Начало НовиниАнализиСъбитияМодели за заплащане на услуги по агрегиране

Върни се назад

Назад

Модели за заплащане на услуги по агрегиране

Модели за заплащане на услуги по агрегиране

Активното управление на потреблението ще бъде основен фактор за енергийния преход. С преминаването на електроенергийната система от централизиран модел, зависим от изкопаемите горива, към по-децентрализиран и ориентиран към възобновяемите енергийни източници, ролята на услугите за гъвкавост, като например активно управление на потреблението, договорено чрез агрегиране, ще бъде от решаващо значение за поддържане на баланса на системата и осигуряване на най-ефективното използване на енергията от възобновяеми източници.

Основното средство, което има възможността за обединяване на достатъчно големи товари, за да имат такова въздействие върху системата, е независимото обединяване. В документът на Евроелектрик Independent Aggregation Remuneration, използвайки рамката на Universal Smart Energy Framework (USEF), има за цел да очертае основните съществуващи компенсационни модели за независимо агрегиране, да представи оценка на тяхната ефективност на пазара и да подчертае допълнителните елементи, които биха могли да бъдат разгледани за модел на ниво ЕС. В приложението е включен допълнителен контекст, предоставен от членовете на Евроелектрик, относно начина, по който тези модели се прилагат в техните страни, като и всички пречки, които може да се наложи да бъдат взети предвид при разработването на европейска рамка.

Важно е да се очертаят основните характеристиките на взаимоотношенията агрегатор-доставчик, за да бъдат описани различните компенсационни модели. Рамката на USEF идентифицира четири ключови аспекта на тази връзка:

  • Договорни отношения – определяне на необходимостта от договорни отношения между доставчика и агрегатора. Въпреки че подробностите на договорното отношение могат да бъдат да се договарят двустранно, изискването за договор може да повлияе на условията на конкуренция за агрегаторите, така че е необходимо да се оцени този аспект при изпълнението на ролята на агрегатора.
  • Балансова позиция / балансова отговорност – как и дали агрегаторът поема или възлага отговорността за баланса. Като страна, търгуваща с гъвкавост на пазара, агрегаторите могат да предизвикат нарушение на баланса на системата, като не осигури договореното ниво на гъвкавост. За да се смекчи това, може да се наложи агрегаторът да назначи страна, отговорна за баланса (BRP). Освен това, ако агрегатор и BRPSUP са активни в една и съща връзка, дейността на агрегатора може да доведе до отклонение от предвиденото поведение на потребителя, което, ако не е правилно съобщено на BRPSUP, може да повлияе на балансовата му позиция. Балансът на агрегатора и балансовата позиция на BRPSUP трябва да бъдат взети предвид при модела на възнаграждение.
  • Позиция на източника – балансът между електроенергията, продавана на крайни клиенти и електроенергията, доставена на пазара. Позицията на снабдяване на доставчика ще бъде повлияна от когато агрегаторът инициира гъвкавост от страна на клиента, или чрез намаляване на количеството вече произведена енергия, която се продава, или чрез увеличаване на търсенето, когато енергията не е била е набавена. Това може да се отнася и за агрегатора, ако той иска да продава енергия (особено на пазара на едро), трябва да си я набавя целенасочено, а това обикновено се прави чрез доставчика. Това снабдяване и продажба на електроенергия между доставчиците и агрегаторите се нарича „трансфер на енергия“ (TOE) Моделът за възнаграждение трябва да определи механизма за коригиране на позицията на снабдяване, нейната цена и механизма за сетълмент.

  •  Обмен на информация и поверителност – изискванията към информацията за процесите на различните пазарни роли, изискваното от тях ниво на агрегиране и коя информация се счита за поверителна. По отношение на поверителността трябва да се определи кое ниво на агрегиране се счита за търговска тайна.

За повече информация относно предимствата и недостатъците на разлините компенсационни модели като режим без корекции, централен модел на сетълмент, режим с корекции разгледайте тук

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: