Начало НовиниАнализиСъбитияДанъчни стимули за енергоспестяване и енергийни еко-продукти

Върни се назад

Назад

Данъчни стимули за енергоспестяване и енергийни еко-продукти

Данъчни стимули за енергоспестяване и енергийни еко-продукти

Европейската комисия представи днес предложението си за преразглеждане на остарелите правила за данъчно облагане на енергийните продукти в Европейския съюз. Новите правила целят да променят начина, по който се облагат енергийните продукти, за да се премахне съществуващото неравновесие и да се вземат предвид както въглеродните емисии, така и енергийното съдържание. Съществуващите енергийни данъци ще се разделят на две части, които заедно ще определят общата данъчна ставка. Комисията желае да насърчи енергийната ефективност и потреблението на по-екологобразни продукти, както и да избегне нарушаване на конкуренцията на единния пазар. Предложението ще помогне държавите-членки да преработят своите данъчни структури по начин, който спомага за стопански растеж и заетост, като облагането измества своята насоченост от труда към потреблението. Преработената директива ще влезе в сила от 2013 г. Предвидените преходни периоди за цялостно съгласуване на данъчното облагане на енергийното съдържание — до 2023 г., ще осигурят на промишления отрасъл необходимото време за адаптиране към новата данъчна структура.

 

Данъчното облагане на енергийни продукти до известна степен е хармонизирано на равнище ЕС. И сега в директивата за енергийното данъчно облагане са определени минимални ставки за облагане на енергийни продукти, които се използват като моторни горива и горива за отопление, както и на електроенергията. Тази директива обаче вече е остаряла и е непоследователна. Облагането въз основа на физическите количества консумирани енергийни продукти не може да бъде решение за целите на ЕС в областта на енергетиката и промяната на климата. То не осигурява икономически стимули за укрепване на стопанския растеж и насърчаване на създаването на работни места. Облагането на енергийните продукти трябва да отчита по-точно тяхното енергийно съдържание и въздействието им върху околната среда.

Основни елементи

Преразгледаната директива за енергийно данъчно облагане ще позволи на държавите-членки да използват данъчното облагане по възможно най-добрия начин и в крайна сметка да подкрепят „устойчивия растеж“. За да се осъществи това, в нея се предлага минималната данъчна ставка да бъде разделена на две части:

  • първата ще се основава на въглеродните емисии на енергийния продукт и ще бъде фиксирана на 20 EUR за тон СО2;
  • втората ще се основава на енергийното съдържание, т.е. на действителната енергия, която продуктът генерира, изразена в гигаджаули (GJ); минималната данъчна ставка ще бъде фиксирана на 9,6 EUR/GJ за моторните горива и на 0,15 EUR/GJ за горивата за отопление; това ще е валидно за всички горива, използвани за транспорт и отопление.

Социалните аспекти се вземат предвид, като се дава възможност на държавите-членки да освободят изцяло от данъчно облагане консумираната от домакинствата енергия за отопление, без значение какъв енергиен продукт се използва.

Продължителните преходни периоди за пълното привеждане в съответствие на облагането на енергийното съдържание, които продължават до 2023 г., ще дадат време на промишлеността да се адаптира към новата структура на облагане.

Ползите от преразглеждането на енергийното облагане

  • Предложението ще даде предимство на възобновяемите енергийни източници и ще насърчи потреблението на енергийни източници с по-ниски въглеродни емисии. В момента, колкото и да е парадоксално това, най-замърсяващите енергийни източници са най-малко облагани. И обратно, биогоривата са сред най-много облаганите енергийни източници, въпреки ангажимента на ЕС да увеличи дела на възобновяемите енергийни източници в транспорта. Новото предложение ще премахне тези несъответствия.
  • Новият текст ще осигури и по-последователен подход в енергийното облагане в ЕС, тъй като ще се избегне възникването на разнообразни национални политики и ще се спомогне за създаването на равни възможности за промишлеността в целия ЕС. Това е също възможност за държавите-членки да прекроят данъчните си политики по начин, който насърчава създаването на работни места и заетост.
  • По отношение на намаляването на емисиите на парникови газове, преразгледаната директива цели да допълни съществуващата Схема за търговия с емисии (СТЕ) на ЕС, като наложи данък за въглеродните емисии в секторите, които са извън нейния обхват (транспорта, домакинствата, селското стопанство и малките предприятия). Тези сектори генерират половината от въглеродните емисии в ЕС, затова е важно те също да получат ценови сигнал за въглеродните емисии.
  • Накрая, инициативата ще помогне на ЕС да изпълни целите си в областта на енергетиката и изменението на климата, както се изисква в заключенията на Европейския съвет от март 2008 г. Тя отразява и резултатите от Конференцията на ООН по изменението на климата, проведена в Канкун, Мексико, през декември 2010 г.

Предстоящи стъпки

Предложението ще бъде обсъдено от Европейския парламент и Съвета и се очаква да влезе в сила от 2013 г. То предвижда постепенно въвеждане на новата система за данъчно облагане там, където е подходящо.

За повече информация:

Тук

 

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: