Начало НовиниАнализиСъбитияЕвропарламентът гласува днес ключови закони от Fit for 55

Върни се назад

Назад

Европарламентът гласува днес ключови закони от Fit for 55

Европарламентът гласува днес ключови закони от Fit for 55

„Подготвени за цел 55“: Европейският парламент прие ключови закони в областта на климата до 2030 г.

 • Безплатните квоти в схемата за търговия с емисии (СТЕ) ще бъдат постепенно премахнати от 2026 г. нататък
 • Автомобилният транспорт и сградите в новата СТЕ II от 2027 г.
 • Нов инструмент за изместване на въглеродни емисии с цел защита на промишлеността на ЕС и повишаване на глобалните амбиции в областта на климата
 • Социален фонд за климата, който да се бори с енергийната бедност и бедността по отношение на мобилността

ЕП прие новата схема за търговия с емисии, включително във въздухоплаването и морския транспорт, механизма за корекция на въглеродните емисии на границите и нов социален фонд за климата.

Във вторник Парламентът одобри споразуменията, постигнати с държавите от ЕС в края на 2022 г. по няколко ключови законодателни акта, които са част от пакета „Подготвени за цел 55 през 2030 г.“ Това е планът на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) с най-малко 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. в съответствие с Европейския законодателен акт за климата.

Реформа на схемата за търговия с емисии

Реформата на схемата за търговия с емисии (СТЕ) беше приета с 413 гласа „за“, 167 гласа „против“ и 57 гласа „въздържал се“. Чрез нея се повишава равнището на амбициозност на СТЕ, тъй като емисиите на парникови газове в секторите на СТЕ трябва да бъдат намалени с 62% до 2030 г., в сравнение с нивата от 2005 г. Също така чрез реформата постепенно (от 2026 г. до 2034 г.) се премахват безплатните квоти за дружествата и се създава отделна нова СТЕ II за горивата за автомобилния транспорт и сградите, с която ще се определи цена на емисиите на парникови газове от тези сектори през 2027 г. (или 2028 г., ако цените на енергията са изключително високи).

По-подробно за реформата на СТЕ:

Системата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), в която е залегнал принципът „замърсителят плаща“, е в основата на европейската политика в областта на климата и е от ключово значение за постигането на целта на ЕС за климатична неутралност. Чрез определянето на цена на емисиите на парникови газове (ПГ) СТЕ доведе до значително намаляване на емисиите в ЕС, тъй като промишлените предприятия имат стимул да намалят емисиите си и да инвестират в технологии, щадящи климата.

Повишени амбиции за 2030 г.

Емисиите в секторите, обхванати от СТЕ, трябва да бъдат намалени с 62% до 2030 г. в сравнение с 2005 г., което е с един процентен пункт повече от предложеното от Комисията. За да се постигне това намаление, ще има еднократно намаление на количеството квоти в целия ЕС с 90 млн. тона еквиваленти на CO2 през 2024 г. и 27 млн. тона през 2026 г. в комбинация с годишно намаление на квотите с 4,3% от 2024-27 г. и 4,4% от 2028-30 г.

Постепенно премахване на безплатните квоти за дружествата

Безплатните квоти за промишлените предприятия в СТЕ ще бъдат постепенно премахнати, както следва:

 • 2026: 2.5%,
 • 2027: 5%,
 • 2028: 10%,
 • 2029: 22.5%,
 • 2030: 48.5%,
 • 2031: 61%,
 • 2032: 73.5%,
 • 2033: 86%,
 • 2034: 100%.

Механизмът за коригиране на въглеродните емисии на границите (CBAM), по който членовете на ЕП постигнаха споразумение с правителствата на ЕС по-рано тази седмица (виж по-долу), за да предотвратят изтичането на въглеродни емисии, ще бъде въведен поетапно със същата скорост, с която ще бъдат премахнати безплатните квоти в СТЕ. Следователно CBAM ще започне да действа през 2026 г. и ще бъде напълно въведен до 2034 г.

До 2025 г. Комисията ще направи оценка на риска от изместване на въглеродни емисии за стоките, произведени в ЕС и предназначени за износ в държави извън ЕС, и ако е необходимо, ще представи съответстващо на изискванията на СТО законодателно предложение за справяне с този риск. Освен това приблизително 47,5 млн. квоти ще бъдат използвани за набиране на ново и допълнително финансиране за справяне с евентуалния риск от свързано с износа изместване на въглеродни емисии.

СТЕ II за сгради и транспорт

До 2027 г. ще бъде създадена отделна нова СТЕ II за горивата за автомобилния транспорт и сградите, която ще определи цената на емисиите от тези сектори. Това е една година по-късно от предложеното от Комисията. По искане на Парламента ще бъдат обхванати и горивата за други сектори, като например промишлеността. Освен това СТЕ II може да бъде отложена до 2028 г., за да се защитят гражданите, ако цените на енергията са изключително високи. Освен това ще бъде създаден нов механизъм за ценова стабилност, за да се гарантира, че ако цената на една квота в СТЕ II се повиши над 45 EUR, ще бъдат освободени 20 милиона допълнителни квоти.

Финансиране на екологичния преход

Ще бъдат осигурени повече средства за иновативни технологии и за модернизиране на енергийната система. Иновационният фонд ще бъде увеличен от сегашните 450 на 575 милиона квоти. Модернизационният фонд ще бъде увеличен чрез тръжна продажба на  допълнителни 2,5% от квотите, с които ще се подпомагат страните от ЕС с БВП на глава от населението под 75 % от средния за ЕС. Всички национални приходи от продажбата на квоти в рамките на СТЕ ще бъдат изразходвани за дейности, свързани с климата.

Парламентът също така гласува за включване за първи път на емисиите на парникови газове от морския сектор в СТЕ (500 гласа „за“, 131 гласа „против“ и 11 гласа „въздържал се“ и постигна съгласие за преразглеждане на СТЕ за въздухоплаването (463 гласа „за“, 117 гласа „против“ и 64 гласа „въздържал се“). Това постепенно ще премахне безплатните квоти за сектора на въздухоплаването до 2026 г. и ще насърчи използването на устойчиви авиационни горива.

Създаден е нов инструмент за изместване на въглеродни емисии

С 487 гласа „за“, 81 гласа „против“ и 75 гласа „въздържал се“ Парламентът прие правилата за новия механизъм на ЕС за корекция на въглеродните емисии на границите (МКВЕГ), който има за цел да насърчи държавите извън ЕС да увеличат амбициите си в областта на климата и да гарантират, че усилията на ЕС и на световно равнище в областта на климата не се подкопават от преместването на производството от ЕС в държави с по-малко амбициозни политики.

Стоките, обхванати от механизма за корекция на въглеродните емисии на границите, са желязо, стомана, цимент, алуминий, торове, електроенергия и водород, както и непреки емисии при определени условия. Вносителите на тези стоки ще трябва да плащат всяка разлика между цената на въглеродните емисии, платена в държавата на производство, и цената на квотите за въглеродни емисии в СТЕ на ЕС. МКВЕГ ще бъде въведен постепенно между 2026 г. и 2034 г. със същата скорост, с която постепенно ще се премахнат безплатните квоти в СТЕ на ЕС.За повече подробности относно МКВЕГ вж. прессъобщението след споразумението с държавите от ЕС.

Социален фонд за климата с цел борба с енергийната бедност

Споразумението с държавите членки за създаване на социален фонд на ЕС за климата (СФК) през 2026 г., за да се гарантира, че климатичният преход ще бъде справедлив и социално приобщаващ, беше прието с 521 гласа „за“, 75 гласа „против“ и 43 гласа „въздържал се“. То ще бъде в полза на уязвимите домакинства, на микропредприятията и на ползвателите на транспорт, които са особено засегнати от енергийна и от транспортна бедност. Когато бъде изцяло въведен, СФК ще бъде финансиран от тръжна продажба на квоти по СТЕ II в размер на 65 милиарда евро, като допълнителни 25% ще бъдат покрити от национални ресурси (приблизително общо 86,7 милиарда евро). За повече подробности относно Социалния фонд за климата вж. прессъобщението след споразумението с държавите от ЕС.

Следващи стъпки

Съветът също трябва да одобри официално текстовете, които след това ще бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС и ще влязат в сила 20 дни по-късно. С приемането на тези законодателни актове Парламентът отговаря на очакванията на гражданите ЕС да осъществи и ускори екологичния преход, изразени в предложения 3(1), 3(8), 3(9), 11(1) и 11(7) от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: