Начало НовиниАнализиСъбитияМЕ предлага дългоочаквани промени в Закона за енергетиката

Върни се назад

Назад

МЕ предлага дългоочаквани промени в Закона за енергетиката

МЕ предлага дългоочаквани промени в Закона за енергетиката

(Публикацията е актуализирана към 13,00 ч. на 28.07.2023 г.)
Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергетиката, чрез които се въвеждат разпоредбите на Директива 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 относно общите правила на вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС. Част от предложените изменения и допълнения са свързани и с изпълнение на реформите „Либерализация на пазара на електроенергия“ и „Разработване на дефиниция и критерии за енергийна бедност“ от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.
Със законопроекта се предвижда пълна либерализация на пазара на едро на електроенергия до края на 2023 г. при запазване на битовите потребители на регулиран пазар до 2026 г. Прекратява се ролята на НЕК като обществен доставчик и се премахват квотите на производители за регулирания пазар.
Разработените предложения въвеждат дефиниция и критерии за енергийна бедност за домакинствата за целите на либерализацията на пазара и приоритетно третиране на тези домакинства при финансиране на проекти за енергийна ефективност.
В законопроекта е предвидено крайните снабдители на енергия, като доставчици на универсална услуга, да са задължени да снабдяват битовите клиенти, които на свой ред не са длъжни непременно да сменят своя доставчик, тоест да си търсят търговец. По време на преходния период крайните снабдители и търговците ще снабдяват битови крайни клиенти по регулирани цени. Предвидено е крайните снабдители или търговци, които снабдяват битови клиенти, да закупуват до 60% от нужната им енергия на организирани търгове по дългосрочни договори, ползващи публична подкрепа под формата на финансови гаранции или договори за разлика, с оглед хеджиране на риска и осигуряване защита от нестабилност на цените на пазара на електрическа енергия на битовите потребители (каквато ползват и в момента).
Като общо правило е предвидена възможност за компенсиране на битовите клиенти за разходите за закупуване на електрическа енергия, в рамките на регулаторния процес за периода до 2026 г. Допълнително, регулираните цени за бита могат да се определят на ниво под себестойност за времето на действие на Регламент (ЕС) 2022/1854 от 6 октомври 2022 година относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията или при обявена от Европейската комисия криза на цените на електрическа енергия на регионално равнище или на равнището на целия Европейски съюз. В тези случаи се компенсират разходите на крайните снабдители и търговците на електрическа енергия за доставка на електрическа енергия по регулирани цени под себестойност.
Либерализацията на пазара на дребно на електрическа енергия е съобразена изцяло с Решение на Народното събрание от 11.11.2022 г., според което битовите крайни клиенти на електрическа енергия остават на регулиран пазар до 31 декември 2025 г., след което се осигурява постепенно пълно дерегулиране на цените на дребно за домакинствата, успоредно с пълната възможност за смяна на доставчика.
Законопроектът транспонира освен това и разпоредби на Директива (ЕС) 2019/944, свързани с новите участници на пазара на електрическа енергия – граждански енергийни общности, активни клиенти и агрегатори, за които за първи път се въвеждат дефиниции. Също така се допълват мерки за защита на потребителите на енергийни услуги чрез възможност за сключване на договори с фиксиран срок и на фиксирана цена и на договори с динамична цена на електрическата енергия – за клиенти с инсталиран интелигентен измервателен уред.

Енергийна бедност

Разработените предложения въвеждат дефиниция и критерии за „енергийна бедност“ за домакинствата за целите на либерализацията на пазара и приоритетно третиране на попадащите в обхвата на дефиницията домакинства при финансиране на проекти за енергийна ефективност. Съгласно предложенията „домакинство в положение на енергийна бедност“ е домакинство, което при действащите цени на енергийните носители е с разполагаем средномесечен доход на член от домакинството за предходната година до официалната линия на бедност, след като е намален с разхода му за определеното спрямо енергийните характеристики на жилището типово потребление на енергия и което поради това няма достъп до основни енергийни услуги за адекватно отопление, охлаждане, осветление и осигуряване на енергия за домакинските уреди.

„Уязвим клиент за снабдяване с електрическа енергия“ е битов клиент на електрическа енергия, който е в критична зависимост от електрическо оборудване, поради възраст или здравословно състояние и/или който получава месечни социални помощи и/или целева помощ за отопление съгласно Закона за социалното подпомагане.
Енергийните предприятия, предоставящи универсална услуга и услуги от обществен интерес, в общите условия за снабдяване с електрическа енергия и ползване на електроразпределителните мрежи и в правилата за работа с потребителите на енергийни услуги определят специални процедури за предоставяне на информация, свързана с потреблението, и за преустановяване снабдяването с електрическа енергия на уязвими клиенти.
Определянето на статут на домакинство в положение на енергийна бедност и/или на уязвим клиент за снабдяване с електрическа енергия, включително и оценката на броя на домакинствата в положение на енергийна бедност, ще се извършва по критерии, условия и ред, определени в наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на труда и социалната политика.
Компетентните органи за определяне и прилагане, в случай на осигурено финансиране, на мерки за защита и за финансова подкрепа по програми за подпомагане на домакинство в положение на енергийна бедност и уязвимите клиенти за снабдяване с електрическа енергия, в рамките на своите правомощия, са министърът на енергетиката, министърът на труда и социалната политика, министърът на регионалното развитие и благоустройството или друг орган, посочен с акт на Министерския съвет. Удостоверяването на статут на домакинство в положение на енергийна бедност и/или на уязвим клиент за снабдяване с електрическа енергия при прилагането на мерки за защита и за финансова подкрепа по програми за подпомагане се извършва от компетентния орган, управляващ съответната програма.
Министерството на труда и социалната политика създава и поддържа информационна система за домакинствата в положение на енергийна бедност и за уязвимите клиенти за снабдяване с електрическа енергия. Редът и механизмът за функциониране на информационната система се определят с посочената по-горе наредбата.
За целите на определянето на статут на домакинство в положение на енергийна бедност и/или на уязвим клиент за снабдяване с електрическа енергия на информационната система по ал. 5 се предоставят лични данни, данъчна и осигурителна информация, включително чрез автоматизиран достъп, от други приложими регистри и информационни системи, поддържани от държавните органи и администрации, които са първични администратори на данни.

Нови пазарни участници с достъп до всички пазари

Разширена е дефиницията за пазарен участник, а именно: „участник на пазара“ е физическо или юридическо лице, което купува, продава или произвежда електрическа енергия, занимава се с агрегиране или е оператор по оптимизация на потреблението или услуги за съхраняване, включително посредством издаване на нареждания за търговия, на един или повече пазари на електрическа енергия, включително пазари на балансираща енергия.  „Пазари на електрическа енергия“ са пазари за електрическа енергия, включително извънборсовите и борсовите пазари на електрическа енергия, пазарите за търговия с електрическа енергия, търгове за капацитет, услуги по балансиране и спомагателни услуги във всички периоди, включително форуърдните пазари, сегмент ден напред и сегмент в рамките на деня.

Гражданска енергийна общност е правен субект:
а) основан на доброволно и открито участие, реално контролиран от членове, съдружници или акционери, които са физически лица, органите на местното самоуправление и местната администрация, включително общини, или малки предприятия;
б) има за основна цел осигуряване на екологични, икономически или социални общностни ползи за своите членове или акционери или за местните райони, в които извършва дейност, а не финансови печалби, и
в) може да извършва производство, включително на енергия от възобновяеми източници, разпределение, доставка, потребление, агрегиране, съхранение на електрическа енергия, услуги за повишаване на енергийната ефективност или услуги за зареждане на електрически превозни средства, или да предоставя други енергийни услуги на своите членове или акционери. Не е ясно какво се има предвид под „разпределение на електрическа енергия“ в случая и дали терминът се използва по смисъла на ЗЕ. Следва ли, в такъв случай, гражданските енергийни общности да изградят собствена електроразпределителна мрежа, или ще придобиват права да управляват разпределителната мрежа на лицензианта за съответната територия?
Крайните клиенти, включително битовите, могат да участват в гражданска енергийна общност, без да губят правата или задълженията си като крайни клиенти и без да изпълняват необосновани или дискриминационни условия или процедури, които биха възпрепятствали участието им в гражданската енергийна общност. При участие на предприятия в граждански енергийни общности, тяхното участие не трябва да е свързано с основната им търговска или професионална дейност.
Гражданските енергийни общности може да се организират под формата на търговско дружество, кооперация, сдружение с нестопанска цел, по реда на Закон за управление на етажната собственост или гражданско дружество по Закона за задълженията и договорите, при спазване на изискванията на настоящия закон.
Гражданските енергийни общности:
1. могат да произвеждат, потребяват, съхраняват и продават излишните количества енергия като равнопоставен участник на пазарите на енергия при определените в този закон и в подзаконовите нормативни актове към него условия, включително чрез споразумения за закупуване на електрическа енергия;
2. могат да споделят в рамките на общността енергията, произведена от инсталации, притежавани от общността, при зачитане на правата и задълженията на членовете като потребители;
3. имат достъп по недискриминационен начин до всички подходящи пазари на енергия.
Активен клиент  е краен клиент или група от действащи съвместно крайни клиенти, които потребяват или съхраняват електрическата енергия, произведена в обекти, разположени в точно определени граници, продава/т произведената от него/тях
електрическа енергия или участва/т в схеми за гъвкавост или за енергийна ефективност, при условие че тези дейности не са основните му/им търговски или професионални дейности.
Активните клиенти могат:
1. да действат пряко или чрез агрегиране;
2. да продават произведената от тях електрическа енергия от възобновяеми източници директно на друг краен клиент на базата на сключен договор между тях;
3. да участват в схеми за гъвкавост и схеми за енергийна ефективност;
4. да възложат на трета страна управлението на инсталациите, необходими за тяхната дейност, включително инсталирането, експлоатацията, управлението на данни и поддръжката без третата страна да се счита за активен клиент;
Цените за достъп до мрежата за активните клиенти са прозрачни и недискриминационни и отразяват разходите. При определяне на цените за достъп се отчитат поотделно електрическата енергия, постъпваща в мрежата и електрическата енергия, потребявана от мрежата. Активните клиенти са финансово отговорни за дисбалансите, които причиняват в електроенергийната система.  Активните клиенти могат да притежават съоръжение за съхранение на енергия.
Агрегатори: Агрегиране е функция, осъществявана от физическо или юридическо лице, което съчетава множество товари при потребителя или произведена електрическа енергия с цел продажба, купуване или обявяване на търг на пазарите на електрическа енергия.
Не се изисква издаването на лицензия за производство на електрическа енергия от граждански енергийни общности и активни потребители.

Дългосрочни договори само с „чисти“ производители

Енергийно предприятие, титуляр на лицензия за обществена доставка на електрическа енергия преди влизане в сила на закона (НЕК ЕАД) ще изкупува електрическата енергия по договори за дългосрочно изкупуване на разполагаемост и електрическа енергия в качеството му на търговец на електрическа енергия. Дългосрочни договори, като споразумения за закупуване на електрическа енергия или други подобни споразумения със същия или еквивалентен предмет или ефект, включително допълнителни споразумения за продължаване срока на действащи договори, се сключват само за закупуване на електрическа енергия от нискоемисионни източници през организиран борсов пазар. Крайните снабдители и търговците на електрическа енергия сключват споразумения за закупуване на електрическа енергия също само от нискоемисионни източници за 60 % от количествата електрическа енергия необходима за снабдяване на битови клиенти на регулирани цени.
Съгласно преходните и заключителни разпоредби за „нискоемисионни източници“ се считат вятърна енергия, слънчева енергия, геотермална енергия, водноелектрическа енергия и ядрена енергия.

Някои промени във функциите на енергийните институции и пазарните участници

С отпадането на фигурата на обществен доставчик, се премахва задължението на министъра на енергетиката да определя обща годишна квота за задължително изкупуване на електрическа енергия от производители, ползващи местни първични енергийни източници (на гориво), до 15 на сто от цялата първична енергия, необходима за производството на електрическа енергия, консумирана в страната за всяка календарна година, по съображения за сигурност на снабдяването. Министърът вече няма да издава и разрешения за изграждане на хидроенергийни обекти.
Регулаторът ще трябва ежемесечно да определя размера на компенсациите за крайните снабдители и търговците, които снабдяват битови потребители с електроенергия по регулирани цени. Освен това ще организира търгове за договори за финансови гаранции или договори за разлики, които ще се сключват между Фонд Сигурност на енергийната система и крайните снабдители и търговците на електрическа енергия с цел покриване разходите на крайните снабдители и търговци на електрическа енергия за доставка на електрическа енергия по регулирани цени под себестойност на битови крайни клиенти.

Размерът на компенсацията съответства на пазарните разходи на крайните снабдители и търговците за закупената енергия, необходима за снабдяване на битови потребители. Тези разходи трябва да бъдат удостоверени в КЕВР чрез представяне на разходо-оправдателни документи за закупената енергия.

Крайните снабдители и търговците на електрическа енергия предлагат на битовите крайни клиенти възможност за сключване на договори с фиксиран срок и на фиксирана цена, и на договори с динамична цена на електрическата енергия – за клиенти с инсталиран интелигентен измервателен уред. Продължителността на договорите е най-малко една година.

Договор с динамична цена на електрическата енергия е договор за доставка на електрическа енергия между доставчик и краен клиент, който отразява колебанията в цената на спотовите пазари, включително на сегментите ден напред и сегментите в рамките на деня, на интервали, които са най-малкото равни на честотата на уреждане на дисбаланса на пазара.

Договор за доставка на електрическа енергия с фиксиран срок, на фиксирана цена е договор за доставка на електрическа енергия между доставчик и краен клиент, който гарантира едни и същи договорни условия, включително цената, докато в рамките на фиксирана цена може да включва гъвкав елемент, например с колебания на цените при върхово и невърхово натоварване.

В допълнение, операторът на борсовия пазар на електроенергия (до момента изключителна лицензия за тази дейност притежава само БНЕБ, но в промените е допусната възможност КЕВР да издава повече от една лицензия за организиране на борсов пазар на електрическа енергия) има задължение да осигурява краткосрочни и дългосрочни продукти, като дългосрочните продукти могат да бъдат със срок на доставка до пет години, да създаде специален сегмент на платформата за двустранни договори на организиран борсов пазар на електрическа енергия за споразуменията, сключвани от крайните снабдители и търговците за закупуване на електрическа енергия от нискоемисионни източници на до 60% от количеството, което им е необходимо за снабдяване на крайни битови клиенти. Борсовият електроенергиен оператор трябва да сключи и договор с доставчик на клирингови услуги, за гарантиране плащането по сключваните чрез борсата сделки.


Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в срок до 26.08.2023 г. на имейл адрес: zidze@me.government.bg.
Дата на откриване:27.7.2023 г.
Целева група:Всички заинтересовани
Сфера на действие:Енергетика
Дата на приключване:26.8.2023 г.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: