Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по немски език курсове по английски език
Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по английски език курсове по немски език

Начало НовиниАнализиСъбитияВнос на енергийни продукти в ЕС – последни развития

Върни се назад

Назад

Внос на енергийни продукти в ЕС – последни развития

Внос на енергийни продукти в ЕС – последни развития

  • Суровият петрол до голяма степен доминира във вноса на енергийни продукти в ЕС през 2021 г. с дял от 71 %, следван от природния газ в газообразно състояние със 17 %.
  • През 2021 г. Русия остава най-големият доставчик на природен газ и нефтени продукти за ЕС.

Последните данни на ЕК/Евростат показват, че възходящата тенденция на сметките за енергия от 2017 г. до 2018 г. се обръща през 2019 г. и намалява значително през 2020 г. поради кризата COVID-19, но се повишава силно през 2021 г. (виж горната фигура 1). Средната месечна стойност на вноса на енергийни продукти нараства от 22,3 млрд. евро на месец през 2017 г. до 25,8 млрд. евро на месец през 2021 г. Развитието на обема на енергийните продукти се оказва по-слабо колеблив – той е най-висок през 2018 г. (78,4 млн. тона) и най-нисък през 2020 г. (62,5 млн. тона).

Суровият петрол е най-големият внасян енергиен продукт (70,9 % от общия внос на енергия в ЕС през 2021 г.), природният газ в газообразно състояние е с дял от 16,6 %, както е показано на фигура 2. За суровия петрол този показател е с 1,9 процентни пункта по-нисък от този през 2020 г. Делът на природния газ в газообразно състояние се е увеличил с 1,5 процентни пункта. Делът на въглищата е намалял с 0,7 процентни пункта.

Русия е най-големият доставчик на природен газ за ЕС, както през 2020 г., така и през 2021 г. (фигура 3 и карта 1 отгоре); единствените други партньори със значителен дял в общия допълнителен внос в ЕС са Норвегия и Алжир. Глобалният дял на всички останали държави, които изнасят природен газ за ЕС, е 24,7 % през 2020 г. и 27,5 % през 2021 г. от гл.т. търговска стойност.

Както може да се види на фигура 4 и карта 2, Русия има по-слабо доминиращо положение при петролните масла, отколкото при природния газ, но все още е далеч пред втория по големина доставчик, който е САЩ през 2020 г. и Норвегия през 2021 г. Делът на Русия е намалял леко от 25,7 % през 2020 г. на 24,8 % през 2021 г.

Вносът на природен газ в ЕС от Русия и от останалия свят, изразен в стойност и нетен обем, е показан на фигура 5. В стойностно изражение развитието за Русия и другите държави извън ЕС е сходно: увеличение през 2018 г., намаление през 2019 г. и 2020 г., последвано от рязко увеличение през 2021 г. Колебанията в нетните обеми са по-малки, отколкото на тези в стойността, и следват приблизително същия модел, с изключение на 2018 г., когато вносът от държави извън ЕС, с изключение на Русия, намалява в нетни обеми, докато по показател стойност се увеличава. Делът на Русия в общия внос на природен газ от страни извън ЕС, измерен като нетен обем, се е увеличил от 39 % през 2017 г. на 44 % през 2021 г.

При петролните масла общият нетен обем леко се е увеличил между 2017 и 2019 г. През 2020 г. поради кризата в COVID-19 се наблюдаваше голям спад на нетните обеми, който оказа натиск върху цените, в резултат на което стойността на нефтените масла спадна по-силно от нетните обеми. През 2021 г. нетните обеми не търпят сериозни промени в сравнение с 2020 г., но стойностите се увеличиха силно. Делът на Русия в общия внос на нефтени масла извън ЕС, измерен в нетен обем, намаля от 30 % през 2017 г. до 26 % през 2021 г.

През 2017 г. делът в общия внос на ЕС на основните енергийни продукти е бил 15,2 %, като през 2018 г. се е увеличил до 17,3 %, а през 2020 г. е спаднал до 10,1 %, отчасти поради спада на цените. През 2021 г. делът се е увеличил до 14,7 %. Лъвският пай от вноса на енергийни продукти идва от нефтените масла, чийто дял е почти два пъти по-голям от този на природния газ и над шестнадесет пъти по-голям от този на твърдите горива през 2021 г.

Когато се разглежда само вносът на ЕС от Русия, делът на основните енергийни продукти е 4,5 % през 2021 г. (фигура 8), което е малко по-ниско от 2017 г. (4,9 %). През 2018 г. той е достигал 5,4 %, а през 2020 г. – 3,0 %. Вносът на енергийни продукти в ЕС от Русия като дял от общия внос в ЕС от Русия е намалял с 4,2 процентни пункта (пр.п.) от 62,4 % през 2017 г. до 58,2 % през 2021 г. През този период делът на петролните масла е намалял с 11,3 процентни пункта, докато делът на природния газ се е увеличил със 7,6 процентни пункта.

В таблица 1 е показан делът на всяка държава-членка в допълнителния внос на нефтени масла и природен газ в ЕС през 2021 г. Представена е само интервална информация, за да се избегне разкриването на поверителни данни. Не е разгледано преразпределението на вноса между държавите-членки след вноса в ЕС, измерено чрез търговията в рамките на ЕС. Пет държави членки: Германия, Испания, Франция, Италия и Нидерландия имат дялове от над 5 % от общия външен внос в ЕС както за нефтени масла, така и за природен газ през първата половина на 2021 г. Две от тях, Германия и Нидерландия, имат дял от над 5 % в общия внос от Русия и за двата продукта, какъвто е и случаят с Полша. Дяловете на Франция, Италия, Унгария и Австрия за Русия в общия допълнителен внос в ЕС са над 5 % за природния газ, докато Финландия има дял от над 5 % за нефтените масла.

През 2021 г. в четири държави-членки (България, Словакия, Унгария и Финландия) повече от 75 % от вноса на нефтени масла е от Русия (таблица 2 долу). Десет държави-членки (България, Чехия, Естония, Латвия, Унгария, Австрия, Румъния, Словения, Словакия и Финландия) внасят повече от 75 % от вноса си на природен газ от Русия. И в двата случая това са предимно държави, които се намират в непосредствена близост до Русия. Повечето от страните с дял под 25 % от вноса от Русия и при двата продукта са по-далеч от Русия.

Като се комбинират таблици 1 и 2, може да се провери зависимостта от Русия на най-големите вносители на нефтени масла и природен газ в ЕС. За петролните масла най-големите вносители от извън ЕС са Германия, Гърция, Франция, Италия и Нидерландия (всички над 10 %) през 2021 г. От тях делът на Русия в националния внос е по-малък от 25 % за Гърция, Франция, Испания и Италия и между 25 % и 50 % за Нидерландия и Германия.

При природния газ най-големите вносители през 2021 г. са Германия, Италия и Нидерландия (всички над 10 %). От тези три държави делът на Русия е бил по-малък от 25 % за Нидерландия и между 25 % и 50 % за Италия и Германия.

Част от петролните масла и природния газ, внасяни от Русия и други страни, също се търгуват на вътрешния пазар на ЕС. Делът на вноса на нефтени масла е между 0 и 5 % за всички 27 държави-членки на ЕС, с изключение на две. Изключение правят Белгия и Германия, чиито дялове надхвърлят 20 %. При природния газ изключенията са Франция, Германия (и двете над 20 %) и Белгия (между 10 % и 20 %). При износа на нефтени масла в рамките на ЕС само Нидерландия (над 20 %) има дял над 5 %, докато при природния газ изключенията са четири: Белгия, Германия, Нидерландия (всички над 20 %) и Франция (5-10 %).

Можете да прочетете повече по темата на страницата на Евростат.

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Сподели: