Начало НовиниАнализиСъбитияКомисията предлага нов инструмент на ЕС за ограничаване на прекомерните скокове в цените на газа

Върни се назад

Назад

Комисията предлага нов инструмент на ЕС за ограничаване на прекомерните скокове в цените на газа

Комисията предлага нов инструмент на ЕС за ограничаване на прекомерните скокове в цените на газа

С днешните действия Комисията продължава отговора си на продължаващата енергийна криза, като предлага механизъм за корекция на пазара за защита на предприятията и домакинствата в ЕС от епизодични случаи на прекомерно високи цени на газа в ЕС. Това предложение допълва мерките за намаляване на търсенето на газ и за гарантиране на сигурността на доставките чрез диверсификация на доставчиците на енергия. Новият механизъм има за цел да намали нестабилността на европейските пазари на газ, като същевременно гарантира сигурността на доставките на газ.

След руското нашествие в Украйна и използването на енергийните доставки като оръжие, цените на природния газ отбелязаха безпрецедентни пикове в целия ЕС, достигайки рекордни стойности през втората половина на август тази година. Екстремният скок на цените в продължение на почти две седмици през август беше много вреден за европейската икономика, с верижен ефект върху цените на електроенергията и увеличение на общата инфлация. Комисията предлага да се предотврати повтарянето на подобни епизодични случаи с временен и добре насочен инструмент за автоматична намеса на пазарите на газ в случай на изключително високи цени на газа. 

Предпазен таван за цените на газа

Предложеният инструмент се състои от предпазен таван от 275 EUR за цените на дериватите на TTF за месеца напред. Виртуалната борса Title Transfer Facility (TTF), която е най-често използваният референтен показател на ЕС за цените на газа, играе ключова роля на европейския пазар на газ на едро. Механизмът ще се задейства автоматично, когато са изпълнени следните две условия:

  • цените на сетълмент на деривати с най-кратък срок за изпълнение на TTF надхвърлят 275 EUR в продължение на две седмици;
  • цените на TTF са с 58 EUR по-високи от референтната цена за ВПГ в продължение на 10 последователни дни за търговия в рамките на двете седмици.

Когато тези условия са изпълнени, Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) незабавно публикува известие за корекция на пазара в Официален вестник на Европейския съюз и уведомява Комисията, Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) и Европейската централна банка (ЕЦБ). На следващия ден механизмът за корекция на цените влиза в сила и няма да бъдат приемани нареждания за деривати с най-кратък срок за изпълнение на TTF, надвишаващи предпазния таван за цените. Механизмът може да бъде задействан от 1 януари 2023 г. 

Предпазни мерки за гарантиране на сигурността на доставките и стабилността на пазара

Предложеният регламент на Съвета съдържа предпазни мерки за избягване на смущения на енергийните и финансовите пазари. За да се предотвратят проблеми със сигурността на доставките, предпазният таван е ограничен само до един фючърсен продукт (продукти на TTF за месец напред), така че пазарните оператори все още да могат да удовлетворяват исканията за търсене и да закупуват газ на спот пазара или чрез извънборсови сделки. За да се гарантира, че търсенето на газ няма да се увеличи, в предложението се изисква в рамките на две седмици от задействането на механизма за корекция на пазара държавите членки да уведомят за мерките, които са предприели за намаляване на потреблението на газ и електроенергия. След като днешното предложение за механизъм за корекция на пазара бъде прието в Съвета, Комисията ще предложи също така да се обяви предупреждение на равнище ЕС съгласно приетия през юли инструмент „Да пестим газ за безпроблемна зима“, който ще доведе до задължителни икономии на газ, за да се гарантира намаляване на търсенето. Освен това ЕОЦКП, ЕЦБ, Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER), Координационната група по природния газ и Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ (ENTSOG) ще извършват постоянно наблюдение.

За да се реагира на евентуални нежелани отрицателни последици от ценовото ограничение, в предложението се предвижда, че механизмът може да бъде прекратен незабавно по всяко време. Това може да се случи:

  • чрез автоматично дезактивиране, когато неговото функциониране вече не е оправдано от положението на пазара на природен газ, а именно когато изискването за разликата между цената на TTF и цената на ВПГ вече не е изпълнено в продължение на 10 последователни дни на търговия;
  • с решение на Комисията за спиране, когато бъдат установени рискове за сигурността на доставките в Съюза, за усилията за намаляване на търсенето, за потоците от газ в рамките на ЕС или за финансовата стабилност.

Съществува и възможност Комисията да предотврати задействането на механизма, в случай че съответните органи, включително ЕЦБ, предупредят за настъпването на такива рискове.

Контекст

Днешното предложение се основава на широк набор от действия, които Комисията предприема за справяне с проблема с високите цени на енергията през изминалата година. През пролетта на 2022 г. тя разшири набора от мерки за цените на енергията от октомври 2021 г. със Съобщението относно краткосрочните интервенции на пазара и дългосрочните подобрения в структурата на пазара на електроенергия и плана REPowerEU. Тя също предложи нови задължения за попълване на минимални запаси от газ и цели за намаляване на търсенето на газ, за да се уравновеси търсенето и предлагането в Европа и държавите членки своевременно приеха тези предложения преди лятото.

През летните месеци цените се увеличиха още повече на фона на тежка метеорологична обстановка, резултат от изменението на климата. През септември Комисията бързо реагира, като предложи допълнителни спешни мерки за намаляване на търсенето на електроенергия и улавяне на неочакваните печалби в енергийния сектор с цел разпределяне на повече приходи между гражданите и промишлеността.

На 18 октомври Комисията предложи допълнителни мерки конкретно за справяне с високите цени на газа и за повишаване на сигурността на доставките на газ чрез съвместно закупуване, действащи по подразбиране правила за солидарност в случай на извънредна ситуация, нов референтен ценови показател за ВПГ и временен ценови коридор за предотвратяване на екстремни скокове на пазарите на деривати. Тя също така предложи правното основание за механизъм за корекция на цените с цел справяне с изключително високите цени на газа в краткосрочен план.

Днешното предложение се основава на членове 23 и 24 от предложението на Комисията от 18 октомври. То е в отговор на призива на лидерите на ЕС от 20 и 21 октомври и е резултат от обширни консултации с държавите членки. На Комисията беше възложено спешно да представи конкретни решения относно допълнителни мерки за справяне с високите цени на енергията, включително временен динамичен ценови коридор за сделките с природен газ с цел незабавно ограничаване на епизодични случаи на прекомерно високи цени на газа, с необходимите предпазни мерки. Предложението за механизъм за корекция на пазара съдържа елементи за запазване на финансовата стабилност, които Комисията счита за съществени.  Днешното предложение за регламент на Съвета се основава на член 122 от Договора и следва да бъде прието с квалифицирано мнозинство от държави членки. Предвижда се регламентът да бъде в сила за една година, но този период може да се удължи след преглед, който трябва да бъде извършен до ноември 2023 г.

За повече информация

Предложение за Регламент на Съвета за създаване на механизъм за корекция на пазара с цел защита на гражданите и икономиката от прекомерно високи цени

Въпроси и отговори

Комисията прави допълнителни предложения за борба с високите цени на енергията и гарантиране на сигурността на доставките

Действия на ЕС за справяне с високите цени на енергията

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: