Начало НовиниАнализиСъбитияКЕВР УТВЪРДИ ОБРАЗЕЦ НА ТИПОВ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА НЕБИТОВИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Върни се назад

Назад

КЕВР УТВЪРДИ ОБРАЗЕЦ НА ТИПОВ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА НЕБИТОВИ ПОТРЕБИТЕЛИ

КЕВР УТВЪРДИ ОБРАЗЕЦ НА ТИПОВ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА НЕБИТОВИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Със сключването на типови договори небитовите клиенти, които до 1 октомври т.г. не са излезли на свободния пазар на електроенергия, ще могат останат при досегашния си доставчик за периода 01.10.2020 г.- 30.06.2021 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе заседание, на което утвърди образец на типов договор по § 15, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 57 от 2020 г.).

В съответствие с измененията на Закона за енергетиката от 26 юни 2020 г.,  от 1 октомври 2020 г.  всички небитови потребители, които в момента се снабдяват с електроенергия от регулирания пазар, трябва да излязат на свободния пазар, като изберат доставчик на електрическа енергия.  В случай, че до 30 септември т.г. небитов клиент не е сключил договор с търговец на електрическа енергия, след тази дата той ще може да си доставя електрическа енергия от досегашния доставчик, по свободно договорени цени, като за целта двете страни трябва да сключат типов договор със срок от 01.10.2020 г. до 30.06.2021 г.

С утвърдения образец на типов договор се уреждат правата и задълженията на страните, условията за доставка на електрическа енергия и за прекратяване на договора. Утвърденият образец на типов договор е систематизиран в десет раздела, които съдържат: предмета на договора, срока и условията за влизането му в сила, правата и задълженията на страните, цени, фактуриране и плащания, условията и реда за временно преустановяване и възстановяване продажбата на електрическа енергия, условията и реда за изменение и прекратяване на договора, отговорности и санкции, както и решаване на спорове и непреодолима сила.

При изготвянето на типовия договор Комисията изиска примерни варианти на образец на договор от страна на „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, „Енерго-Про Продажби“ АД и „ЕСП Златни пясъци“ ООД. Преди утвърждаването на образеца на договор, регулаторът проведе на 13.08.2020 г. обществено обсъждане, в което участваха представители на заинтересовани страни – „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЕВН България Електроснабдяване“ АД, Гражданска платформа „Изправи се.бг“ и Асоциация свободен енергиен пазар. В съгласувателната таблица към окончателно утвърдения образец на договор Комисията мотивирано се произнесе по всички направени предложения от участниците в общественото обсъждане. Прието беше предложението след сключването на договорите по реда на чл. 2, ал. 2, при поискване доставчикът на електроенергия да бъде задължен да ги изпрати на клиента по електронен път или да осигури възможност за получаването им на място в център за обслужване на клиенти. Клиентът също има право да избере вида на фактурата – хартиена или електронна, както и да поиска извършване на проверка в случай на съмнения за неточна сметка за доставената електрическа енергия. Не по-късно от 3 (три) работни дни преди края на месеца, предхождащ месеца, от който съответните цени влизат в сила, доставчикът е длъжен да обяви на своята интернет страница цените за всички тарифи по отделните тарифни планове. Прието беше и предложението при просрочено задължение доставчикът да отправя до клиента, писмено или по избран от клиента начин (SMS, E-mail и др.), предизвестие за временно преустановяване на снабдяването, като му дава срок от 5 (пет) работни дни за заплащане на задължението.

Решението за утвърждаване на образец на типов договор по § 15, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на закона за енергетиката (ДВ, бр. 57 от 2020 г.) ще бъде публикувано на интернет страницата на Комисията.

Съгласувателна таблица на  постъпилите предложения и възражения по проекта на типов договор по § 15 ал. 3 от ЗЕ

Образец типов договор по § 15 ал. 3 от ЗЕ

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: