Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по немски език курсове по английски език
Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по английски език курсове по немски език

Начало НовиниАнализиСъбитияКЕВР започна 2022 година с нови премии на ВЕИ и цена на природния газ

Върни се назад

Назад

КЕВР започна 2022 година с нови премии на ВЕИ и цена на природния газ

КЕВР започна 2022 година с нови премии на ВЕИ и цена на природния газ

На 1 януари 2022 година КЕВР прие две решения:

  • Измени от 01/01/2022 година премиите на производителите на електрическа енергия от ВЕИ с обща инсталирана мощност  500 KW и над 500 KW
  • Утвърди нова цена на природния газ от 1 януари в размер на 133,41 лв./MWh
По отношение решението от 1.01.2022 г. да се изменят премиите на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW:

 

Както КЕВР посочва, премиите на тези категории производители на електрическа енергия бяха определени от регулатора в началото на регулаторния период с Решение № Ц-25 от 01.07.2021 г. Съгласно § 28, ал. 3 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, обн. ДВ, бр. 9 от 2021 г., премията се определя като разлика между преференциалната цена и определената прогнозна пазарна цена за електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници в зависимост от първичния енергиен източник.

След извършен анализ на постигнатите към 30.11.2021 г. помесечни цени за базов товар на пазара „Ден напред“ и постигнатите нива на фючърсните сделки за второто полугодие на 2021 г. Комисията констатира, че е налице значително отклонение от определената прогнозна пазарна цена за базов товар за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. в размер на 119,00 лв./MWh, спрямо постигнатата и прогнозната такава за оставащия срок от периода на организиран борсов пазар. Към 30.11.2021 г. помесечните цени за базов товар на пазара „Ден напред“ са: м. юли 2021 – 185,55 лв./MWh, м. август – 218,16 лв./MWh, м. септември – 244,45 лв./MWh, м. октомври – 368,50 лв./MWh, м. ноември – 408,32 лв./MWh, м. декември – 429,91 лв./MWh. Предвид постигнатите нива на пазара „ден напред“, цената за базов товар за второто полугодие на 2021 г. е в размер от около 309,15 лв./MWh.

С оглед на всички факти и аргументи, с решението на КЕВР прогнозната пазарна цена за базов товар от 1.01.2022 г. се изменя от 119,00 лв./MWh на 293,37 лв./MWh. По групи производители прогнозната пазарна цена се изменя, както следва:

  • Производители на електрическа енергия, произведена от слънчева енергия – 274,96 лв./MWh;
  • Производители на електрическа енергия, произведена от вятърна енергия – 282,92 лв./MWh;
  • Производители на електрическа енергия, произведена от водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MW – 283,48 лв./MWh;
  • Производители на електрическа енергия, произведена от биомаса – 294,36 лв./MWh.

С оглед изложеното, отклонението между определената прогнозна пазарна цена за базов товар за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. в размер на 119,00 лв./MWh спрямо постигнатата и прогнозната такава за оставащия срок от периода на организиран борсов пазар от 293,37 лв./MWh е 147 %. В същия размер е и тази разлика по отношение на прогнозните пазарни цени на производителите на електрическа енергия, произведена от слънчева енергия; от производителите на електрическа енергия, произведена от вятърна енергия, от производителите на електрическа енергия, произведена от водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MW и на производителите на електрическа енергия, произведена от биомаса.

В решението на КЕВР се посочва, че ако не бъдат изчислени премии спрямо постигнатата цена на електрическата енергия на организирания борсов пазар, премиите, които за срока на мораториума Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ /ФСЕС/ следва да изплати на производителите на електрическа енергия от ВЕИ с обща инсталирана мощност 0,5 MW и над 0,5 MW, ще доведат до свръхпечалба на тези производители, от една страна, а от друга – ще се отразят негативно на бюджета на ФСЕС с разходи в размер на 350 млн. лв. на годишна база.

„С определената актуализирана прогнозна пазарна цена за базов товар в размер на 150 евро/MWh (293,37 лв./MWh) се спестява значителен финансов ресурс на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (КЕВР)

Съгласно чл. 31б, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) Комисията има право при необходимост да измени определените премии, но не по-често от веднъж на шест месеца, при условие че е налице съществено изменение между определената прогнозна цена за базов товар спрямо постигната и прогнозната такава за оставащия срок от периода на организиран борсов пазар на електрическа енергия. По смисъла на § 1, т. 16а от Допълнителната разпоредба на Наредбата за регулиране цените на електрическата енергия съществено изменение е налице, когато то е в размер над 15 на сто.

В решението на Комисията се посочва, че по силата на чл. 100, ал. 4 от ЗЕ сделките, които се сключват от производители на електрическа енергия от възобновяеми източници, с обект с обща инсталирана мощност 0,5 MW и над 0,5 MW, се осъществяват на организиран борсов пазар на електрическа енергия по свободно договорени цени и са извън регулирания пазар. Предвид на това решението на НС за налагане на мораториум върху цената на електрическата енергия на регулиран пазар не е приложимо по отношение на акта на КЕВР за изменение на Решение № Ц-25 от 01.07.2021 г., в частта по т. XIX, с което Комисията е определила за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. премии за производителите на електрическа енергия от ВИ.

На основание чл. 31б, ал. 4 от Закона за енергетиката решението за изменение на премиите на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW влиза в сила от деня на приемането му от Комисията за енергийно и водно регулиране.

По отношение на решението на КЕВР за утвърждаване на нова цена на природния газ за м. януари 2022 година:

Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление за утвърждаване на цена за месец януари 2022 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Решението е прието в съответствие с условията на договора между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром экспорт“, условията по договора с азербайджанската компания и споразуменията към него.

С решението на Комисията е утвърдена предложената на 01.01.2022 г. от „Булгаргаз“ ЕАД цена на природния газ, актуализирана с пазарните индекси на европейските газови хъбове към 31.12.2021 г., със средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари на Европейската централна банка за м. декември 2021 г. и осреднените цени на алтернативните на природния газ, горива: мазут със съдържание на сяра 1% и газьол със съдържание на сяра 0,1% към 31.12.2021 г. В актуализираното ценово заявление на обществения доставчик са отчетени и количествата природен газ по програмата за освобождаване, по договорите с лицензиантите, както и с клиенти по свободно договорени цени.

След анализ на представените от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, с приетото решение КЕВР утвърди цена на природния газ от 1 януари 2022 г. в размер на 133,41 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За предходния месец декември утвърдената от регулатора цена беше 102,33 лв./MWh.

Увеличената цена на природния газ за м. януари е в резултат на нарастване на цените на международните газови пазари през периода след внасяне на заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД на 10.12.2021 г, в което беше предложена цена от 117,12 лв./MWh. На откритото заседание на 29.12.2021 г. от страна на дружеството бяха изнесени данни за котировките, които показват, че през този период цените на природния газ на европейските газови пазари са били много динамични и в определени дни са достигали исторически нива от 180 евро/MWh. Според обществения доставчик, независимо от повишението в сравнение с цената за м. декември, цената на природния газ за българските потребители остава с 35 % по-ниска в сравнение с цените на европейските газови борси. В резултат на това финансовата полза за битовите и стопанските потребители за цялата 2021 г. е в размер на 675 млн. лв.

В утвърдената цена на природния газ от 133,41 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

В правомощията на КЕВР е да утвърди цена на природния газ по подадено заявление от обществения доставчик. Въз основа на предоставените данни и документи към заявлението и след проверка на направените изчисления, Комисията утвърждава цена на природния газ за съответния месец, която се прилага от първо число на месеца, съгласно чл.30, ал.1, т.7 от Закона за енергетиката. При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар и от запаси природен газ, условията по договорите за доставка от внос за вътрешния пазар, както и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния в страната природен газ. Правомощията на Комисията са единствено да установи дали заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договорите за доставка.

При определянето на очакваните доставни цени във връзка с образуването на цената на вход на газопреносни мрежи, съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ са отчетени общото количество природен газ, предвидено за доставка през месец януари 2022 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори.

На днешното заседание председателят на КЕВР доц. Иван Иванов коментира по повод на ценовото решение, че независимо от желанието си, регулаторът не разполага с лостове, за да ограничи поскъпването на цената на природния газ. Той изрази тревогата си, че продължаващото повишаване на цената на синьото гориво, което е изцяло по външни за страната фактори, поставя в изключително тежко положение топлофикационните дружества, които използват природен газ като първичен енергоносител, а следва да се има предвид, че това гориво формира 60-70 на сто от цената на топлофикационната услуга. Доц. Иванов обърна внимание, че след решението на Народното събрание за мораториума на цените на парното, тока и ВиК услугите тези дружества продължават да предоставят топлинни услуги по цени на природния газ към 1.07.2021 г., докато в същото време цената на заплащаното от тях синьо гориво към момента е нараснала близо три пъти.

„… повишаващите се цени на природния газ налагат спешно да бъде утвърден механизъм за компенсиране на топлофикационните дружества, за да може те да продължат нормалната си работа през есенно-зимния сезон“ (КЕВР)

В тази ситуация, според енергийния регулатор, е наложително спешно да бъде утвърден механизъм за компенсиране на топлофикационните дружества и всички останали потребители на природен газ в страната. Това е особено важно за топлофикационните дружества, защото ще им позволи да продължат нормалната си работа през есенно-зимния сезон и да предоставят топлинна енергия за голям брой потребители в София и други големи градове. В противен случай дружествата могат да се окажат в невъзможност да се разплащат с „Булгаргаз“ ЕАД за закупувания от тях природен газ. На свой ред това ще затрудни обществения доставчик, който съгласно договора за доставка трябва предварително да заплаща за доставяните количества природен газ. В резултат на това е възможно да се стигне до тежка междуфирмена задлъжнялост, което крие рискове за цялата енергийна система и за икономиката на страната, коментира председателят на КЕВР.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Сподели: