Начало НовиниАнализиСъбитияЕК одобри датска схема на стойност 1,1 млрд. евро за подпомагане на въвеждането на CCS

Върни се назад

Назад

ЕК одобри датска схема на стойност 1,1 млрд. евро за подпомагане на въвеждането на CCS

ЕК одобри датска схема на стойност 1,1 млрд. евро за подпомагане на въвеждането на CCS

В съответствие с правилата на ЕС за държавните помощи Европейската комисия одобри датска схема на стойност 1,1 млрд. евро за подпомагане на внедряването на технологии за улавяне и съхранение на въглероден диоксид (CCS). Мярката допринася за постигането на целите на Дания в областта на климата и на стратегическите цели на ЕС в рамките на Европейската зелена сделка, по-специално целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г.

Същност на схемата

Схемата разполага с общ бюджет от около 1,1 млрд. евро и има за цел да насърчи въвеждането на технологии за улавяне и съхранение на въглероден диоксид (CCS), използвани за намаляване на емисиите на въглероден диоксид (CO2), които се отделят в атмосферата и за постигане на по-дълбока декарбонизация на промишлените процеси. Мярката ще подкрепи CCS като жизнеспособно и ефективно средство за смекчаване на изменението на климата. Очаква се това да повиши доверието на инвеститорите в CCS-технологията, да намали разходите за бъдещо прилагане на CCS-технологиите и по този начин да улесни развитието на търговски пазар на CCS в Дания.

Съгласно схемата помощта ще бъде предоставена чрез конкурентна тръжна процедура, която ще приключи през 2023 г.. Търгът ще бъде отворен за дружества, работещи във всички промишлени сектори, включително в сектора на отпадъците и енергетиката. В рамките на 20-годишен договор бенефициерът ще улавя и съхранява минимум 0,4 млн. тона CO2 годишно, считано от 2026 г.. Помощта ще покрие разликата между очакваните общи разходи за улавяне и съхранение на един тон CO2 за целия срок на договора и очакваната от бенефициера възвръщаемост. Максималният размер на помощта ще се равнява на 54,9 млн. евро годишно (408,4 млн. датски крони), коригирани спрямо инфлацията.

Схемата ще допринесе за усилията на Дания за намаляване на емисиите на парникови газове със 70 % до 2030 г. в сравнение с нивото от 1990 г. Тя също така ще помогне на Дания и ЕС да постигнат целта си за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. Очаква се схемата да позволи улавянето и съхранението на минимум 0,4 млн. тона CO2 годишно и 8 млн. тона CO2 за целия 20-годишен период на договора.

Оценка на ЕК

Съгласно направената оценка ЕК установи, че:

  • схемата е необходима и подходяща, за да се подкрепи намаляването на емисиите на парникови газове чрез улавяне и съхранение на CO2 в Дания и по този начин да се допринесе за постигането на целите на ЕС и националните цели в областта на климата.
  • схемата има „стимулиращ ефект“, тъй като потенциалните бенефициери не биха извършили инвестиции и не биха участвали в проект за CCS без публичната подкрепа.
  • схемата има ограничено въздействие върху конкуренцията и търговията в рамките на ЕС. По-специално, помощта е пропорционална и всяко отрицателно въздействие върху конкуренцията и търговията в ЕС ще бъде ограничено с оглед на структурата на тръжната процедура, която ще гарантира, че размерът на помощта е сведен до минимум.
  • схемата ще бъде подложена на последваща оценка, която ще провери, наред с други неща, ефективността на конкурентната тръжна процедура.
  • и накрая, Дания се ангажира да гарантира, че помощта ще доведе до цялостно намаляване на емисиите на CO2 и че тя не просто ще прехвърли емисиите от един сектор в друг.

Въз основа на тези констатации ЕК одобри датската схема съгласно правилата на ЕС за държавните помощи.

Контекст

Насоките относно държавната помощ в областта на климата, опазването на околната среда  (Guidelines on State aid for climate, environmental protection and energy 2022 г. (CEEAG) ) осигуряват необходимите критерии за оценка на съвместимостта на мерките за помощ за опазване на околната среда, включително за опазване на климата и за енергийни помощи, които подлежат на изискването за уведомяване.

Новите насоки, приложими от януари 2022 г., създават гъвкава, подходяща за целта благоприятна рамка, която да помогне на държавите членки да предоставят необходимата подкрепа за постигане на целите на Зелената сделка по целенасочен и икономически ефективен начин. Правилата предполагат привеждане в съответствие с важните цели и задачи на ЕС, заложени в Европейската зелена сделка, и с други неотдавнашни регулаторни промени в областта на енергетиката и околната среда и ще се погрижат за нарасналото значение на опазването на климата. Те включват раздели за мерки за енергийна ефективност, помощи за отстраняване на емисии на парникови газове, чиста мобилност, инфраструктура, кръгова икономика, намаляване на замърсяването, опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, както и мерки за гарантиране на сигурността на енергийните доставки при определени условия.

Със Съобщението за европейската зелена сделка през 2019 г. EK засили амбициите си в областта на климата, като постави цел за нулеви нетни емисии на парникови газове през 2050 г. Европейският закон за климата, който е в сила от юли 2021 г. и в който е залегнала целта за климатична неутралност до 2050 г. и е въведена междинната цел за намаляване на нетните емисии на парникови газове с поне 55 % до 2030 г., създава основата за законодателните предложения „Fit for 55“, представени от Комисията на 14 юли 2021 г. Неотдавна, през ноември 2022 г., EK прие предложение за първата общоевропейска доброволна рамка за надеждно сертифициране на висококачествено поглъщане на въглерод. Предложеният регламент е насочен към подобряване на капацитета на ЕС за количествено определяне, наблюдение и проверка на поглъщането на въглерод, което допринася за постигането на целите на ЕС в областта на климата, околната среда и нулевото замърсяване.

Източник: ЕК

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: