Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияЕК предлага нова Директива за енергийна ефективност

Върни се назад

Назад

ЕК предлага нова Директива за енергийна ефективност

ЕК предлага нова Директива за енергийна ефективност

Европейската комисия публикува днес предложение за нова Директива за енергийна ефективност, целяща по-нататъшно стимулиране на усилията на ЕС за насърчаване на енергийната ефективност и постигане на енергийни спестявания в борбата с климатичните промени. Тази инициатива е част от пакета предложения на ЕК “Осъществяване на Европейската зелена сделка”, за намаляване на емисиите на парникови газове с поне 55% до 2030 г. и крайната цел за климатична неутралност до 2050. Тя е взаимообвързана с множество други предложения, особено с ревизираната Директива за ВЕИ, Схемата за търговия емисии и новия Социален Климатичен Фонд, както и с ревизията на Регламента за споделяне на усилията.

Днешната редакция цели въвеждането на по-високи цели за намаляване на първичното (39%) и крайното (36%) енергийно потребление до 2030 г., вече обвързващи на ниво ЕС, в съответствие с Плана за климатични цели, ръст от сегашните 32.5% (както за първично, така и за крайно потребление). Тя въвежда система за сравнителен анализ, за ​​да могат държавите -членки да определят своя национален индикативен принос към обвързващата цел на ЕС. Новата директива предлага също така да се удвоят годишните задължения на държавите-членки за енергийни спестявания при крайното потребление. За да стимулира това ускорение, предложението се фокусира върху сектори с висок потенциал за спестяване на енергия – по-специално отопление и охлаждане, промишленост и енергийни услуги – и поставя допълнителен акцент върху публичния сектор като образец, който да послужи за модел на ефективно управление на прехода.

Възприемайки редица елементи, очертани в миналогодишната стратегия „Вълна за обновяване“, предложението включва мерки за стимулиране на обновяването по начин, който също е от полза за обществото по отношение на справяне с енергийната бедност и укрепване на правомощията на потребителите. Като се има предвид, че потенциалът за обновяване трябва да послужи като трамплин за икономическо възстановяване след пандемията с Covid-19 и фокусът, поставен върху строителния сектор в Инструмента за възстановяване и устойчивост на ЕС – предложението също така очертава редица промени, които трябва да увеличат усвояването на инвестиции за енергийна ефективност.

Нова цел за енергийна ефективност до 2030 г., и повишени изисквания за годишни спестявания до 1,5%

Съгласно директивата от 2018 г. ЕС определя цел за енергийна ефективност за намаляване на потреблението на енергия през 2030 г. с най -малко 32,5% в сравнение с прогнозите за потребление от 2007 г. за 2030 г. След това всяка държава-членка трябваше да очертае как възнамерява да постигне тази и други цели в своите Национални планове за енергетиката и климата (НПЕК), представени миналата година. Оценката на Комисията за кумулативното въздействие на тези 27 НПЕК за 2020 г. показва, че те не достигат целта от 32,5%, генерирайки намаления от 29,4% за крайното потребление на енергия и 29,7% за потреблението на първична енергия. След оценките, направени при изготвянето на Плана за климатичните цели през есента, Комисията изчислява, че за да се постигне намаляване на емисиите с 55% до 2030 г., новите цели трябва да имат за цел да намалят потреблението на първична енергия до 1023 милиона тона нефтен еквивалент (mtoe) през 2030 г. и крайната консумация на енергия до 787 mtoe. Спрямо прогнозите за потребление от 2007 г., на които се основава целта от 32,5%, това е еквивалентно на нови цели съответно от 39% и 36% в съответствие с Плана за целите на климата. Комисията обаче сравнява тези цифри с актуализираните през 2020 г. прогнози за референтния сценарий за потреблението на енергия за 2030 г. Следователно новите цели са изразени в предложението като 9% намаление на потреблението на енергия до 2030 г. в сравнение с тези нови референтни стойности.

Предложението изисква всяка държава-членка да определи своя ориентировъчен национален принос въз основа на формула от обективни критерии и съпоставки, които отразяват националните обстоятелства. След това те ще бъдат оценени от Комисията, като ще бъдат предложени решения за преодоляване на всяко непостигане на целта на ЕС.

В допълнение към повишаването на целта на ЕС за 2030 г., предложението увеличава един от ключовите елементи за стимулиране на подобряването на енергийната ефективност – задължението на държавите-членки да постигнат годишни икономии на енергия в крайното потребление. Понастоящем задължението е определено на 0,8% годишно, но предложението се стреми да увеличи тази цифра до 1,5% от 2024 г. до 2030 г. Тъй като това е насочено към крайното потребление на енергия, се очаква да насърчи по-големи усилия в ключови сектори като сграден фонд, промишленост и транспорт чрез схемите за задължения за енергийна ефективност и алтернативните мерки на политиката.

Фокус върху енергийно-интензивните сектори

Въпреки че потенциалът за икономии на енергия остава голям във всички сектори, има специално предизвикателство, свързано с транспорта (отговорен за 30% от крайното потребление на енергия) и за сградния фонд (отговорен за 40% от потреблението на енергия, при което 75% от сградите в ЕС имат лоши енергийни характеристики). Част от това предизвикателство е адресирано от днешното предложение за включване на тези два сектора в бъдещата система за търговия с емисии, но има и стимул в предложението за ДЕЕ да направи тези сектори по-енергийно ефективни.

Предложението за ДЕЕ има за цел да определи нова рамка за отоплението и охлаждането, които представляват 80% от потреблението на енергия в сградите, насочена към намаляване на емисиите в сградите. Съществуващите изисквания за осигуряване на по-висока ефективност при производството на топлина следва да бъдат разширени до по-малки инсталации за доставка на енергия и до обслужващи съоръжения и центрове за данни със значително потребление на енергия. Тези изисквания вероятно ще стимулират използването на отпадъчна топлина и възобновяема енергия в този сектор, необходими за декарбонизиране на отоплението и охлаждането.

В централизираното отопление и охлаждане дефиницията за „ефективни“ системи постепенно ще бъде затегната, за да се отдалечи от системите на базата на изкопаеми горива. При когенерацията целта е да се въведат допълнителни критерии за специфични емисии при високоефективно комбинирано производство (270 gCO2/kWh). Тези предложени мерки в преработената ДЕЕ трябва да се разглеждат заедно с новите цели, предложени в преработеното предложение за възобновяема енергия за включване на възобновяеми източници в отопление и охлаждане (1,1%) и за централизирано отопление и охлаждане (1,4%), което ще осигури по-широко използване на възобновяеми източници и отпадъчна топлина в такива системи.

За предприятията предложението има за цел да засили изискванията по по-целенасочен начин. Като начало най-големите потребители на енергия (използващи повече от 100 TJ годишно), които все още нямат изградени системи за управление на енергията, ще трябва да го направят в бъдеще. За други предприятия задължението за провеждане на четиригодишен одит в бъдеще ще се прилага само за тези, които използват повече от 10 TJ енергия годишно. Това ще намали тежестта върху по-малките предприятия, които използват по-малко енергия. Освен това ръководството на бизнеса ще има задължение да следи и изпълнява одитните препоръки. Това ще гарантира, че те са добре запознати с възможните икономически ползи от потенциала за енергийна ефективност, наличен за техния бизнес.

Още по темата

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: