Начало НовиниАнализиСъбитияЕвропейският парламент подкрепи промените в Директивата за ВЕИ

Върни се назад

Назад

Европейският парламент подкрепи промените в Директивата за ВЕИ

Европейският парламент подкрепи промените в Директивата за ВЕИ

Вчера, на 12 септември, Европейският парламент (ЕП) гласува за повишено използване на възобновяема енергия в съответствие с плановете на Зелената сделка и REPowerEU.

Актуализацията на Директивата за енергията от възобновяеми източници (RED), която вече е договорена между членовете на ЕП и Съвета, повишава дела на възобновяемите енергийни източници в крайното потребление на енергия в ЕС до 42,5 % до 2030 г. като държавите членки следва да се стремят да постигнат 45 %.

Законодателството също така ще ускори процедурите за издаване на разрешителни за нови електроцентрали за възобновяема енергия, като например слънчеви панели или вятърни турбини, или за адаптиране на съществуващи такива.  Накратко, даден проект за ВЕИ трябва да бъде разрешен в рамките на максимум 1,5 години, ако се намира в зона за ускоряване на ВЕИ, или 2,5 години, ако се намира извън зона за ускоряване на ВЕИ, докато разрешаването на мрежи и съхранение също се ускорява чрез  „инфраструктурни зони“. Това е особено важно, като се има предвид, че в момента получаването на разрешително за някои проекти може да отнеме до 10 години. Преобладаващият обществен интерес е гарантиран до постигането на неутралност по отношение на климата, докато в зоните за ускоряване на ВЕИ се прилага мълчаливо съгласие. И накрая, насърчена е технологичната неутралност, тъй като в директивата не се приема, че някоя технология е изключена.

За да определят инфраструктурните зони, държавите членки следва да изготвят един или повече планове, включително чрез национално законодателство, които да включват определянето на зоните и приложимите правила и мерки за смекчаване на въздействието за проекти, разположени във всяка инфраструктурна зона. Плановете следва ясно да посочват обхвата на обособената зона и вида на обхванатите инфраструктурни проекти. Всеки план следва да бъде подложен на екологична оценка съгласно Директива 2001/42/ЕО, за да се оцени въздействието на всеки вид проект върху съответните обособени зони. Мрежовите проекти в такива специализирани инфраструктурни зони следва да избягват, доколкото е възможно, зоните от „Натура 2000“ и зоните, определени съгласно националните схеми за защита на природата и опазване на биологичното разнообразие, освен ако поради спецификата на мрежовите проекти не съществуват пропорционални алтернативи за разполагането на такива проекти.

Относно прилагането на новото законодателство, държавите членки трябва да създадат рамка за електрификация, която позволява използването на ВЕИ в съответствие с целите. Рамката трябва да премахне пречките пред доставките на електроенергия от ВЕИ и развитието на необходимата инфраструктура за пренос, разпределение и съхранение. Тя може също така да включва схеми за подпомагане, улесняващи използването на споразумения за изкупуване на енергия от ВЕИ .

В транспортния сектор внедряването на възобновяеми енергийни източници следва да доведе до намаляване на емисиите на парникови газове с 14,5 % до 2030 г. чрез използване на по-голям дял от съвременни биогорива и по-амбициозни квоти за възобновяеми горива от небиологичен произход, като например водород.
Членовете на ЕП също така гарантираха, че държавите членки ще определят индикативна цел за иновативни технологии за възобновяема енергия от поне 5% от новоинсталираните мощности за възобновяема енергия, както и задължителна рамка за трансгранични енергийни проекти. Те настояха за по-строги критерии за използването на биомаса, за да се гарантира, че ЕС не субсидира неустойчиви практики. Добивът на биомаса следва да се извършва по начин, който предотвратява отрицателното въздействие върху качеството на почвата и биологичното разнообразие.

Следващи стъпки
Законодателството беше прието с 470 гласа „за“, 120 гласа „против“ и 40 гласа „въздържал се“. Сега то трябва да бъде официално одобрено от Съвета, за да влезе в сила.
Контекст
Законодателното преразглеждане е част от пакета “ Подготвени за цел 55″, с който се адаптира съществуващото законодателство в областта на климата и енергетиката, за да се постигне новата цел на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) с минимум 55 % до 2030 г. (REDIII). Предложените цели бяха допълнително повишени в рамките на пакета REpowerEU, който има за цел да намали зависимостта на Европа от вноса на изкопаеми горива от Русия след нейната агресия в Украйна. С този закон се въвеждат и нови мерки, целящи съкращаване на процедурата по одобрение за внедряване на възобновяеми енергийни източници. Финалният текст можете да намерите тук.

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: