Начало НовиниАнализиСъбитияЕфективни и гъвкави потребители в подкрепа на интелигентни електрически мрежи

Върни се назад

Назад

Ефективни и гъвкави потребители в подкрепа на интелигентни електрически мрежи

Ефективни и гъвкави потребители в подкрепа на интелигентни електрически мрежи

В стремежа към неутралност по отношение на климата, електроенергийната мрежа на ЕС е изправена пред сериозни предизвикателства поради бързото нарастване на променливото производство на електроенергия от възобновяеми източници и потреблението на електроенергия от крайни потребители: сгради, транспорт и промишленост. В някои райони мрежите вече са подложени на стрес и претоварването на електропреносната мрежа скоро ще се превърне в спешен проблем в цяла Европа. В резултат на това действията на ЕС, свързани с мрежите, следва да бъдат ориентирани към необходимостта от справяне с предизвикателството на претоварването на мрежите.

Наскоро Smart Energy Europe публикува позицията си относно развитието на енергийната система с оглед по-доброто използване на мрежите  посредством участие на съществуващите и бъдещи гъвкави потребители, което е ефективен подход за спешно справяне с предизвикателството на претоварванията, като същевременно се отлага или се намалява необходимостта от инвестиции в изграждането на нови мощности на мрежите. Следва да се обърне по-голямо внимание на алтернативите, които не са свързани с проводници и целят да оптимизират използването на мрежите и да постигнат по икономически ефективен начин целите на Европейската зелена сделка. За щастие, това съвпада с нарастващата електрификация в различни сектори, която предлага по-голяма гъвкавост на енергийната система благодарение на нарастването на децентрализираните енергийни ресурси, като например електрически превозни средства, термопомпи, батерии и системи за управление на енергията в сградите.

В публикувания документ са изведени следните 6 основни препоръки:

  1. Подобряване на планирането и вземането на решения по прозрачен и приобщаващ начин:

Подобреното планиране на мрежата и вземането на решения са от съществено значение за определяне на съответните инвестиции в мрежата и за избягване на блокирането на развитието на инфраструктурата или разхищението на финансови ресурси в невъзвръщаеми активи както на ниво пренос, така и на ниво разпределение.
На ниво разпределение устройството на електроенергийния пазар е ясно: планът за развитие на разпределителната мрежа трябва да включва използването на гъвкавост от страна на потреблението като алтернатива на разширяването на системата и да се консултира с всички съответни ползватели на системата относно техните планове за развитие на мрежата.

След задълбочена оценка на нуждите на мрежата следва да се направи Анализ на разходите и ползите (АРП), за да се реши кои инвестиции са необходими в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, като се преценят в еднаква степен използването на решения без изграждането на мрежа (OPEX) и укрепването на мрежата (CAPEX). Следва да се вземе предвид скоростта, с която може да се приложи всяко решение, стойността на запазването на възможностите за по-дълго време и потенциалното въздействие. на допълнителните разходи за потребителите. Въпреки това настоящите АРП все още не поставят на равна основа решенията OPEX и CAPEX, както е показано в последните насоки на ENTSO-E за АРП на проекти за развитие на мрежата е мнението на Smart Energy Europe. Добрият АРП следва да бъде и подходът, използван от държавите членки при изготвянето на техните национални планове в областта на енергетиката и климата (НПЕК) и от Комисията при оценката на свързаните с мрежата действия в НПЕК.

  1. Осигуряване на по-ефективно оперативно използване на съществуващите и бъдещите мрежи чрез стимули за OPEX

Както е предвидено в законодателството на ЕС, проблемите с претоварването на мрежата следва да се решават по пазарен начин, а не чрез едностранни намеси на системните оператори, като например директно изключване на потребителите. Осигуряването на стимули за системните оператори за осигуряване на гъвкавост на пазарен принцип трябва да бъде спешна приоритетна задача за националните регулаторни органи (НРО), за да се осигури по-ефективно и оперативно използване на мрежите в съответствие с концепцията за пазара на електроенергия. Това може да се постигне чрез:

  • равнопоставеност на капиталовите и оперативните разходи (CAPEX и OPEX)

Повечето мрежови оператори днес се възползват от финансови стимули, които ги насърчават да инвестират в нови мрежи, вместо да закупуват услуги за гъвкавост от свързани страни, поради преобладаващото възнаграждение за CAPEX. НРО трябва да позволят ефективно възнаграждение на системните оператори, следвайки подхода TOTEX, при който капиталовите и оперативните разходи се разглеждат еднакво като допустими разходи за възстановяване. Това следва да бъде допълнено от цели за ефективност, определени от НРО, за да се стимулират системните оператори да повишат ефективността на експлоатацията на своите мрежи в съответствие със задължението на преразгледания проект на електроенергийния пазар.

  • включване на разходите, свързани с гъвкавостта от страна на търсенето, в OPEX

До голяма степен разходите за OPEX понастоящем са свързани с разходите за човешки ресурси и не отчитат разходите, свързани с интелигентната и ефективна експлоатация на мрежата, като например разходите за цифровизация, обработка на данни и осигуряване на гъвкавост. Например OPEX, насочени към закупуване на гъвкавост на платформи за търговия, създадени от независими пазарни оператори в подкрепа на създаването на местни пазари за гъвкавост на от операторите на разпределителни мрежи,  следва да се отчитат в базата на регулираните активи, за да се даде възможност на системните оператори да получат възвръщаемост от тези OPEX.

  • повишаване на осведомеността сред системните оператори

От решаващо значение е да се повиши осведомеността относно иновативните решения и пазарните предложения за използване на гъвкавостта за интелигентни и ефективни мрежи. Въпреки това тези решения, дори и вече да са налични, не се използват достатъчно от системните оператори. Освен че липсват стимули за използването им, много системни оператори не са запознати с тези решения и ползите от тях, нито имат възможност да го направят. Вътрешните платформи за споделяне на знания между системните оператори, като например инструментът Technopedia и Академията за споделяне на знания на структурата на DSO Entity в ЕС, следва да се справят с този пропуск, като идентифицират такива решения, а не само онези, насочени към CAPEX.

  1. Разработване на мрежови тарифи, които да са разходно ориентирани

Гъвкавостта на потреблението  играе ключова роля за постигането на ефективно и отразяващо разходите използване на мрежата. Пълният потенциал на активното участие на крайните потребители на енергия обаче е ограничен, наред с другото, от мрежовите тарифи, които не отразяват реалните разходи за използване на мрежите. Макар че в мрежовите тарифи могат да се запазят някои фиксирани разходи, всички присъединени потребители трябва да получават и динамични сигнали, които отразяват тяхното използване на мрежата или възнаграждават тяхната подкрепа за мрежата, за да се даде възможност за корекции и да се избегне изграждане на мрежата.
Мрежовите тарифи, отразяващи разходите, са изискване, което вече е заложено в проекта на електроенергийния пазар за 2019 г.
Прилагането им обаче е много бавно и не доведе до значителни промени в структурата на тарифите от страна на системните оператори в ЕС. Понастоящем не съществува хармонизиран подход за проектиране на мрежови тарифи, отразяващи разходите, който държавите членки биха могли да използват като ръководство за тяхното прилагане.

  1. Да не се забавят мрежови връзки, ако присъединените потебители могат да поддържат мрежата

Приоритетно присъединяване към мрежата следва да се предоставя на нови потребители на мрежата, които могат да се включат в услуги за гъвкавост, за да да участват в управлението на претоварването и да допринасят за оптимизирането на мрежата. Това би могло да се осигури, ако отделните потребители самостоятелно балансират своите различни децентрализирани енергийни ресурси , разположени зад електромера и/или ако група потребители, обединени в общност или местна инициатива за например, самобалансират всички свои децентрализирани енергийни ресурси, като по този начин намаляват напрежението в мрежата. И в двата случая обаче, самостоятелно балансиране на разпределеното производство на енергия от възобновяеми източници, съоръженията за съхранение на енергия, интелигентните и двупосочните зареждания и решения за управление на потреблението следва да се осъществяват в отговор на пазарни сигнали предоставяни от системните оператори.

  1. Подкрепа за всяка индустриална стратегия, свързана с мрежите, с гъвкава индустриална стратегия за управление на потреблението

Ако е необходима специфична индустриална подкрепа за широкомащабни мрежови технологии и внедряване на мед, същото внимание следва да се обърне и на компаниите, предлагащи интелигентни и разпределителни услуги за управление на системните оператори и потребителите, за да се активира тяхната гъвкавост за системни нужди.

  1. Разработване на специален интерфейс за обмен на данни

Ефективното и интелигентно управление на мрежите изисква безпроблемен, оперативно съвместим достъп и обмен на данни. Както операторите на преносни системи, така и операторите на разпределителни системи трябва да използват съвременни съществуващи стандарти, като например IEC 62325, който вече се използва от операторите на преносни системи, за хармонизирани интерфейси за програмиране на приложения за обмен на данни между системните оператори, за да се даде възможност за пазарна координация и адекватно планиране на мрежата. От първостепенно значение е също така системните оператори да хармонизират своя протокол за комуникация с доставчиците на услуги за гъвкавост, за да се подпомогне усвояването на техните дейности.

Към пълния текст на позицията на Smart Energy Europe: тук


Smart Energy Europe е европейската бизнес асоциация, която интегрира решенията, ориентирани към потребителите, в прехода към чиста енергия. Целта им е да създаде възможности за всяка компания, сграда и автомобил да подкрепят все по-възобновяемата енергийна система.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: