Начало НовиниАнализиСъбитияВ търсене на устойчиво структуриране на договори за разлика

Върни се назад

Назад

В търсене на устойчиво структуриране на договори за разлика

В търсене на устойчиво структуриране на договори за разлика

За да се постигне необходимото масово разширяване на възобновяемите енергийни източници, необходимо за енергийния преход, схемите за публична подкрепа вероятно ще продължат да играят роля. Двустранните договори за разлика стават все по-популярни през последните години, особено при търговете за офшорни вятърни централи. Вследствие на повишените цени на енергията от 2021 г. двустранните CfD могат да се използват и за намаляване на разходите на потребителите, както е отразено и в проектозаконодателните предложения за реформа на устройството на електроенергийния пазар.

В този контекст системните оператори не могат да пренебрегнат вероятността, че проектирането на такива схеми за подпомагане може да окаже значително въздействие върху работата на системата. Според ENTSO-E от решаващо значение е да бъде отчетено това, за да се осигури икономически ефективен, устойчив и сигурен енергиен преход.

ENTSOE разработи документ Проектиране на устойчиви договори за разлика, който  има за цел да информира създателите на политики и други заинтересовани страни за потенциалното въздействие на двустранните CfD върху работата на системата и как подобреният проект може да помогне за намаляване на тези рискове.

В документа са описани няколко проекта, които са оценени в съответствие с четири основни критерия:

 • поведение при офериране и диспечиране: до каква степен са осигурени ефективни стимули  на пазара ден напред, в рамките на деня и на балансиращия пазар;
 • проектиране и разполагаемост на активите: до каква степен са осигурени ефективни стимули за максимизиране на пазарната стойност на електроенергията, а не да се максимизира обемът на производството, за да се получи по-висока възвръщаемост от субсидии;
 • хеджиране на риска: до каква степен ценовите и обемните рискове за производителите могат да бъдат хеджирани;
 • регулаторен риск: до каква степен промените в дизайна на схемите/инструментите за подпомагане оказват въздействие на участниците на пазара.

Оценката на ENTSOE от проектирането на CfD показва ясно предимство по отношение на стимулирането на правилното поведение при офериране и диспечиране към CfD, които не са базирани на производство и предоставя конкретни отправни точки, както и подходящи референции за подробното проектиране на такива схеми. Остава компромисът между базираните на капацитета и финансовите CfD за ВЕИ, особено по отношение на стимулите за проектиране спрямо риска за генератора и регулаторния риск. Въпреки това ENTSO-E препоръчва преминаване към проекти, които не са базирани на производството и е необходима допълнителна дискусия относно подробното разработване на схемите за капацитет/ на референтната централа.

Основни препоръки :

 • преминаване от базирани на производството CfDs към небазирани на производството CfDs; Обосновка: тъй като в системата се въвеждат все по-големи количества възобновяеми/нисковъглеродни източници и не може да знае дали те ще бъдат подкрепени или не, схемите за подпомагане трябва да бъдат разработени така, че тези активи да следват сигналите на пазарните цени (и следователно нуждите на системата) при реални пределни разходи. Подобен ход изглежда най-добре съответства на принципите в член 19б от одобреното предложение 2023/0077 за реформа на пазара на електроенергия

Източник: ENSOE

 • когато инжектирането продължава въпреки горната препоръка, да се направи така, че то да е възможно най-малко вредно. Отчитане на подробните съображения в документа (напр. специфична за технологията годишна/месечна референтна цена, определена ex-post, дефиниция за часове на пълно натоварване…);
 • продължаване на отворения дебат относно точното определение на възможностите на базираните на разполагаемостта CfDs и референтния производител, използван във финансовите CfD за ВЕИ;
 • да не се разпределят разходите и ползите от CfD въз основа на действително потребените MWhs, а да се търсят механизми за разпределение, които не се основават на потреблението;
 • да се проучи допълнително потенциалното въздействие на концепцията за преразпределение на базата на пазара върху съществуващите форуърдни пазари/пазари на PPA , преди да се обмисли нейното прилагане;
 • да се интегрират варианти за напълно търговски (т.е. без никаква форма на подкрепа) PPA в търговете за CfD;
 • да се направи подходяща оценка на последиците от механизмите за отделяне и двуетапни търгове в специфичния контекст на търговете за CfD (по-специално за рисковете и желания резултат).

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: