Начало НовиниАнализиСъбитияМОДЕРНИЗАЦИОННИЯТ ФОНД В ПОДКРЕПА НА МРЕЖОВИ ПРОЕКТИ

Върни се назад

Назад

МОДЕРНИЗАЦИОННИЯТ ФОНД В ПОДКРЕПА НА МРЕЖОВИ ПРОЕКТИ

МОДЕРНИЗАЦИОННИЯТ ФОНД В ПОДКРЕПА НА МРЕЖОВИ ПРОЕКТИ

Второ издание

На фокус: Румъния

С преразглеждането на четвъртата фаза на Схемата за търговия (СТЕ) с емисии на ЕС, обхващаща периода 2021-2030 г., бяха въведени редица важни промени, свързани с „механизмите за финансиране“ в системата.

Освен добре познатите флагмани Иновационен фонд и Модернизационен фонд, следва да не се пропускат дерогацията по член 10в и разпоредбата за солидарност. Тези четири механизма осигуряват възможности за финансиране или преразпределение на квотите по СТЕ на ЕС.

В Директива за схемата за търговия с емисии 2003/87/ЕО и нейните последващи изменения и допълнения (Директива 2009/29/ЕО и Директива (ЕС) 2018/410) се предвижда възможност държавите бенефициери на Модернизациония фонд (МФ) да могат да прехвърлят във МФ изцяло и част от разпределените средства, предоставени безплатно съгласно член 10в, както и квоти от Фонда за солидарност.

Румъния е сред държавите членки, които са решили да се възползват от тази опция за прехвърляне като по този начин общият брой квоти емисии, разпределени на Румъния и управлявани чрез правилата на Модернизационния фонд, е нараснал от 33 018 490 на 200 766 069. Така прогнозният бюджет на Румъния е над 13 млрд. евро (при средна цена на емисии в размер на 65 евро/т. CO2).

Министерството на енергетиката е националният орган за прилагането и управлението на Модернизационния фонд в Румъния.

Румъния възнамерява да увеличи значително целта си за възобновяема енергия до 2030 г., която понастоящем е 30,7% ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия и 49,4% дял в брутното крайно потребление на eлектроенергия. Новите цели ще бъдат определени по време на преразглеждането на Националния план в областта на енергетиката и климата (НПЕК), което ще започне през 2022 г.

Съгласно Националния план Енергетика – Климат на Румъния цифровизацията на румънската енергийна система, включително на преносните и разпределителните мрежи (интелигентни мрежи), оказва съществена роля за намаляване на собственото технологично потребление и за превръщането на румънския енергиен пазар в пазар „подходящ за ВЕИ“ (чрез увеличаване на възможностите за интегриране на допълнително производство на енергия от възобновяеми източници). За да се постигне тази цел, Румъния се стреми да приложи концепцията за интелигентни мрежи, включително чрез широкомащабно въвеждане на интелигентни измервателни уреди.

Въвеждането на интелигентни измервателни системи в енергийния сектор е национален приоритет, като първа стъпка към цифровизацията на инфраструктурата. Интелигентните измервателни системи са признати заради своите предимства за крайните потребители, дружествата за комунални услуги и цялата енергийна система, включително ползи за околната среда чрез повишаване на енергийната ефективност и интегрирането на ВЕИ в националната електроенергийна система на Румъния.

На 4 май 2022 г. румънското правителство прие извънредна наредба №60/2022 (EGO 60/2022) за създаване на институционална и финансова рамка за изпълнение и управление на средствата, отпуснати на Румъния чрез МФ, както и за изменение и допълнение на някои нормативни актове (публикувана в Държавен вестник № 459 от 9 май 2022 г.).

Приоритетни и неприоритетни проекти

Накратко, приоритетните проекти са определени съгласно изискванията на СТЕ Директивата и са в следните области:

  • производство и използване на електроенергия от възобновяеми енергийни източници;
  • подобряване на енергийната ефективност;
  • съхранение на енергия;
  • модернизация на мрежата;
  • подпомагане на прехода в регионите, зависими от изкопаеми горива.

Други видове проекти също могат да бъдат финансирани от МФ, но се класифицират като неприоритетни инвестиции. Проектите в тези области трябва да имат отношение към целта за преобразуване на енергийните системи и подобряване на енергийната ефективност.

Подборът на инвестиционните предложения за всяка инвестиция се извършва чрез процедура за конкурентен подбор или, по изключение, чрез процедура за неконкурентен подбор, определена от Надзорния съвет в зависимост от всяка инвестиционна област. Надзорният комитет се организира в рамките на Министерството на енергетиката със заповед на министъра, издадена в срок от 30 дни от датата на влизане в сила на Наредбата.

До момента Румъния е получила одобрение от МФ за финансиране на проекти в размер на 1,4 млрд. евро, като 37% от тези средства са за проекти за изграждане и обновяване на инфраструктура и цифровизация на електропреносната и електроразпределителната мрежа. Останалите отпуснати средства са за инвестиции за изграждане на фотоволтаични паркове в бивши зони за добив на въглища и за построяване на комбинирани газови мощности.

Инвестиции в инфраструктура и модернизация на електропреносната мрежа

В резултат на оценката на приоритетните инвестиционни предложения, подадени от Румъния за финансиране от бюджета, отпуснат на страната от Модернизационния фонд, на 12 октомври 2021 г. ЕИБ потвърди като приоритетен инвестиционен проект, предложен от  Transelectrica S.A. за изграждане на нова 400 kV OHL мрежа Констанца Север – Меджидия Юг (Constanta Nord- Medgidia Sud) .

Общата стойност на инвестицията е 27 360 872 евро, а сумата, поискана за финансиране от МФ, е 22 992 330 евро.

Изграждането на новата 400 kV въздушна електропроводна линия между подстанциите Констанца Север и Меджидия Юг ще позволи интегрирането на допълнително производство на електроенергия от възобновяеми източници от около 685 MW в района на Добруджа. Същевремнно, ще даде възможност за намаляване на емисиите на парникови газове с около 16 000 тона годишно.

Въздушната електропроводна линия (ВЛ) 400 kV Констанца Север – Меджидия Юг е в списъка на 20-те стратегически важни национални проекти на Transelectrica, включва изграждането на 35 нови километра въздушна електропроводна линия, 2 километра подземна електропроводна линия и разширяването на подстанциите Констанца Север и Меджидия Юг. Изпълнението на проекта ще се осъществи между 2021 и 2024 г.

През първата половина от 2022 МФ одобри още 101 208 938 за друга инвестиция, свързана с този проект, за изграждане на нов електропровод от 400 kV между подстанция Gădălin и подстанция Suceava, както и за разширяването на двете подстанции. Инвестицията включва въздушна линия 400 kV с обща дължина 260,8 km. Очакваното въвеждане в експлоатация на проекта е през 2026 г.

В началото на годината Транселектрика съобщи, че е предложила за финансиране от Модернизационния фонд други 11 инвестиционни проекта, от които нови 7 са включени за проектиране или изпълнение в референтния период на 2022.

В края на месец март МФ одобри общо 8  инвестиции в електропреносната мрежа, като една от тях е за цифровизация на електропреносната мрежа в Румъния чрез инсталиране на две онлайн системи за измерване и управление на данните от измерване на електроенергията на пазара на едро и за мониторинг на качеството на електроенергията, която ще бъде интегрирана в платформата за интелигентни мрежи на оператора на преносната система.

Инвестиции в разширяване и модернизация на електроразпределителната мрежа

В края на март МФ даде зелена светлина за финансиране и на проект за модернизация на електроразпределителните мрежи в Румъния на стойност 100 млн. евро. Инвестицията е свързана с модернизацията и цифровизацията на подстанциите и електропроводите на разпределителните мрежи, както и с разширяването на електроразпределителната мрежа. Това е част от по-мащабна програма за модернизация на електроразпределителната мрежа на стойност 1,2 млрд. евро.

Източници:

  1. Модернизационен фонд
  2. EGO no. 60/2022 on the establishment of the institutional and financial framework for the implementation and management of the funds allocated to Romania through the Modernization Fund, as well as for the amendment and completion of some normative acts
  3. The 20212030 Integrated National Energy and Climate Plan, Romania, April 2020
  4. Fondul de Modernizare, Romania

  5. Транслектрика

Към първото издание: На фокус: Полша

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: