Начало НовиниАнализиСъбитияЕК: декарбонизация на пазарите на газ, насърчаване на използването на водород и намаляване на емисиите на метан

Върни се назад

Назад

ЕК: декарбонизация на пазарите на газ, насърчаване на използването на водород и намаляване на емисиите на метан

ЕК: декарбонизация на пазарите на газ, насърчаване на използването на водород и намаляване на емисиите на метан

На 15 декември 2021 година Комисията прие набор от законодателни предложения за декарбонизация на пазара на газ на ЕС чрез улесняване на навлизането на възобновяеми и нисковъглеродни газове, включително водород, и за гарантиране на енергийна сигурност за всички граждани в Европа. Комисията предприема и последващи действия във връзка със стратегията на ЕС за метана и международните си ангажименти с предложения за намаляване на емисиите на метан в енергийния сектор в Европа и в нашата световна верига на доставки. Европейският съюз трябва да декарбонизира енергията, която потребява, за да намали емисиите на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. и да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г., като тези предложения ще помогнат за тази цел.

Изпълнителният заместник-председател за Европейския зелен пакт Франс Тимерманс заяви:

„Европа трябва да затвори страницата за изкопаемите горива и да премине към по-чисти енергийни източници. Това включва замяната на изкопаемия газ с възобновяеми и нисковъглеродни газове, като например водород. Днес предлагаме правилата, чрез които ще се осъществи този преход и ще се изградят необходимите пазари, мрежи и инфраструктура. За да се справим с емисиите на метан, предлагаме и солидна правна рамка за по-добро проследяване и намаляване на този мощен парников газ, което ни помага да изпълним глобалния ангажимент за метана и да се справим със свързаната с климата криза.“

Комисарят по въпросите на енергетиката Кадри Симсон заяви:

„С днешните предложения създаваме условията за екологичния преход в нашия газов сектор, като стимулираме използването на чисти газове. Ключов елемент от този преход е създаването на конкурентен пазар на водород със специална инфраструктура. Искаме Европа да играе водеща роля и да бъде първата в света, която определя пазарните правила за този важен източник на енергия и запаси. Предлагаме също така стриктни правила за емисиите на метан от газ, нефт и въглища, за да се намалят емисиите в тези сектори с 80 % до 2030 г. и да се предприемат действия по отношение на метана извън ЕС. Нашите предложения също така укрепват сигурността на газовите доставки и засилват солидарността между държавите членки, за да противодействат на ценовите сътресения и да направят нашата енергийна система по-устойчива. В съответствие с изискванията на държавите членки ние подобряваме координацията на съхранението на газ в ЕС и създаваме възможност за доброволно съвместно закупуване на запаси от газ.“

Предложенията на Комисията (регламент и директива) създават условията за преминаване от изкопаем природен газ към газове от възобновяеми източници и нисковъглеродни газове, по-специално биометан и водород, и укрепват устойчивостта на газовата система. Една от основните цели е да се създаде пазар на водород, да се създаде подходяща среда за инвестиции и да се даде възможност за развитие на специална инфраструктура, включително за търговия с трети държави. Пазарните правила ще се прилагат на два етапа — преди и след 2030 г. — и в частност ще обхващат достъпа до водородни инфраструктури, разделянето на производството на водород и транспортните дейности и определянето на тарифи. Ще бъде създадена нова управленска структура под формата на Европейска мрежа на мрежовите оператори на водород (ENNOH), за да се насърчи изграждането на специализирана водородна инфраструктура, трансграничната координация и изграждането на междусистемни газопроводи и да се разработят конкретни технически правила.

В предложението се предвижда националните планове за развитие на мрежата да се основават на съвместен сценарий за електроенергия, газ и водород. То следва да бъде приведено в съответствие с националните планове в областта на енергетиката и климата, както и с десетгодишния план за развитие на мрежата в целия ЕС. Операторите на газопреносни мрежи трябва да включват информация за инфраструктурата, която може да бъде изведена от експлоатация или да получи ново предназначение, и ще има отделни доклади за развитието на водородната мрежа, за да се гарантира, че изграждането на водородната система се основава на реалистични прогнози за търсенето.

Новите правила ще улеснят достъпа на възобновяемите и нисковъглеродните газове до съществуващата газопреносна мрежа чрез премахване на тарифите за трансгранични междусистемни връзки и понижаване на тарифите в точките на въвеждане. Те също така създават система за сертифициране на нисковъглеродни газове, за да се завърши работата, започната в Директивата за енергията от възобновяеми източници, със сертифицирането на възобновяемите газове. Това ще осигури еднакви условия при оценката на цялостния отпечатък на емисиите на парникови газове от различните газове и ще позволи на държавите членки ефективно да ги сравняват и да ги имат предвид в своя енергиен микс. С цел да се избегне зависимостта на Европа от изкопаемия природен газ и да се увеличи мястото за чисти газове на европейския пазар на газ, Комисията предлага дългосрочните договори за изкопаем природен газ без улавяне на емисиите да не се удължават след 2049 г.

Друг приоритет на пакета е оправомощаването и защитата на потребителите. В отражение на предвид разпоредбите, които вече са приложими на пазара на електроенергия, потребителите могат да сменят доставчиците по-лесно, да използват ефективни инструменти за сравняване на цените, да получават точна, справедлива и прозрачна информация за фактурирането и да имат по-добър достъп до данни и нови интелигентни технологии. Потребителите следва да могат да предпочетат възобновяеми и нисковъглеродни газове пред изкопаеми горива.

Високите цени на енергията през последните месеци насочиха вниманието към важността на енергийната сигурност, особено във времена на нестабилност на световните пазари. Днес Комисията предложи да се подобри устойчивостта на газовата система и да се укрепят съществуващите разпоредби за сигурност на доставките, както беше обещано в съобщението и инструментариума относно цените на енергията от 13 октомври и както беше поискано от държавите членки. В случай на недостиг нито едно домакинство в Европа няма да бъде оставено само: ще се помага с повишена автоматична трансгранична солидарност чрез нови предварително определени договорености и разяснения относно контрола и с компенсации в рамките на вътрешния енергиен пазар. С предложението настоящите правила се разширяват, за да обхванат възобновяемите енергийни източници и нисковъглеродните газове, и се въвеждат нови разпоредби, покриващи нововъзникващите рискове за киберсигурността. И накрая, с предложението ще се насърчи по-стратегически подход към съхранението на газ, включващ съображенията по съхранението в оценката на риска на регионално равнище. Чрез предложението също така се дава възможност за доброволно съвместно възлагане на обществени поръчки от държавите членки за стратегически запаси в съответствие с правилата на ЕС в областта на конкуренцията.

Справяне с емисиите на метан

Успоредно с това в първото по рода си законодателно предложение на ЕС относно намаляването на емисиите на метан в енергийния сектор Комисията ще изиска от секторите на петрола, газа и въглищата да се измерват, докладват и проверяват емисиите на метан и предлага строги правила за откриване и отстраняване на течовете на метан и за ограничаване на изпускането и изгарянето на газ във факел. В него се предлагат и глобални инструменти за мониторинг, гарантиращи прозрачност на емисиите на метан от вноса на нефт, газ и въглища в ЕС, което ще позволи на Комисията да обмисли по-нататъшни действия в бъдеще.

С предложението ще се създаде нова правна рамка на ЕС, за да се гарантира най-високият стандарт за измерване, докладване и проверка (МДП) на емисиите на метан. Новите правила изискват от дружествата да измерват и определят количествено своите емисии на метан на равнище активи при източника и да извършват всеобхватни проучвания за откриване и отстраняване на течове на метан в своите операции. Освен това в предложението се забраняват, освен при строго определени обстоятелства, практиките на изпускане и изгаряне на газ във факел, при които се отделя метан в атмосферата. Държавите членки следва също така да изготвят планове за смекчаване, като вземат предвид намаляването на метана и измерването на изоставения метан от мините и неактивните кладенци.

И накрая, по отношение на емисиите на метан от вноса на енергия в ЕС Комисията предлага двуетапен подход. Първо, от вносителите на изкопаеми горива ще се изисква да представят информация за начина, по който техните доставчици извършват измерването, докладването и проверката на своите емисии и за това как намаляват тези емисии. Комисията ще създаде два инструмента за прозрачност, които ще покажат ефективността и усилията, полагани от държавите и енергийните дружества по целия свят за намаляване на емисиите на метан: база данни за прозрачност, в която данните, докладвани от вносителите и операторите от ЕС, ще бъдат направени обществено достояние; и глобален инструмент за мониторинг, чрез който да се покажат горещите точки с емисии на метан във и извън ЕС, като се използва водещата ни позиция в световен мащаб в мониторинга на околната среда чрез спътници.

Като втора стъпка, за да се справи ефективно с емисиите на вносни изкопаеми горива по веригата на доставки за Европа, Комисията ще започне дипломатически диалог с нашите международни партньори и ще преразгледа регламента за метана до 2025 г. с оглед на въвеждането на по-строги мерки по отношение на вноса на изкопаеми горива, след като бъдат налични всички данни.

Контекст

Днешните предложения, заедно със законодателния пакет, представен на 14 юли 2021 г., и преразглеждането на Директивата относно енергийните характеристики на сградите, оповестени днес, представляват важна стъпка по пътя на декарбонизацията на Европа и ще спомогнат за постигането на целта за намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. и за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.

Приетите днес законодателни предложения произтичат от стратегическата визия, изложена в стратегията на ЕС за интеграция на енергийната системастратегията на ЕС за използване на водорода и стратегията на ЕС за метана през 2020 г. ЕС е начело на международните действия за справяне с емисиите на метан. На 26-ата конференция на ООН по изменението на климата (COP26) поставихме началото на глобалния ангажимент за метана в партньорство със Съединените щати, в рамките на който над 100 държави се ангажираха да намалят емисиите си на метан с 30 % до 2030 г. в сравнение с равнищата от 2020 г.

За повече информация:

 1. Въпроси и отговори относно пакета за пазарите на газ и водорода
 2. Въпроси и отговори относно емисиите на метан
 3. Информационен документ относно пакета за пазарите на газ и водорода
 4. Информационен документ относно емисиите на метан
 5. Предложение за преработена директива за пазарите на газ и водорода
 6. Приложение към преразгледаната директива за пазарите на газ и водорода
 7. Предложение за преразгледания регламент за пазарите на газ и водорода
 8. Приложение към преразгледания регламент за пазарите на газ и водорода
 9. Предложение за регламент относно емисиите на метан
 10. Уебстраница на пакета за пазара на водород и декарбонизиран газ
 11. Уебстраница за емисиите на метан
 12. Стратегия на ЕС за метана
 13. Уебстраница за водорода
 14. Стратегия на ЕС за използване на водорода
 15. Европейски зелен пакт

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: