи, съдържащи държавна помощ и включени в националните планове за възстановяване, които се представят в контекста на Механизма за възстановяване и устойчивост, трябва да бъдат съобщени на Комисията за предварително одобрение, освен ако не са обхванати от някое от правилата за групово освобождаване на държавна помощ.

Комисията оценява приоритетно включващите държавна помощ мерки, които се съдържат в националните планове за възстановяване и устойчивост и са представени в контекста на Механизма за възстановяване и устойчивост, и е предоставила насоки и подкрепа на държавите членки в подготвителните етапи на националните планове, за да се улесни бързото разгръщане на Механизма за възстановяване и устойчивост. Същевременно Комисията удостоверява в своето решение, че приложимите правила за държавна помощ са спазени, за да се запазят еднаквите условия на конкуренция на единния пазар и да се гарантира, че средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост се използват по начин, който свежда до минимум нарушаването на конкуренцията и не измества частните инвестиции.

През декември 2020 г. Комисията публикува единадесет ръководни образци за държавна помощ, предоставящи специфични за сектора насоки за това в кои случаи: i) държавната помощ може да бъде изключена и следователно не е необходимо предварително уведомяване на Комисията; ii) ще е налице държавна помощ, но не е необходимо уведомяване, тъй като тя попада в обхвата на групово освобождаване; и iii) ще е налице държавна помощ и е необходимо уведомяване. Комисията заяви, че ръководните образци могат и ще бъдат актуализирани, когато е целесъобразно.

През февруари 2023 г. Европейският парламент и Съветът официално одобриха изменения Регламент за МВУ с цел включване на главите за REPowerEU в националните планове за възстановяване и устойчивост. През март 2023 г. в насоките относно ПВУ в контекста на REPowerEU Комисията прикани държавите членки да представят своите изменени планове с допълнителни глави за REPowerEU най-късно до 30 април 2023 г.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: