Начало НовиниАнализиСъбитияЕК приема новите насоки относно държавната помощ в областта на климата, опазването на околната среда и енергетиката

Върни се назад

Назад

ЕК приема новите насоки относно държавната помощ в областта на климата, опазването на околната среда и енергетиката

ЕК приема новите насоки относно държавната помощ в областта на климата, опазването на околната среда и енергетиката

Колегиумът на членовете на Комисията прие днес новите насоки относно държавната помощ в областта на климата, опазването на околната среда и енергетиката. Насоките ще бъдат официално приети през януари 2022 г. и ще се прилагат от този момент нататък. Новите правила са свързани с привеждането в съответствие с важните цели на ЕС, определени в Европейския зелен пакт, както и с други приети неотдавна регулаторни промени в областта на енергетиката и околната среда, и отразяват нарасналото значение на опазването на климата. Те създават гъвкава, целесъобразна и благоприятна рамка, която ще помогне на държавите членки да предоставят необходимата подкрепа за постигане на целите на Европейския зелен пакт целенасочено и по разходно ефективен начин.

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви:

Европа се нуждае от голям брой устойчиви инвестиции, които да подпомогнат екологичния преход. Въпреки че значителна част от тези средства ще дойде от частния сектор, публичната подкрепа ще бъде от съществено значение за бързото осъществяване на екологичния преход. Приетите днес нови насоки ще засилят всички наши действия за декарбонизация на обществото ни. Наред с другото, те ще улеснят инвестициите на държавите членки, включително във възобновяеми енергийни източници, за да се ускори изпълнението на целите на Зеления пакт по разходно ефективен начин. Това е основна крачка, за да се гарантира, че правилата ни относно държавната помощ подпомагат пълноценно изпълнението на целите на Европейския зелен пакт.

Приетите днес правила относно държавната помощ подкрепят проекти за опазване на околната среда, включително опазване на климата и производство на зелена енергия. Те съдържат раздели за мащабно и гъвкаво подпомагане на декарбонизацията на икономиката, обхващащо всички технологии, които могат да допринесат за целите на Европейския зелен пакт, включително възобновяеми енергийни източници, мерки за енергийна ефективност, помощ за екологично чиста мобилност, инфраструктура, кръгова икономика, намаляване на замърсяването, опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и мерки за гарантиране на сигурността на енергийните доставки. Целта на правилата е да помогнат на държавите членки да постигнат амбициозните цели на ЕС в областта на енергетиката и климата на възможно най-ниска цена за данъкоплатците и без неоправдано нарушаване на конкуренцията на единния пазар. Насоките се стремят също така към улесняване на участието на общности за възобновяема енергия и на малки и средни предприятия като важни двигатели на екологичния преход.

Преразгледаните насоки съдържат съществени промени, чиято цел е правилата да бъдат приведени в съответствие със стратегическите приоритети на Комисията, по-специално с тези на Европейския зелен пакт, както и с други неотдавнашни регулаторни промени и предложения на Комисията в областта на енергетиката и околната среда, включително пакета „Подготвени за цел 55“.

По-специално новите насоки относно държавната помощ в областта на климата, опазването на околната среда и енергетиката:

  • Разширяват категориите инвестиции и технологии, които държавите членки могат да подпомагат, обхващайки всички технологии, които могат да допринесат за осъществяването на Европейския зелен пакт. Един-единствен нов раздел е посветен на намаляването или избягването на емисиите на парникови газове, улеснявайки оценката на мерки за подпомагане на декарбонизацията в различни сектори на икономиката, включително чрез инвестиции в енергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност на производствените процеси и декарбонизация на промишлеността, в съответствие с Европейския законодателен акт за климата. Като цяло преразгледаните правила дават възможност за предоставяне на помощ, която покрива до 100 % от недостига на финансиране, особено в случаите когато е отпусната в резултат на конкурентна тръжна процедура, и въвеждат нови инструменти за помощ, като например договори за разлика във въглеродните емисии, за да помогнат на държавите членки да удовлетворят нуждите на промишлеността, свързани с екологизирането.
  • Обхващат помощ за множество области, свързани със Зеления пакт. Насоките съдържат нови или актуализирани раздели за помощ за предотвратяването или намаляването на замърсяването, различно от причиненото от парниковите газове, включително шумовото замърсяване, помощ за ефективното използване на ресурсите и кръговата икономика и помощ за биологичното разнообразие и отстраняването на екологичните щети. Освен това в тях има специални раздели за помощ, насърчаваща инвестициите във водещи области като енергийните характеристики на сградите и екологично чистата мобилност, която обхваща всички видове транспорт.
  • Въвеждат промени в действащите правила относно намаляването на някои такси за електроенергия за енергоемки потребители. Целта на правилата е да ограничат риска от изнасяне заради тези такси на дейности в някои сектори към места, където не се предприемат мерки за опазване на околната среда или целите в тази област не са толкова амбициозни, колкото в ЕС. За да отразят нарасналите усилия за декарбонизация, които е необходимо да се положат за изпълнението на целите на ЕС във връзка с климата, новите насоки относно държавната помощ в областта на климата, опазването на околната среда и енергетиката предвиждат намаляване на всички такси, финансиращи декарбонизацията и социалните политики. В допълнение към това, за да се даде възможност на държавите членки да поддържат равни условия за всички и въз основа на обективни показатели на секторно равнище, насоките рационализират броя на секторите, отговарящи на условията за допустимост. Правилата бяха преразгледани и с цел по-ефективно подпомагане на постепенната декарбонизация на тези дружества посредством, наред с другото, обвързване на понижаването на таксите с поемането на ангажименти от бенефициерите за намаляване на въглеродния им отпечатък.
  • Въвеждат предпазни мерки, за да се гарантира, че помощта се използва ефективно, където е необходима, с цел подобряване на опазването на климата и околната среда, че е ограничена до необходимото за постигане на екологичните цели и че не нарушава конкуренцията или целостта на единния пазар. В тази връзка например новите насоки относно държавната помощ в областта на климата, опазването на околната среда и енергетиката ще увеличат участието на заинтересовани страни в изготвянето на мащабни мерки за помощ, задължавайки държавите членки да се консултират със заинтересованите страни по основните им характеристики.
  • Осигуряват съгласуваност със съответните законодателни актове и политики на ЕС в областта на околната среда и енергетиката чрез, наред с другото, премахване на субсидиите за най-замърсяващите изкопаеми горива, които с оглед на техните значителни отрицателни последици за околната среда е малко вероятно да получат положителна оценка от страна на Комисията съгласно правилата за държавна помощ. Мерки, включващи нови инвестиции в природен газ, вероятно няма да бъдат одобрявани освен ако не се докаже, че инвестициите са съвместими с постигането на целите на Съюза в областта на климата до 2030 г. и до 2050 г. и че улесняват прекратяването на използването на по-замърсяващи горива, без да се удължава ненужно използването на технологии, които могат да попречат на по-мащабното разработване на по-чисти решения. Новите насоки съдържат също нов раздел относно помощ за затварянето на електроцентрали, използващи въглища, торф и нефтени шисти, с цел улесняване на декарбонизацията в енергийния сектор.
  • Повишават гъвкавостта и рационализират предишните правила чрез премахване на изискването за индивидуално уведомяване за големи екологосъобразни проекти в рамките на предварително одобрени от Комисията схеми за помощ.

Процедура

Новите насоки относно държавната помощ в областта на климата, опазването на околната среда и енергетиката бяха изготвени вследствие на оценка на действащите правила — Насоките относно държавната помощ за околната среда и енергетиката — извършена като част от проверката за пригодност на държавната помощ, и проучване, проведено от външни консултанти. Също така Комисията осъществи обширна консултация с всички заинтересовани страни относно предлаганите преработени правила, от която бяха получени над 700 становища. В процеса участваха държави членки, стопански асоциации, групи по интереси, отделни дружества, НПО и граждани. Прегледът отразява също така опита на Комисията, натрупан от нейната практика през последните години.

През есента на 2020 г. Комисията започна европейска дискусия относно начина, по който политиката в областта на конкуренцията може допълнително да спомогне за осъществяването на целите на Европейския зелен пакт, за да се гарантира оптималното функциониране на правилата в областта на конкуренцията заедно с политиките за устойчивост. Процесът започна с покана за участие, която през февруари 2021 г. беше последвана от конференция, организирана от изпълнителния заместник-председател на Европейската комисия Маргрете Вестегер. Получените становища също допринесоха за работата по новите насоки.

Следващи стъпки

Преразгледаните насоки ще бъдат официално приети веднага щом бъдат готови всички езикови версии. Те ще се прилагат от момента на приемането им.

Контекст

След официалното им приемане насоките относно държавната помощ в областта на климата, опазването на околната среда и енергетиката ще заменят действащите насоки относно държавната помощ за околната среда и енергетиката и ще се прилагат за всяко решение, което Комисията вземе след приемането им. От държавите членки ще бъде поискано да привеждат действащите си схеми в съответствие с новите правила от 2024 г. нататък. В насоките са определени условията, при които държавна помощ, отпусната от държави членки в областта на климата, опазването на околната среда и енергетиката, може да се смята за съвместима с единния пазар, и критериите, които Комисията прилага за оценяване на предоставено от държавите членки подпомагане в тези области.

Разпоредбите на насоките са допълнени от Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО), в който се определят предварителни условия за съвместимост, въз основа на които държавите членки могат да прилагат мерки за държавна помощ, без да уведомяват предварително Комисията.

Понастоящем тече целенасочено преразглеждане на разпоредбите на ОРГО относно помощта в областта на климата, опазването на околната среда и енергетиката. Целта на преразглеждането е да се улеснят в още по-голяма степен екосъобразните инвестиции чрез разширяване на обхвата на групово освободените мерки, за да може в него да се включи помощта за инвестиции в нови технологии като улавянето и съхранението или използването на водород и въглероден диоксид и за области, които са от ключово значение за постигане на целите на Европейския зелен пакт, като ефективността на ресурсите и биологичното разнообразие. Преразглеждането на ОРГО е насочено също така към доуточняване на разпоредбите относно помощта за инвестиции във водещи области като енергийните характеристики на сградите и инфраструктурата за зареждане с гориво и електричество на транспортни средства за екологично чиста мобилност, които бяха вече представени като част от целенасоченото преразглеждане на ОРГО през юли 2021 г. И накрая, правилата относно определянето на допустимите разходи и интензитетите на помощта ще станат по-гъвкави. Между 6 октомври и 8 декември 2021 г. беше проведена обществена консултация във връзка с предлаганите промени в съответните разпоредби на ОРГО.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: