Начало НовиниАнализиСъбитияКрай на договорите за обществени поръчки по Програмата за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради

Върни се назад

Назад

Край на договорите за обществени поръчки по Програмата за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради

Край на договорите за обществени поръчки по Програмата за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради

На 23 май е публикуван проект на документ, в който се предвиждат промени за преустановяване на сключването на договори за обществени поръчки за дейности по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (Програмата).

В съобщението за общественото обсъждане на документа (Проект на ПМС за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради) е посочено, че основната цел на документа е недопускане на надвишаване на финансов ресурс на Програмата и нейното реализиране в рамките на одобрения бюджет.

В „Частична предварителна оценка на въздействието“ на проектния документ като проблем е идентифициран изчерпания финансов ресурс на Програмата за обновяване на всички 2022 броя многофамилни жилищни сгради, за които са сключени договори за целево финансиране за енергийно обновяване и в частност оставащи 52 броя сгради, за които не е потвърден финансов ресурс от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Бюджетът на Програмата е в размер на 2 млрд. лева.

Ако бъдат обновени всички сгради при наличния ресурс на Програмата ще се формира недостиг по бюджета й от над 46 млн.лева (на база одобрените към 2016 г. референтни цени), като се отчитат всички необходими средства за обновяване на сградите, както и за покриване на начислената лихва, която се натрупва на основание чл. 4 от сключения договор за целево финансиране, представляващ приложение No 11 от Методическите указания, сключен между „Българска банка за развитие“ ЕАД, Министерски съвет на Р. България чрез областния управител на съответната област и кмета на община, в качеството на довереник на сдружението на собствениците, поради което ще възникне необходимост от осигуряването на тези средства чрез трансфер на средствата от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за покриване на формирания недостиг. Размерът на средствата, които следва да се отпуснат, не може да бъде прогнозиран с точност, предвид, че се касае за сградно строителство и строително-монтажни дейности, чиято цена е възможно да нарастне поради инфлация, нито е възможно да бъде прогнозиран срокът за завършване на пълното обновяване на сградите, предвид, че изпълнителите на строително-монтажните дейности се избират по реда на Закона за обществените поръчки, като през този срок ще бъде натрупвана лихва в полза на „Българска банка за развитие“ ЕАД.

Цели на Проекта на ПМС:

  • Преустановяване на провеждане на процедури по избор на външен изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки за сгради, за чието енергийно обновяване е сключен договор за целево финансиране, но за които няма наличен финансов ресурс по Програмата и прекратяване на договорите за целево финансиране на сгради, за които има избран външен изпълнител по фаза 1, но не е сключен анекс по фаза 1 към договора за целево финансиране до 31.12.2023 г . “
  • Осигуряване на възможност за индексиране на договорите, за които има финансов ресурс, потвърден от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и които следва да се сключат не по-късно от 30.10.2023 г. и сключените договори за обществена поръчка за изпълнение на дейности по Програмата съгласно Постановление No 290 от 27 септември 2022 г. за приемане на Методика за изменение на цената на договора за обществена поръчка в резултат на инфлацията до размера на наличния свободен финансов ресурс по Програмата.“
  • Лимитиране на риска от възникване на необходимост от осигуряване на допълнителен финансов ресурс извън бюджета на Програмата

Сред посочените потенциални рискове от предложените промени е възникването на обществено недоволство от страна на пряко засегнатите сдружения на собствениците/собственици на самостоятелни обекти, за чиито сгради няма да бъде осигурено финансирано обновяване по Програмата, предвид, че за някои от сградите, за които е избран външен изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки за извършване на дейността инженеринг може да е възникнало очакване сградите да бъдат завършени. Известен риск от евентуална съдебна претенция от страна на сдруженията на собствениците на 13 сгради, за които е проведена обществена поръчка за избор на външен изпълнител на дейността инженеринг“, но впоследствие договор с избрания изпълнител не е сключен поради непотвърден финансов ресурс от страна на МРРБ.

Крайният срок за подаване на становища по Проекта на документ е 22 юни 2023 г.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: