Начало НовиниАнализиСъбитияЕК: Състояние на енергийния съюз 2023

Върни се назад

Назад

ЕК: Състояние на енергийния съюз 2023

ЕК: Състояние на енергийния съюз 2023

В доклада за състоянието на енергийния съюз за 2023 г. Европейската комисия прави обзор на отговора на ЕС на безпрецедентната енергийна криза от последните две години, дава оценка на актуалното състояние по отношение на екологичния преход на национално, европейско и световно равнище и набелязва бъдещите предизвикателства и възможности по пътя на Европа към постигане на амбициозните цели в областта на климата и енергетиката за 2030 и 2050 г.

Докладът показва как ЕС колективно и резултатно отговори на руската агресия в Украйна и на използването на енергийните доставки като оръжие, като ускори прехода към чиста енергия, разнообрази доставките и постигна икономии на енергия. Планът REPowerEU и поредицата от спешни законодателни мерки станаха гаранция, с помощта на която Европа избегна прекъсвания на енергийните доставки, облекчи натиска върху енергийните пазари, цените и потребителите и продължи структурната реформа на нашата енергийна система. Това стана чрез законодателството по Европейския зелен пакт и чрез засилено внедряване на енергията от възобновяеми източници и подобряване на енергийната ефективност. ЕС се придвижва с необходимото темпо и към постигане на целите си по REPowerEU. В очакване на зимния сезон 2023—2024 г. ЕС е по-добре подготвен да гарантира енергийната си сигурност благодарение на добре координираните действия за запълване на газохранилищата, диверсифициране на маршрутите и инфраструктурата за внос на енергия, инвестициите в енергия от възобновяеми източници и енергийна ефективност и колективните усилия за намаляване на търсенето на енергия.

Основни данни за състоянието на енергийния съюз:

  • През 2022 г. нетните емисии на парникови газове в ЕС намаляха с около 3 %, постигайки така намаление с 32,5 % в сравнение с нивата от 1990 г.
  • ЕС драстично намали зависимостта си от руските изкопаеми горива: постепенно спиране на вноса на въглища; намаляване на вноса на нефт с 90 %; намаляване на вноса на газ от 155 млрд. куб. м. през 2021 г. на около 80 млрд. куб. м. през 2022 г. и на очаквани 40—45 млрд. куб. метра през 2023 г.;
  • ЕС намали търсенето на газ с повече от 18 % в сравнение с предходните пет години, като спести приблизително 53 млрд. куб. метра газ;
  • Съоръженията за съхранение на газ бяха запълнени до 95 % от капацитета им преди зимния сезон 2022—2023 г. и към днешна дата отчитат запълване на 98 % преди началото на зимата;
  • Енергийната платформа на ЕС проведе три кръга на съвместно закупуване на газ, чрез които обедини заявки за общо 44,75 млрд. куб. метра, в отговор на които предложи 52 млрд. куб. м. оферти за доставка.
  • 2022 г. беше рекордна година за новите слънчеви фотоволтаични инсталации (+ 41 GW) и задмина с 60 % стойностите от 2021 г. (+ 26 GW). Новите мощности за вятърна енергия на сушата и в морето бяха с 45 % по-големи от тези от 2021 г.;
  • През 2022 г. 39 % от електроенергията бяха произведени от възобновяеми енергийни източници, а през май вятърната и слънчевата енергия за първи път в историята на производството на електроенергия в ЕС надвиши енергията от изкопаеми горива;
  • Бяха договорени законодателни цели до 2030 г. минималният дял на енергията от възобновяеми източници в ЕС да бъде 42,5 %, с амбицията да се постигне дял от 45 %. Целите за енергийна ефективност също бяха увеличени — да се намали крайното потребление на енергия с 11,7 % до 2030 г.

Бъдещи предизвикателства и възможности

Въпреки че най-лошите последици от енергийната криза са зад нас, в доклада се подчертава, че няма място за самодоволство. ЕС трябва да продължи да осигурява финансово достъпна, надеждна и достъпна енергия за домакинствата и да повишава технологичната и икономическата конкурентоспособност на своята промишленост, като подкрепя инвестициите в чисти технологии.

Въпреки че през август 2022 г. цените на газа отскочиха до 294/MWh EUR, от януари до юни 2023 г. те спаднаха до средни стойности от 44/MWh EUR. Цените на електроенергията отбелязаха скок през август 2022 г. — 474/MWh EUR, но спаднаха до средно равнище от 107/MWh EUR за периода от януари до юни 2023 г. Комисията продължава да следи отблизо цените на енергията за гражданите и промишлеността и също така публикува препоръка относно енергийната бедност и спомогна за изготвянето на съвместна декларация на основните заинтересовани страни в енергийния сектор за засилена защита на потребителите.

Сега, когато до голяма степен е постигната силна законодателна рамка на ЕС, държавите членки трябва да изпълнят общите си ангажименти, като националните планове в областта на енергетиката и климата (НПЕК) са ключов инструмент за планиране и проследяване на този процес. Тазгодишният доклад представя първата оценка на докладите за напредъка, представени от държавите членки във връзка с техните национални планове в областта на енергетиката и климата за 2019 г., което е от решаващо значение, за да се направи преглед на изпълнението на амбициите на ЕС в областта на климата и енергетиката. Остава още няколко държави членки да представят своите актуализирани НПЕК, за да може до края на тази година Комисията да направи задълбочена оценка дали сме напът да постигнем преразгледаните си цели за 2030 г. и какви мерки ще бъдат необходими, ако евентуално някъде това не е така.

Още сега виждаме, че трябва значително да ускорим действията си. През 2021 г. делът на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно енергопотребление достигна 21,8 %. При средногодишно увеличение от 0,67 процентни пункта от 2010 г. насам, постигането на новата цел на ЕС от 42,5 % за 2030 г. ще изисква много по-бърз растеж през следващите години. Емисиите на парникови газове продължават да намаляват трайно всяка година, но за да се постигнат целите за 2030 г., темпото трябва да се ускори и годишното намаление почти да се утрои.

В доклада за състоянието на енергийния съюз се откроява значението на повишаването на конкурентоспособността и водещите позиции на ЕС в промишлеността в новия глобален енергиен контекст, както и на финализирането на законодателството относно структурата на пазара на електроенергия, законодателния акт за промишленост с нулеви нетни емисии и законодателния акт за суровините от критично значение. Тези предложения ще допълнят законодателството от пакета „Подготвени за цел 55“ и ще подкрепят развитието на чисти енергийни източници и на мрежи и стабилни пазари в цяла Европа. Започналите наскоро диалози с промишлеността за чистия преход ще бъдат важен инструмент за прилагане на законодателството и за откриване и преодоляване на трудностите, например пречките пред инвестициите или недостига на умения. Комисията ще работи с държавите членки и за възможно най-бързото оттегляне на субсидиите за изкопаеми горива, които продължават да бъдат основна пречка пред прехода към чиста енергия и спъват постигането на нашите цели в областта на климата.

Контекст

Докладът за състоянието на енергийния съюз, който се публикува всяка година, през 2023 г. е структуриран в три части. Първата част се спира на това как високите амбиции в областта на климата и околната среда в рамките на Европейския зелен пакт послужиха за основа на стратегията на ЕС за реакция при кризи и за растеж и конкурентоспособност. Във втората част се анализира актуалното състояние на изпълнението на Енергийния съюз във всичките му пет измерения въз основа на оценката на Комисията на докладите на държавите членки за напредъка по техните национални планове в областта на енергетиката и климата. В последната част се идентифицират бъдещите предизвикателства пред енергийната система и енергийната политика на ЕС.

Днешният доклад е придружен от поредица от доклади и приложения, обхващащи различни аспекти на енергийния и климатичния преход, включително оценка на напредъка в изпълнението на националните планове в областта на енергетиката и климата, доклада за напредъка на действията в областта на климата, годишните доклади относно конкурентоспособността и енергийните субсидии, както и доклад относно устойчивостта на биоенергията. Включени са и препоръката относно енергийната бедност и работен документ на службите на Комисията, които бяха публикувани на 23 октомври.

За повече информация

Информационен документ — състояние на енергийния съюз на ЕС 2023 г.

Доклад за състоянието на енергийния съюз — 2023 г.

Доклад за състоянието на енергийния съюз за 2023 г. — 28 фиша по държави

Доклад за напредъка на действията в областта на климата за 2023 г.;

Доклади за напредъка по националните планове в областта на енергетиката и климата, техническа оценка

Доклад относно енергийните субсидии

Доклад за напредъка в областта на конкурентоспособността за 2023 г.

Доклад относно устойчивостта на биоенергията

Доклад относно санирането на националния сграден фонд

Доклад за прилагането на Директивата за електроенергията

Доклад за качеството на бензиновите и дизеловите горива, използвани в автомобилния транспорт

Доклад относно прилагането на геоложко съхранение на въглероден диоксид

Доклад относно прилагането на стратегията на ЕС за адаптация към изменението на климата,

Доклад относно функционирането на пазара на въглеродни емисии през 2022 г. (още непубликуван)

Уеб новини за енергийната бедност (препоръка на Комисията и работен документ на службите на Комисията относно енергийната бедност)

Уебстраница на доклада за състоянието на енергийния съюз (с пълен набор от документи и доклади)

Уебстраница на енергийния съюз

Планът „REPowerEU“

Национални планове в областта на енергетиката и климата (НПЕК)

Осъществяване на Европейския зелен пакт

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: