Начало НовиниАнализиСъбитияЕК излезе с оценка и препоръки към актуализирания НПЕК на България

Върни се назад

Назад

ЕК излезе с оценка и препоръки към актуализирания НПЕК на България

ЕК излезе с оценка и препоръки към актуализирания НПЕК на България

България представи проекта си за актуализиран НПЕК (Национален План Енергетика Климат) повече от седем месеца след крайния срок – 30 юни 2023 г. Поради това ЕК разполага с ограничено време за изготвяне на своята оценка в настоящия работен документ, за да даде възможност на България да представи своя проект на актуализиран НПЕК в законовия срок до 30 юни 2024 г.

В оценката на ЕК се отбелязва, че в проекта на актуализиран НПЕК България се позовава на преразгледаните цели в областта на енергетиката и климата, договорени неотдавна в рамките на пакета „Подготвени за цел 55“ и Плана REPowerEU. В плана не се посочва в достатъчна степен как тези цели ще бъдат ефективно постигнати.

Що се отнася до намаляването на емисиите на парникови газове съгласно Регламента за споделяне на усилията, ЕК счита, че планът не предоставя доказателства и прогнози за емисиите на парникови газове, които да показват, че България е на път да постигне националната си цел за намаляване на емисиите на парникови газове с -10 % през 2030 г. в сравнение с нивата от 2005 г. Според прогнозите на България с допълнителни мерки (ПДМ), представени през март 2023 г., е налице изоставане от над 12,1 процентни пункта, което подчертава необходимостта от по-амбициозни действия в областта на климата.

По отношение на Регламента за земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (LULUCF), проектът на НПЕК не предоставя доказателства и прогнози за емисиите, които да показват, че България е на път да постигне националната си цел за отстраняване на емисиите. Проектът не определя ясно пътя за увеличаване на приноса на поземления сектор към общата засилена цел на ЕС в областта на климата. Липсва подробно описание на предложените мерки, ясен график за изпълнение и количествено определяне на въздействието на конкретните политики и мерки.

Що се отнася до улавянето, използването и съхранението на въглероден диоксид, ЕК констатира, че в плана не се посочват годишните емисии, които могат да бъдат уловени до 2030 г. от източници, попадащи в обхвата на СТЕ и извън нея, нито се съдържа конкретна оценка на капацитета за геоложко съхранение на CO2. Планът не предвижда разгръщане на специализиран капацитет за транспортиране на CO2.

Проектът на актуализирания НПЕК не съдържа информация, отразяваща напредъка в изпълнението на международните ангажименти по Парижкото споразумение. България не се ангажира с постепенното преустановяване на използването на въглища за производство на електроенергия. В проекта на актуализирания НПЕК се посочва, че България не предоставя никакви субсидии за изкопаеми горива.

По отношение адаптирането към изменението на климата, проектът на актуализирания НПЕК не съдържа адекватен анализ на съответните климатични уязвимости и рискове за постигането на националните цели, задачи и приноси, както и на политиките и мерките в отделните измерения на Енергийния съюз. Връзката с конкретните цели и политики на Енергийния съюз, които политиките и мерките за адаптация следва да подкрепят, не е уточнена и количествено изразена. Политиките и мерките за адаптация, които да подпомогнат постигането на националните цели, задачи и приноси на България в рамките на Енергийния съюз, не са надлежно описани по отношение на техния обхват, срокове и очаквани въздействия.

ЕК се изказва положително по отношение на ВЕИ целите. Проектът на плана включва траектории за възобновяемите енергийни източници в секторите на електроенергията, транспорта и отоплението и охлаждането, но са пропуснати траектории за възобновяемите горива от небиологичен произход (RFNBO). Според ЕК планът на България съдържа в по-голямата си част изчерпателен списък на мерките, които тя възнамерява да предприеме в подкрепа на внедряването на възобновяема енергия в съответствие с европейската ВЕИ Директива.

По отношение на енергийната ефективност българският проект на актуализиран НПЕК включва доста подробен план. Заложен е амбициозен принос  за енергийна ефективност до 2030 г.. Въпреки това, амбициозността на целите не е отразена в планираните мерки, необходими за постигането им. Проектът на НПЕК предоставя частична информация за мерките, които ще бъдат използвани за постигане на спестяванията на енергия, изисквани съгласно член 7 от Директивата за енергията (преработен член 8 от Директивата за енергията) след 2020 г. .

Що се отнася до сградите, като се има предвид големият енергиен потенциал на сградния сектор, се очаква по-голяма амбициозност в сравнение с дългосрочната стратегия за обновяване (ДСО) за 2020 г. Въпреки това проектът на актуализиран НПЕК на България не увеличава амбицията на дългосрочната стратегия за обновяване до 2020 г., а само припомня нейните ключови елементи, цели и етапи. Включени са различни мерки, насочени към подобряване на енергийните характеристики в сградния сектор, но тяхното въздействие е представено само частично. Енергийното обновяване на еднофамилните сгради не е изрично разгледано, въпреки че те представляват значителна част от прякото използване на изкопаеми горива в жилищните сгради и следователно са голям фактор за декарбонизация.

Що се отнася до енергийната сигурност, ЕК отчита добрите намерения, но посочва отсъствието на подробности за конкретните мерки. В газовия сектор проектът за актуализиран план съдържа положителни елементи, като например увеличаване на капацитета за подземно съхранение и междусистемни връзки. Друг положителен елемент е, че потреблението на газ се очаква да намалее със 17 % до 2040 г. В плана обаче липсват подробности за конкретни мерки и не се оценява съвместимостта на проектите за местен добив с целта за въглеродна неутралност до 2050 г. В петролния сектор България предвижда намаление на потреблението на течни горива с 41 %, но прогнозата не е достатъчно ясна.  Не се оценява дали петролната инфраструктура е подходяща в дългосрочен план в контекста на това очаквано значително намаляване на потреблението на течни горива. В сектора на електроенергията планът разглежда в общи линии предизвикателствата, свързани с адекватността на производството, развитието на мрежата и интегрирането на възобновяемите източници. Не се посочват конкретни мерки за ускоряване на внедряването на съхранението на електроенергия или за ангажиране на системните оператори с оглед улесняване на навлизането на услугите за гъвкавост. Като цяло в плана липсва количествена оценка на нуждите от гъвкавост, както и ясни цели и задачи за реагиране на търсенето, съхранение и гъвкавост.

Политическите цели и мерки относно вътрешния енергиен пазар са свързани с развитието на ключова инфраструктура, за да се постигнат няколко цели от петте измерения на Енергийния съюз. В документа обаче липсва ясно обяснение на стъпките, предвидени за завършване на вътрешния енергиен пазар и постигане на пълната му либерализация, особено в газовия сектор. Описанието на мерките за развитие на активно управление на търсенето (demand response) също е твърде недостатъчно, докато описанието на мярката за балансиращия пазар изглежда противоречи на елементи от Плана за възстановяване и устойчивост  според ЕК.

Що се отнася до енергийната бедност, проектът на актуализиран НПЕК съдържа преглед на начина, по който се прилагат разпоредбите относно енергийната бедност и уязвимите потребители. Отчетено е от ЕК наличието на законова дефиниция за енергийна бедност и уязвими потребители. Уязвимите домакинства понастоящем получават помощ през отоплителния сезон по целева схема за помощ за отопление. Като слабост ЕК посочва , че липсва цел за намаляване на енергийната бедност и не са посочени конкретни срокове за изпълнение на политиките.

Справедливият преход е само частично разгледан в проекта на актуализирания НПЕК. В плана на няколко пъти се споменава, че постепенното прекратяване на използването на изкопаеми горива в регионите има социално измерение. Липсва обаче ясен анализ на въздействието на прехода в областта на климата и енергетиката върху заетостта и уменията. Конкретни политики и мерки за постигане на целите на справедливия преход все още не са включени в плана. Планът не предоставя и достатъчно информация за изготвянето на Социалния план за климата и как ще бъде осигурена съгласуваност между двата плана.

Освен това според ЕК съществуват несъответствия между процеса на преход, очертан в трите приети Териториални плана за справедлив преход (ТПСП) за Стара Загора, Кюстендил и Перник, и проекта на НПЕК. Това важи по-специално за междинните стъпки на прехода до 2026 г., 2030 г., 2035 г. и за ангажимента, че оценките на капацитета за производство на въглища на национално и регионално равнище, включително поетапното спиране на производството на въглища най-късно до 2038 г., ще подкрепят актуализирания НПЕК.

Накрая, списъкът на ресурсите, предоставен в проекта на плана, не обхваща изчерпателно ресурсите, предназначени за подкрепа на справедлив преход.

ЕК отчита, че нуждите от инвестиции не са изразени количествено, с изключение на няколко конкретни мерки. Проектът на актуализиран НПЕК не предоставя подробна информация за инвестиционните нужди и източниците на финансиране за различните предложени конкретни политики и мерки. Поради това не е възможно да се определят потенциалните пропуски във финансирането .
Проектът не включва цялостен количествен анализ, който да обхваща всичките пет измерения на Енергийния съюз. Той съдържа само непълен сценарий със съществуващите мерки („WEM“). Методологиите, използвани за прогнозите и въздействието на политиките и мерките не са обяснени. Освен това липсва макроикономическа оценка.

Повече информация:

  1. Commission Recommendation of 26/04/2024 on the draft updated integrated national energy and climate plan of Bulgaria covering the period 2021-2030 and on the consistency of Bulgaria’s measures with the Union’s climate-neutrality objective
  2. Commission Staff Working Document: Assessment of the draft updated National Energy and Climate Plan of Bulgaria

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: