Начало НовиниАнализиСъбитияЕК одобри испанска и португалска мярка за намаляване на цените на електроенергията в условията на енергийна криза

Върни се назад

Назад

ЕК одобри испанска и португалска мярка за намаляване на цените на електроенергията в условията на енергийна криза

ЕК одобри испанска и португалска мярка за намаляване на цените на електроенергията в условията на енергийна криза

В съответствие с правилата на ЕС за държавните помощи, Европейската комисия одобри испанска и португалска мярка на стойност 8,4 млрд. евро, насочена към намаляване на цените на едро на електроенергията на иберийския пазар (MIBEL) чрез понижаване на производствените разходи на електроцентралите, работещи с изкопаеми горива. Мярката беше одобрена съгласно член 107, параграф 3, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“), като се признава, че икономиките на Испания и Португалия изпитват сериозни сътресения. Мярката е в съответствие със съобщението на Комисията относно сигурността на доставките и достъпността на цените на енергията и заключенията на Европейския съвет, и двете от март 2022 г., в които се посочват спешни временни мерки за намаляване на цените на спот пазара на електроенергия за дружества и потребители, които не засягат условията на търговията в степен, противоречаща на общия интерес.

Маргрете Вестагер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви:

„Временната мярка, която одобрихме днес, ще позволи на Испания и Португалия да намалят цените на електроенергията за потребителите, които бяха силно засегнати от повишаването на цените на електроенергията вследствие на руската инвазия в Украйна. В същото време, ще бъде запазена целостта на единния пазар. Освен това, решението ни дава на Испания и Португалия известно време за провеждане на реформи, които ще повишат бъдещата устойчивост на електроенергийната им система в съответствие с целите на „Зелената сделка“ и в крайна сметка ще смекчат още повече последиците от енергийната криза за крайните потребители.“.

Испанската и португалската мярка

Устойчивото повишаване на цените на газа в хода на войната между Русия и Украйна доведе до по-високи цени на електроенергията в целия ЕС. Във връзка с това, през май 2022 г. Испания и Португалия уведомиха Комисията за намерението си да приемат мярка на стойност 8,4 млрд. евро (6,3 млрд. евро за Испания и 2,1 млрд. евро за Португалия) за намаляване на производствените разходи на електроцентралите, работещи с изкопаеми горива, с цел намаляване на производствените им цени и в крайна сметка – тези на пазара на електроенергия на едро в полза на потребителите.

Мярката ще се прилага до 31 май 2023 г. Подкрепата ще бъде под формата на плащане, което ще функционира като пряка субсидия за производителите на електроенергия, насочена към финансиране на част от техните разходи за гориво. Дневното плащане ще се изчислява въз основа на разликата между пазарната цена на природния газ и тавана на цената на природния газ, определен на средна стойност от 48,8 EUR/MWh през периода на действие на мярката. По-конкретно, през първите шест месеца от прилагането на мярката действителната горна граница на цената ще бъде определена на 40 EUR/MWh. От седмия месец горната граница на цената ще се увеличава с 5 EUR на месец, което ще доведе до горна граница на цената от 70 EUR/MWh през дванадесетия месец.

Мярката ще се финансира от: (i) част от така наречените „приходи от претоварване“ (т.е. приходите, получени от испанския оператор на преносна система в резултат на трансграничната търговия с електроенергия между Франция и Испания), и (ii) такса, наложена от Испания и Португалия на купувачите, които се възползват от мярката.

Оценката на Комисията

Комисията направи оценка на мярката съгласно правилата на ЕС за държавните помощи, по-специално член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС, който позволява на държавите-членки да предоставят помощ на конкретни дружества или сектори за преодоляване на сериозни затруднения в икономиката на държавата-членка.

Комисията заключи, че мярката е в съответствие с правилата на ЕС за държавните помощи. По-специално, Комисията установи, че мярката:

  • се различава от другите форми на ценова интервенция поради специфичните обстоятелства на иберийския пазар на електроенергия на едро. По-специално, ограниченият капацитет на междусистемните връзки на Иберийския полуостров, голямата изложеност на потребителите на цените на едро на електроенергията, както и голямото влияние на газа при определянето на цените на електроенергията са довели до особено сериозни смущения в икономиките на Испания и Португалия.
  • е подходяща, необходима и пропорционална. По-специално, тя ще намали цените на едро на електроенергията за потребителите, без да засяга условията за търговия в степен, противоречаща на общия интерес. Освен това мярката не надхвърля необходимото за справяне с изключително високите цени на електроенергията на Иберийския полуостров.

Мярката има строго временен характер, тъй като ще се прилага само до 31 май 2023 г. Освен това с одобрената мярка се свеждат до минимум нарушенията на конкуренцията и се избягват възможните отрицателни въздействия върху функционирането на спотовите и форуърдните пазари на електроенергия. Освен това, в съответствие с правилата на вътрешния пазар, мярката не води до трансгранични ограничения на търговията или до дискриминация между потребителите от Иберийския полуостров и тези извън него.

Въз основа на това Комисията одобри мярката съгласно правилата на ЕС за държавна помощ.

Допълнителна информация

На 24 и 25 март 2022 г., след съобщението на Комисията относно сигурността на доставките и достъпните цени на енергията от 23 март 2022 г., Европейският съвет призна, че трайно високите цени на енергията оказват все по-негативно въздействие върху гражданите и предприятията в ЕС. Той призова Комисията спешно да направи оценка на нотифицираните от държавите-членки извънредни временни мерки на пазара на електроенергия за смекчаване на въздействието на цените на изкопаемите горива при производството на електроенергия по отношение на тяхната съвместимост с разпоредбите на Договорите и Регламент (ЕС) 2019/943 относно пазара на електроенергия. Освен това той отбеляза, че следва да се отчете надлежно временният характер на мерките, както и нивото на междусистемна свързаност между съответната област на интервенция и единния пазар на електроенергия.

Правилата на ЕС за държавните помощи позволяват на държавите-членки да предоставят помощ за отстраняване на сериозни смущения в икономиката на дадена държава-членка. Освен това в Съобщението на Комисията от 18 май 2022 г. относно краткосрочните интервенции на енергийния пазар и дългосрочните подобрения на структурата на пазара на електроенергия се признават оправдани временни национални мерки за субсидиране на разходите за газ, използван за производство на електроенергия, с оглед намаляване на цените на пазара на електроенергия, при условие че са съобразени с регионите с много ограничен капацитет за междусистемни връзки, голямо влияние на газа при определянето на цените и потребители, особено изложени на цените на едро на електроенергията.

Пазарът на едро на електроенергия в ЕС се основава на метод на ценообразуване, при който цената се определя от последната електроцентрала, която задоволява търсенето в рамките на определен период от време, а на всички производители на електроенергия се плаща една и съща цена за продаваната от тях електроенергия. В много случаи цената на едро се определя или влияе от електроцентрала, работеща с изкопаеми горива (например електроцентрала, работеща с въглища или газ). Вследствие на това продължителното повишаване на цените на газа след нахлуването на Русия в Украйна доведе до по-високи цени на електроенергията в целия ЕС. Ето защо мерките, смекчаващи въздействието на цената на изкопаемите горива при производството на електроенергия, могат да допринесат за намаляване на прекомерните понастоящем цени на електроенергията.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: