Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияДанъчни стимули за енергоспестяване и енергийни еко-продукти

Върни се назад

Назад

Данъчни стимули за енергоспестяване и енергийни еко-продукти

Данъчни стимули за енергоспестяване и енергийни еко-продукти

Европейската комисия представи днес предложението си за преразглеждане на остарелите правила за данъчно облагане на енергийните продукти в Европейския съюз. Новите правила целят да променят начина, по който се облагат енергийните продукти, за да се премахне съществуващото неравновесие и да се вземат предвид както въглеродните емисии, така и енергийното съдържание. Съществуващите енергийни данъци ще се разделят на две части, които заедно ще определят общата данъчна ставка. Комисията желае да насърчи енергийната ефективност и потреблението на по-екологобразни продукти, както и да избегне нарушаване на конкуренцията на единния пазар. Предложението ще помогне държавите-членки да преработят своите данъчни структури по начин, който спомага за стопански растеж и заетост, като облагането измества своята насоченост от труда към потреблението. Преработената директива ще влезе в сила от 2013 г. Предвидените преходни периоди за цялостно съгласуване на данъчното облагане на енергийното съдържание — до 2023 г., ще осигурят на промишления отрасъл необходимото време за адаптиране към новата данъчна структура.

 

Данъчното облагане на енергийни продукти до известна степен е хармонизирано на равнище ЕС. И сега в директивата за енергийното данъчно облагане са определени минимални ставки за облагане на енергийни продукти, които се използват като моторни горива и горива за отопление, както и на електроенергията. Тази директива обаче вече е остаряла и е непоследователна. Облагането въз основа на физическите количества консумирани енергийни продукти не може да бъде решение за целите на ЕС в областта на енергетиката и промяната на климата. То не осигурява икономически стимули за укрепване на стопанския растеж и насърчаване на създаването на работни места. Облагането на енергийните продукти трябва да отчита по-точно тяхното енергийно съдържание и въздействието им върху околната среда.

Основни елементи

Преразгледаната директива за енергийно данъчно облагане ще позволи на държавите-членки да използват данъчното облагане по възможно най-добрия начин и в крайна сметка да подкрепят „устойчивия растеж“. За да се осъществи това, в нея се предлага минималната данъчна ставка да бъде разделена на две части:

  • първата ще се основава на въглеродните емисии на енергийния продукт и ще бъде фиксирана на 20 EUR за тон СО2;
  • втората ще се основава на енергийното съдържание, т.е. на действителната енергия, която продуктът генерира, изразена в гигаджаули (GJ); минималната данъчна ставка ще бъде фиксирана на 9,6 EUR/GJ за моторните горива и на 0,15 EUR/GJ за горивата за отопление; това ще е валидно за всички горива, използвани за транспорт и отопление.

Социалните аспекти се вземат предвид, като се дава възможност на държавите-членки да освободят изцяло от данъчно облагане консумираната от домакинствата енергия за отопление, без значение какъв енергиен продукт се използва.

Продължителните преходни периоди за пълното привеждане в съответствие на облагането на енергийното съдържание, които продължават до 2023 г., ще дадат време на промишлеността да се адаптира към новата структура на облагане.

Ползите от преразглеждането на енергийното облагане

  • Предложението ще даде предимство на възобновяемите енергийни източници и ще насърчи потреблението на енергийни източници с по-ниски въглеродни емисии. В момента, колкото и да е парадоксално това, най-замърсяващите енергийни източници са най-малко облагани. И обратно, биогоривата са сред най-много облаганите енергийни източници, въпреки ангажимента на ЕС да увеличи дела на възобновяемите енергийни източници в транспорта. Новото предложение ще премахне тези несъответствия.
  • Новият текст ще осигури и по-последователен подход в енергийното облагане в ЕС, тъй като ще се избегне възникването на разнообразни национални политики и ще се спомогне за създаването на равни възможности за промишлеността в целия ЕС. Това е също възможност за държавите-членки да прекроят данъчните си политики по начин, който насърчава създаването на работни места и заетост.
  • По отношение на намаляването на емисиите на парникови газове, преразгледаната директива цели да допълни съществуващата Схема за търговия с емисии (СТЕ) на ЕС, като наложи данък за въглеродните емисии в секторите, които са извън нейния обхват (транспорта, домакинствата, селското стопанство и малките предприятия). Тези сектори генерират половината от въглеродните емисии в ЕС, затова е важно те също да получат ценови сигнал за въглеродните емисии.
  • Накрая, инициативата ще помогне на ЕС да изпълни целите си в областта на енергетиката и изменението на климата, както се изисква в заключенията на Европейския съвет от март 2008 г. Тя отразява и резултатите от Конференцията на ООН по изменението на климата, проведена в Канкун, Мексико, през декември 2010 г.

Предстоящи стъпки

Предложението ще бъде обсъдено от Европейския парламент и Съвета и се очаква да влезе в сила от 2013 г. То предвижда постепенно въвеждане на новата система за данъчно облагане там, където е подходящо.

За повече информация:

Тук

 

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: