Начало НовиниАнализиСъбитияЕнергиен баланс 2021: безпрецедентно търсене на енергия

Върни се назад

Назад

Енергиен баланс 2021: безпрецедентно търсене на енергия

Енергиен баланс 2021: безпрецедентно търсене на енергия

Всяка година в края на ноември НСИ публикува енергийния баланс на страната за предходната година. Базата със свободно достъпни данни за производството, преобразуването и потреблението на енергия и енергийни продукти от различните сектори на икономиката на страната обхваща над двайсетгодишен период.

Водещи акценти на 2021:

  • Безпрецедентният ръст от +8% на брутното вътрешно потребление на енергия изпреварва икономическия растеж, задвижван от икономическото възстановяване след наложените през 2020 ограничения за борба с разпространението на КОВИД-19.
  • Засиленото търсене на газ е видимо както при брутното потребление (+12%), така и при крайното енергийно потребление (+20,9%).
  • С исторически скок от 10% индустрията се устремява към потребление на енергия близко до 3000 ktoe – за последно потребление над това ниво се наблюдава през 2008 г .
  • За изминалите осем години само КОВИД-19 през 2020 успя да прекъсне нарастващия тренд на енергийното потребление от транспортния сектор, дължащ се основно на високото търсене на нефт и нефтени продукти от автомобилния транспорт.
  • Потреблението на електроенергия от домакинствата отбелязва нов исторически максимум от над 1000 ktoe.
  • Общото производство на първична енергия достига своя десетгодишен връх, като присъствието на възобновяемите източници става все по-осезаемо, но доколко нарастващото използване на твърда биомаса придава желания от обществото зелен нюанс за екологично и устойчиво развитие е под съмнение.
  • Вносът на енергия и енергийни ресурси добавя нов спад и отбелязва най-ниската си стойност.

Производство на първична енергия, внос и износ на енергия и енергийни ресурси

Производството на първична енергия надминава 12000 ktoe, което се случва за втори път в съвременната статистическа история. Традиционно два ресурса си поделят основното място тук – това са производствата от въглища и ядрена енергия. Третият, все по-значим участник, са ВЕИ, чието производство на първична енергия за двайсет години нарасна над 4 пъти, от 688,8 ktoe  до 2965 ktoe. Тук се включват водната енергия, слънчевата енергия, вятърната енергия, биогоривата и твърдата биомаса. Притеснително е, че именно твърдата биомаса (основно дървен материал) е мощният двигател, който осигурява тласък на ВЕИ ръста през изминалите години според последните налични данни от Шестия национален доклад за напредъка на България в насърчаването и използването на енергията от възобновяеми източници.

След значимия спад от над 16,3% през 2020 вносът на енергийни ресурси добави нови отрицателни стойности от 3,9% и достигна 10100,5 ktoe – най-ниската си стойност за последните двайсет години. Причината за това са силно намалените количества внос на нефт и нефтени продукти през последните две години (2020: -22,67% и 2021: -9,3%), които през 2021 г. достигат 6537 ktoe – нивo, характернo за началото на това хилядолетие. За разлика от нефта и неговите продукти, вносът на природен газ се завръща към нивата от преди влиянието на финансовата криза през 2007-2008 и достига 2734,1 ktoe (2021: +12,3%).

При износа на енергия и енергийни продукти също се наблюдава драматичен спад през последните две години (2020:-30,4% и 2021: -16,8%), в резултат на намалените количества износ на нефтени продукти. През 2021 износът им е 2009,9 ktoe или два пъти по-слаб спрямо средния за изминалото десетилетие.

Брутно вътрешно потребление

Силното възстановяване на брутното вътрешно потребление с безпрецедентните 8,2% ръст доведе до тринадесетгодишен пик от 19295,4 ktoe. Принос за това имат всички видове източници, с изключение на ядрената енергия (2021:-0,9%).

Крайно енергийно потребление

С исторически скок от 7,7% крайното енергийно потребление отбеляза нов рекорд като за пръв път премина 10000 ktoe.

От гледна точка на видове източници принос за това имат ръстът на въглищата (+ 34%), газ (+20,9%), нефт и нефтени продукти (+7%), топлинна енергия (+3%) и електрическа енергия (+8,2%). Единствено крайното потребление на възобновяема енергия и биогорива спада с 5,2%, но се запазва на изключително високо ниво от 1470,1 ktoe.

От гледна точка на потребители, търсенето на енергия и енергийни ресурси от Индустрия, Транспорт, Домакинства и сектор Услуги отбелязва значителен ръст. Няма разместване на местата и водещият най-голям потребител е секторът на Транспорта.

Индустрия

С рязък ръст от 10% през 2021 г. индустрията се устремява към потребление на енергия близо до 3000 ktoe –  стойности над това ниво бяха характерни преди ефектите от световната финансова криза 2007-2008 г..

Потреблението на природен газ от индустрията се движи нагоре с впечатляващите 22,7% спрямо 2020 г. като достига 1041 ktoe – стойност, наблюдавана отново за последно през 2008 г. Основен двигател за растежа е двукратно увеличеното потребление от промишлеността на неметалните минерални суровини (в тази група влизат производството на бетон, цимент, гипс, стъкло и др.).

Електроенергията е друг основен елемент от енергийното потребление на индустрията. През 2020 г., по време на разгара на ограниченията, свързани КОВИД-19, индустрията сви с 3% потреблението на енергия, но то остана на по-високите нива от 2017 г. насам, а именно над 800 ktoe. През 2021 г. е налице възстановяване с 2,5% .

През периода 2000-2009 средногодишното потребление на ВЕИ и биогорива в индустрията е 67,6 ktoe. През следващите десет години то е 228 ktoe. През 2020 г., в унисон с повечето тенденции за ръст на ВЕИ, и тук потреблението върви нагоре до 260 ktoe. През 2021 г. намалява с 13,6%.

Транспорт

С убедителен ръст от 7% крайното потребление на енергия от сектор Транспорт не само компенсира спада през 2020 г (-6%), но и завоюва нов рекорд от 3433,3 ktoe, като това се дължи на безпрецедентно високото потребление на нефт и нефтени продукти в размер на 3081 ktoe – основно от автомобилния сектор.

През 2006 г за пръв път статистиката отчита данни за възобновяемите източници и биогорива в транспорта. Тогава те са в размер на 5,6 ktoe. Следващите 5 години са неубедителни за навлизането им. През 2013 г. е налице внезапен скок до 85 ktoe. През 2019 г. г ВЕИ и биогоривата достигат своя пик от 179 ktoe, след което следват две години на спад, съответно с 4,1% и 2,7%.

Домакинства

През пандемичната 2020 г. домакинствата в България реагираха с 10% ръст на енергийното потребление и с рекорд от 2382,2 ktoe. Година след това има нов исторически връх в размер на 2402,6 ktoe белязано от силното търсене на енергия при почти всички видове енергия и енергийни ресурси. Потреблението на най-предпочитаната енергия от домакинствата, а именно електрическата, отбеляза нов исторически максимум от над 1000 ktoe. Потреблението на топлинна енергия се увеличава с 2,7%, а това на природния газ с 18%.

Изненадващо има завръщане към въглищата с ръст от 39,1% или потребление от 138,3 ktoe и отлив с 11,2% от ВЕИ и биогорива.

Сектор Търговия и обществени услуги

Тук също е налице изключителен ръст от 19,7% и нов исторически рекорд на енергийно потребление от 1301 ktoe. Подобно на домакинствата, този сектор е с предпочитания към електрическата енергия-735,6 ktoe. Потреблението на възобновяеми енергийни източници и биогоривата е 304 ktoe или по-високо от това в индустрията и транспорта, но дали зад него стоят нови технологии или използването на твърда биомаса е трудно да се прецени, поради липсата на публични данни.

Коефициенти за ефективност

Енергийната интензивност може да се разглежда като приблизителна оценка на енергийната ефективност на икономиката на дадена страна и показва количеството енергия, необходимо за производството на единица БВП. Съществуват различни причини за наблюдаваните подобрения в енергийната интензивност: общо преминаване от индустрия към икономика, основана на услугите, преминаване в рамките на индустрията към по-малко енергоемки дейности и производствени методи, закриване на неефективни звена и използването на по-енергийно ефективни уреди. За 2021 енергийната интензивност на страната е около 0,360 т н.е. за 1000 евро БВП (2015 = 100) или с 2,3% по-висока спрямо предходната година. Въпреки подобренията на този показател в рамките на изминалите 10 години, енергийната интензивност на страната е над 3 пъти по-висока спрямо средна стойност за ЕС.

Съотношението на крайно потребление към първично потребление (брутно вътрешно потребление на енергия минус неенергийното потребление) на енергия показва каква част от вложените енергийни продукти са достигнали до крайните клиенти след процесите на преобразуване и пренос. През 2021 се запазва нивото от 55%, постигнато през предходната година. За съпоставка същият показател в ЕС e 73% (2020г.).

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: