Начало НовиниАнализиСъбитияЕвропейският съвет одобри реформата на електроенергийния пазар

Върни се назад

Назад

Европейският съвет одобри реформата на електроенергийния пазар

Европейският съвет одобри реформата на електроенергийния пазар

На 21 май 2024 г. Европейският съвет одобри актуализирани правила за структурата и функционирането на европейския електроенергиен пазар. Потребителите в целия ЕС вече ще могат да се възползват от по-стабилни цени на енергията, по-малка зависимост от цената на изкопаемите горива и по-добра защита от бъдещи кризи по пътя към Европейски съюз без въглеродни емисии.

По-стабилни и предвидими цени на енергията и едновременно с това гарантиране на ефективно функциониране на пазара и недопускане на нарушения на вътрешния пазар

Споразуменията за закупуване на електроенергия (СЗЕ) са дългосрочни договори, които осигуряват стабилност за клиентите и инвеститорите; актуализираните правила насърчават тяхното навлизане на пазара и намаляват ненужната бюрокрация и такси. В съответствие със своите планове за декарбонизация държавите членки могат да предоставят допълнителна подкрепа за инвестициите във възобновяеми енергийни източници в рамките на споразумения за закупуване на електроенергия, включително чрез създаване на гаранционни схеми.

Освен това държавите членки ще използват и двупосочни договори за разлика или еквивалентни механизми със същия ефект за своите схеми за пряко ценово подпомагане, за да подкрепят нови инвестиции в производството на електроенергия и да гарантират, че цените на електроенергията са по-слабо засегнати от нестабилността на цените на пазарите, основани на изкопаеми горива.

При двупосочен договор за разлика с публичен субект производителите на енергия ще бъдат защитени с минимално възнаграждение, като същевременно следва да се гарантира, че те извършват дейност и участват ефективно на пазарите на електроенергия и реагират на пазарните обстоятелства. В периоди с високи цени те ще трябва да възстановят свръхприходите, които впоследствие могат да бъдат разпределени на крайните клиенти (без при това да се допускат нарушения на конкуренцията и търговията на вътрешния пазар), да бъдат инвестирани за намаляване на разходите за електроенергия за крайните потребители или да се използват за разработване на разпределителни мрежи.

Двупосочните договори за разлика могат да се прилагат за инвестиции в новисъоръжения за производство на електроенергия, базирани на вятърна енергия, слънчева енергия, геотермална енергия, водноелектрическа енергия без язовир и ядрена енергия.

По-добре подготвени за бъдещи кризи

Новите правила дават на Съвета правомощието да обявява криза въз основа на предложение на Комисията в случай на много високи цени на пазарите на електроенергия на едро или при рязко увеличение на цените на електроенергията на дребно.

Действията, които трябва да бъдат предприети от държавите членки в случай на обявена криза в електроснабдяването, включват вече съществуващи мерки съгласно действащите правила на ЕС, като например допълнително намаляване на цените на електроенергията за уязвими клиенти и клиенти в неравностойно положение. Държавите членки следва също така да предотвратяват всяко неоправдано нарушаване на вътрешния пазар на електроенергия, включително като гарантират еднакви условия на конкуренция за доставчиците по време на кризисния период.

Защита и засилване на позицията на потребителите

Държавите членки ще засилят мерките си за защита на уязвимите и енергийно бедните клиенти, включително чрез забрана на прекъсванията. Реформата също така допълнително насърчава схемите за споделяне на енергия в допълнение към съществуващите разпоредби относно общностите за възобновяема енергия и гражданските енергийни общности.

Гарантиране на сигурността на доставките

По пътя към система без въглеродни емисии т.нар. механизми за осигуряване на електрогенериращи мощности — мерки, въведени от държавите членки за преодоляване на опасенията относно адекватността на капацитета — вече ще бъдат в по-голяма степен структурен елемент на пазара на електроенергия, а не временни мерки. Това ще подобри сигурността на доставките и ще увеличи гъвкавостта, тъй като делът на възобновяемите енергийни източници постепенно ще нараства.

Следващи стъпки

С официално приетия днес регламент за пазара на електроенергия се изменя настоящият Регламент за електроенергията, и се правят целенасочени промени в Регламента за ACER (Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия). Предстои регламентът да бъде подписан и публикуван в Официален вестник на ЕС. Той ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването му и след това ще стане пряко приложим във всички държави членки.

От съображения за правна сигурност и яснота разпоредбите за изменение на действащата Директива за електроенергията и Директивата за възобновяемите енергийни източници бяха отделени от предложения регламент и станаха самостоятелна директива, която също беше официално приета днес. Държавите членки на ЕС, ще разполагат с не повече от шест месеца, за да адаптират националното си законодателство към разпоредбите на директивата за пазара на електроенергия.

Контекст

Комисията представи предложенията за реформата на структурата на пазара на електроенергия в ЕС на 14 март 2023 г., в отговор на високите и нестабилни цени на електроенергията през 2022 г. Пакетът от реформи включваше Регламента за структурата на пазара на електроенергия заедно с предложение за регламент за защита срещу манипулиране на пазара за търговия на едро с енергия, което беше официално прието от Съвета на 18 март 2024 г.

Преговорите относно реформата на пазара на електроенергия между двата съзаконодателни органа — Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент, започнаха на 19 октомври 2023 г. и приключиха в рамките на по-малко от два месеца — на 13 декември 2023 г., когато беше постигнато предварително споразумение.


Европейската комисия приветства днешното приемане на важни реформи на пазара на електроенергия и газ и на новата регулаторна рамка за насърчаване на развитието на водорода и други декарбонизирани газове. Тези реформи подчертават решимостта на Европа да продължи прехода към чиста енергия, като същевременно повиши сигурността на доставките и защитата на потребителите и се основава на поуките, извлечени от енергийната криза.

Ориентираните към бъдещето енергийни пазари ще стимулират инвестициите в чиста енергия и ще улеснят по-ниските и по-стабилни цени, които са от ключово значение за повишаване на конкурентоспособността на европейската промишленост на световната сцена. С приемането на преразгледаната структура на пазара на електроенергия и пакета за декарбонизирания газ и водород ЕС разполага с допълнителни инструменти за постигане на своите цели в областта на енергетиката и климата в рамките на Европейския зелен пакт. Актуализираната рамка за пазара на газ дава възможност на държавите членки да спрат или ограничат вноса както на газ по газопроводи, така и на ВПГ от Русия и Беларус в съответствие с целите на REPowerEU.

По-добре защитени и по-конкурентоспособни потребители

Реформата на пазара на електроенергия предоставя на потребителите по-широк избор от договори и по-ясна информация преди подписването им. Те ще имат възможност да блокират сигурни, дългосрочни цени, както и да имат договори за динамично ценообразуване, за да се възползват от ценовата променливост, за да използват електроенергия, когато тя е по-евтина. Държавите членки ще трябва да създадат доставчици от последна инстанция, така че нито един потребител да не се окаже без електроенергия. Уязвимите потребители и енергийно бедните ще бъдат защитени от изключване и държавите членки ще могат да разширят регулираните цени на дребно, така че в случай на криза да обхванат домакинствата и МСП. В допълнение към защитата на потребителите споделянето на енергия също е засилено. Например наемателите ще могат да споделят излишната слънчева енергия на покрива със съсед.

Реформата също така ще помогне на европейските предприятия да останат конкурентоспособни, като им предостави достъп до по-предвидими разходи за енергия. Тя създава условия както за доставчиците, така и за потребителите, да се възползват от разширеното използване на по-дългосрочни пазарни инструменти, като например споразумения за закупуване на електроенергия, двупосочни договори за разлика и форуърдни договори. Това ще осигури инвестиционна сигурност както за производителите на електроенергия, така и за промишлените потребители. Катоцяло както домакинствата, така и дружествата ще могат да се възползват от по-ниските разходи за възобновяеми енергийни източници, чиято интеграция и наличност ще бъдат стимулирани и от новите разпоредби относно претоварването на мрежата, сроковете за търговия, оптимизацията на потреблението и съхранението, както и от търговете на равнище ЕС.

И накрая, за да се гарантира, че потребителите в ЕС ще се възползват от конкурентни пазари с прозрачно определяне на цените, Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) и националните регулатори ще имат по-голяма способност да наблюдават интегритета и прозрачността на енергийния пазар.

По-чист и по-сигурен европейски пазар на газ

Новата рамка за пазара на газ ще улесни навлизането на възобновяеми и нисковъглеродни газове, като същевременно гарантира сигурност и достъпност на енергията за всички европейски граждани. Реформата на пазара на газ гарантира, че декарбонизираните газове и водородът могат да се движат в цяла Европа. По-специално реформите ще доведат до създаването на пазар за водород, който ще бъде от ключово значение за ограничаване на емисиите в сектори, в които е трудно да се намалят емисиите, като например тежката промишленост и транспорта. Комисията също така ще пилотира петгодишен проект за обединяване на търсенето и предлагането на водород с цел подобряване на развитието на пазара и прозрачността в рамките на Европейската водородна банка.

Потребителите ще бъдат по-добре защитени от рискове, свързани с доставките и цените. Те ще бъдат оправомощени да играят активна роля на пазара и да избират по-чисти доставки и договори. На практика те ще могат по-лесно да сменят доставчиците си, да използват ефективни инструменти за сравняване на цените, да получават точна, справедлива и прозрачна информация за фактурирането и да имат по-добър достъп до данни и нови интелигентни технологии.

 

Обща информация

През декември 2021 г. Комисията представи пакета за декарбонизираните газове и водорода като част от Европейския зелен пакт. То беше предварително договорено от съзаконодателите през декември 2023 г. Предложенията следват стратегическите визии, изложени в стратегията на ЕС за интеграция на енергийната система и стратегиятана ЕС за водорода през 2020 г. Преразглеждането на структурата на пазара на електроенергия беше предложено през март 2023 г. в отговор на призива на лидерите на ЕС да предложат реформа за гарантиране на европейския енергиен суверенитет и постигане на неутралност по отношение на климата. Той беше представен като част от промишления план на Зеления пакт и беше предварително договорен от съзаконодателите през декември 2023 г.

За повече информация

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: