Начало НовиниАнализиСъбитияКакви оферти ще се предлагат на пазара на дребно?

Върни се назад

Назад

Какви оферти ще се предлагат на пазара на дребно?

Какви оферти ще се предлагат на пазара на дребно?

Обичайна практика на търговците на дребно е да подготвят и предлагат интегрирани предложения за електрическа енергия, които включват всички елементи на сметката, а именно:

  • Енергия
  • Мрежови разходи
  • Добавки (Цена задължения към обществото)
  • Данъци

Трите последни елемента не зависят от търговеца на дребно. Те са регулирани и търговецът се явява в ролята на посредник, който урежда разплащанията между клиента и съответните контрагенти, но няма влияние върху техните цени.

Какви условия и цени предлага търговецът за енергията?

Вниманието на клиентите трябва да бъде насочено към първия елемент, а именно: какви условия и цени предлага търговецът за енергия?

При добре развитите пазари на едро и дребно търговците на дребно имат възможността да предложат многообразна ценова листа. Това позволява на клиентите да изберат оптимално за тях ценово решение, в зависимост от техния потенциал за гъвкавост и желание за поемане на риск.

Ето няколко широко използвани ценови схеми, подредени по тези два критерия – от статични нискорискови към динамични и високорискови.

Статично ценообразуване

Плоска (статична) тарифа: фиксирана единична цена за кВтч за определен период от време, независимо от промените в пазарната цена.

Този вид ценообразуване е подходящ за потребители, които имат постоянен товар (тоест, потреблението им не позволява управление) и които не желаят да излагат бизнеса си на колебанията на цените.  В този случай доставчикът поема целия риск от несигурността на пазарите. Плоската тарифа може да включва мощностна (лв/kW) компонента, прилагана към договорена между двете страни мощност.

Тарифи според времето на потребление (статични): цената на кВтч зависи от времето на консумация. Този вид ценообразуване е добре познат у нас – дневна, нощна, върхова тарифа, измервани чрез масово разпространените електромери с две и три скали. Тарифите могат да бъдат също сезонно определени, за работен или неработен ден и т.н.  Важното е това, че  този вид тарифи не се променят динамично/почасово в зависимост от борсовите цени, а са статично определени за съответните времеви отрязъци. Търговецът на едро е изложен и тук на риска от колебанията на пазарите.

Динамично ценообразуване

Постигането на все по-голяма ефективност на пазарите на енергия на едро и наличието на интелигентни измервателни устройства осигуряват благоприятни условия за развитие на динамично ценообразуване. По своята същност динамичното ценообразуване позволява колебанията на цените на електроенергия на пазара на едро да преминават през доставчика и да се поемат изцяло или частично от крайния потребител. Клиентите трябва да преценят  нивото на риска, свързан с нестабилността на цените, когато избират силно динамични цени.

Съществуват различни подходи за динамично ценообразуване, например:

Ценообразуване в реално време, когато реалното потребление за даден час  се фактурира по съответната почасова борсова цена;

Критично върхово ценообразуване, при което търговецът на дребно може да фактурира консумираната от клиента енергия на по- високи от договорените цени за ограничен интервал от часове в денонощието, когато е налице   действителен недостиг на производство/предлагане в електроенергийната система. Този подход дава икономически сигнали за намаляване на потреблението в периодите на недостиг и по този начин подпомага надеждността на снабдяването.

Динамично краткосрочно ценообразуване само за определени времеви интервали и при настъпване на предварително дефинирани флуктуации на борсовите цени.

Цялата палитра от подходи за динамично ценообразуване е невъзможно да бъде описана. А засега не е и необходимо – динамичното ценообразуване изисква инвестиции в сложни (умни) електроизмервателни уреди, с каквито засега небитовите потребители на НН не разполагат масово.

В член 2 и член 11 от ревизираната Електрическа директива (2019/944) са включени основните определяния и отговорности, свързани с правото за сключване на договор с динамична цена. Договорът за динамична цена е определен като договор за доставка на електроенергия между доставчик и краен клиент, който отразява колебанията на цената на спот пазарите, включително на пазарите „ден напред“ и на пазарите „в рамките на деня“, на интервали, които са най-малко равни на честотата на уреждане на дисбаланса на пазара. Крайните клиенти, които разполагат с инсталиран интелигентен измервателен уред, могат да поискат да сключат договор с динамична цена на електроенергия с поне един доставчик, както и с всички доставчици с над 200 хиляди крайни клиенти.

Какви ценови оферти се предлагат на пазарите на дребно в европейските държави?

Добре функциониращият пазар се характеризира с иновации и набор от продукти и услуги, предлагани на потребителите. Като цяло способността на търговците на дребно да предлагат значителен брой търговски възможности, съчетана със способността на потребителите да сравняват офертите и да вземат информирани решения, е знак за здравословно функциониращ конкурентен пазар и наличие на иновации.

В мониторинговия доклад на CEER за пазарите на дребно, публикуван в края на 2019 г., се предоставя информация за видовете оферти, които съществуват като практика в различните европейски държави.

ВИД ОФЕРТАОПИСАНИЕ
Променлива (21 държави в ЕС)цената, платена за единица използвана електроенергия, може да се промени по всяко време.
Фиксирана (26 държави в ЕС)гарантира, че платената цена за единица използвана електроенергия няма да се промени за определен период от време
Микс (16 държави в ЕС)на базата на фиксирани и променливи компоненти
Променлива, базирана на спот цени (15 държави в ЕС)напр. променлива цена въз основа на спот цената на пазара на едро
Променлива, базирана на цени на едро (15 държави в ЕС)напр. определена спрямо месечна/седмична средна цена на едро
Ограничена с ценови таван (11 държави в ЕС)гарантира, че цената, платена за kWh за електроенергия, няма да се повиши над определено ниво за даден период от време, но може да намалее – обикновено за тази сигурност клиентите плащат определена премия
Променлива на база индекс (7 държави в ЕС)подобно на спот базираната, която е свързана с търговия на едро, но е свързана например със стандартно предлагане с гарантирана отстъпка от x% или с RPI
Зелена (20 държави в ЕС)оферти, основаващи се на възобновяеми ресурси като водна, слънчева, вятърна, биомаса и т.н.
Социална (9 държави в ЕС)напр. за уязвими клиенти
Онлайн (22 държави в ЕС)със спестявания/отстъпки за управление на акаунти онлайн, онлайн таксуване
Гаранция за произход на енергията (15 държави в ЕС)всеки източник на енергия, различен от зелена или с произход държава
С парични ползи (21 държави в ЕС)отстъпки, ваучери за пазаруване в супермаркети и др.
С допълнителни услуги (18 държави в ЕС)услуги за енергийна ефективност, поддръжка на бойлери/котли и др.
Пакет от услуги (17 държави в ЕС)напр. комбинация с телекомуникационни услуги

Що се отнася до разпространението на различни оферти в държавите-членки, отбелязва се ръст по отношение на онлайн оферти за електроенергия. В сравнение с предходната година, през 2018 г. потребителите в още шест държави-членки са се възползвали от възможностите на онлайн офертите при снабдяването с електрическа енергия.

Другите продукти, например различни опции за ценообразуване и гаранции за произход, също нарастват. Тенденцията на нарастване на онлайн сделки или оферти с гаранции за произход показва, че има нарастващо търсене и следователно, икономическа и екологична информираност на потребителите на електрическа енергия. Това е също индикация за приспособимостта на европейските търговци към технологичното развитие, даващо им също възможности и за намаляване на разходите, например за фактуриране.

През последните години потребителите все повече купуват така наречените „пакетни продукти“. Това са маркетингови пакети, които включват комбинирани продукти и услуги в рамките на един или няколко сектора, например пакети за широколентова връзка (интернет, фиксиран телефон, телевизия, мобилна телефония и т.н.) или продукти, групирани в много сектори (например енергийно и битово застраховане; банкиране и застраховка за пътуване или други комбинации).

Колко вида ценови оферти са достъпни за потребителите в различните държави членки, вкл. в България?

Според CEER, независимо от регулаторната рамка на анализираните пазари на електроенергия, се наблюдава положителна тенденция по отношение на нарастващия брой оферти в Европа: потребителите в 22 от 27 държави-членки получават повече от пет опции за оферта, което е значително увеличение спрямо предишната година. В останалите пет държави пазарите все още не са напълно либерализирани. Така че съществува връзка между регулаторната рамка и разнообразието от оферти, достъпни за потребителите. Положително е развитието в много страни от Източна и Южна Европа като Румъния, Латвия, Гърция, Чехия и Хърватия, където потребителите на електроенергия имат достъп до поне още три оферти в сравнение с 2017 г.

Съгласно статистиката на CEER през 2018 г. на пазара на дребно за електрическа енергия в България са се предлагали 3 типа оферти.

Колко и какви офери се предлагат и ще се предлагат предвид преминаването на небитовите потребители на ниско напрежение към свободния пазар ще стане ясно след като КЕВР създаде платформа за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия по силата на последните изменения на Закона за енергетиката в сила от 26.06.2020 г.

Както вече писахме, платформата ще бъде единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява достъп до актуална информация за офертите за доставка на електрическа енергия.

Крайните клиенти с очаквано годишно потребление под 100 000 kWh ще имат безплатен достъп до тази платформа с информация за оферти, включително такива с динамична цена на електрическата енергия. От своя страна търговците на електрическа енергия ще са задължени да предоставят на КЕВР ежемесечно актуална информация за офертите си за този сегмент крайни клиенти и същевременно ще трябва да информират потребителите относно платформата  в издаваните от тях фактури и в приложенията към тях.

Според новоприетите разпоредби КЕВР трябва да създаде и стартира платформата, както и да разработи и приеме правилата за нейното функциониране до края на тази година.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: