Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияЕК емитира 250 милиарда евро „зелени“ облигации на NextGenerationEU

Върни се назад

Назад

ЕК емитира 250 милиарда евро „зелени“ облигации на NextGenerationEU

ЕК емитира 250 милиарда евро „зелени“ облигации на NextGenerationEU

Европейската комисия прие рамка за „зелени“ облигации, като по този начин прави стъпка напред към емитирането на до 250 милиарда евро, или 30 % от общия размер на емисията по плана NextGenerationEU. Рамката дава увереност на инвеститорите в тези облигации, че мобилизираните средства ще бъдат разпределени за екологосъобразни проекти.

По-конкретно постъпленията от „зелените“ облигации на NextGenerationEU ще финансират дела на свързаните с климата разходи в Механизма за възстановяване и устойчивост. Всяка държава членка трябва да посвети най-малко 37 % от своя национален план за възстановяване и устойчивост — пътната карта за изразходване на средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост — за инвестиции и реформи, свързани с климата, като много държави членки планират да направят повече от изискваното.

Съгласно правилата на Механизма за възстановяване и устойчивост държавите членки ще докладват на Комисията за направените от тях екологосъобразни разходи. Комисията ще използва тази информация, за да покаже на инвеститорите как постъпленията от „зелените“ облигации са били използвани за финансиране на екологичния преход. Докладването ще бъде организирано в девет категории, определени в рамката за „зелени“ облигации на NextGenerationEU, като най-голям дял ще заемат чистата енергия, енергийната ефективност и чистият транспорт.

След публикуването на рамката предстои стартирането на „зелени“ облигации на NextGenerationEU, като първата емисия вече е планирана за октомври 2021 г. с използване на синдикирания формат за емитиране.

По-подробно….


Рамка за „зелени“ облигации на NextGenerationEU

Днешната рамка за „зелени“ облигации на NextGenerationEU беше изготвена в съответствие с принципите за „зелени“ облигации на Международната асоциация на капиталовите пазари (ICMA), които представляват пазарният стандарт за „зелени“ облигации. В съответствие със стандартната практика рамката беше разгледана от втора страна, предоставяща становище, Vigeo Eiris, част от Moody’s ESG Solutions. Заключението бе, че рамката е в съответствие с принципите на Международната асоциация на капиталовите пазари (ICMA) за „зелени“ облигации, съгласувана е с по-широката стратегия на ЕС в областта на околната среда, социалната сфера и управлението и ще допринесе значително за устойчивостта.

Рамката е приведена в съответствие, доколкото е възможно, с европейския стандарт за „зелени“ облигации. Стандартното предложение на ЕС за „зелени“ облигации беше представено от Комисията през юли 2021 г. с последващ процес на съвместно вземане на решения в Европейския парламент и Съвета, който ще бъде последван от период на изпълнение преди влизането в сила. Това привеждане в съответствие е отразено например във факта, че част от допустимите инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) — основния инструмент за стимулиране на възстановяването на Европа — са включили техническите критерии за проверка по таксономията на ЕС.

Да се гарантира, че „зелените“ облигации се използват за екологични цели

Днешната рамка показва на инвеститорската общност как средствата, набрани чрез емисията на „зелени“ облигации на NextGenerationEU, ще бъдат използвани за екологични цели.

По-конкретно постъпленията от „зелените“ облигации на NextGenerationEU ще финансират дела на свързаните с климата разходи в Механизма за възстановяване и устойчивост. Всяка държава членка трябва да посвети най-малко 37 % от своя национален план за възстановяване и устойчивост — пътната карта за изразходване на средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост — за инвестиции и реформи, свързани с климата, като много държави членки планират да направят повече от изискваното.

Съгласно правилата на Механизма за възстановяване и устойчивост държавите членки ще докладват на Комисията за направените от тях екологосъобразни разходи. Комисията ще използва тази информация, за да покаже на инвеститорите как постъпленията от „зелените“ облигации са били използвани за финансиране на екологичния преход. Докладването ще бъде организирано в девет категории, определени в рамката за „зелени“ облигации на NextGenerationEU, като най-голям дял ще заемат чистата енергия, енергийната ефективност и чистият транспорт.

Докладване

В съответствие със стандартната практика рамката ще докладва както за разпределението, така и за въздействието. За отчитането на разпределението Комисията ще използва данните на държавите членки относно разходите за екологосъобразни проекти. Независим външен одитор ще проверява отчитането на разпределението.

Докладването на въздействието ще бъде упражнение с участието на различни служби на Комисията, като се разчита на широкия експертен опит, наличен в институцията. Докладването ще позволи на инвеститорите в „зелени“ облигации на NextGenerationEU да преценят благоприятното въздействие на своите инвестиции. За да се гарантира, че докладването на въздействието е съдържателно, безпристрастно и точно, Европейската комисия ще разчита на независими експертни становища. Въз основа на това Комисията ще оповести как постъпленията от „зелените“ облигации на NextGenerationEU са били разпределени между различните инвестиционни категории и държави членки.

Следващи стъпки

След публикуването на рамката предстои стартирането на „зелени“ облигации на NextGenerationEU, като първата емисия вече е планирана за октомври 2021 г. с използване на синдикирания формат за емитиране.

Контекст

NextGenerationEU е временен инструмент за възстановяване в размер на около 800 милиарда евро по текущи цени в подкрепа на възстановяването на Европа от пандемията от коронавирус и за подпомагане на изграждането на по-екологична, по-цифровизирана и по-устойчива Европа.

За да финансира NextGenerationEU, до края на 2026 г. Европейската комисия, от името на ЕС, ще заеме на капиталовите пазари до около 800 милиарда евро. 421,5 милиарда евро ще са на разположение главно за предоставяне на безвъзмездни средства (по МВУ и други бюджетни програми на ЕС), а 385,2 милиарда евро — за отпускане на заеми. Това означава, че годишно заеманите средства ще възлизат на около 150 милиарда евро.

Предвид на обема, честотата и сложността на предстоящите операции по заемане Комисията ще следва най-добрите практики, използвани от големите и редовни емитенти, и ще прилага диверсифицирана стратегия за финансиране.

През септември 2020 г. Европейската комисия обяви намерението си да набере 30 % от средствата на NextGenerationEU чрез емитирането на „зелени“ облигации и да използва постъпленията за финансиране на екологосъобразни инвестиции и реформи като ясен знак за ангажимента си за устойчивост.

За повече информация

Рамка за „зелени“ облигации

Въпроси и отговори относно рамката за „зелени“ облигации на NextGenerationEU

„Зелени“ облигации на NextGenerationEU

Уебсайт на ЕС като заемополучател

План за възстановяването на Европа

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: