Начало НовиниАнализиСъбитияМОДЕРНИЗАЦИОННИЯТ ФОНД В ПОДКРЕПА НА МРЕЖОВИ ПРОЕКТИ

Върни се назад

Назад

МОДЕРНИЗАЦИОННИЯТ ФОНД В ПОДКРЕПА НА МРЕЖОВИ ПРОЕКТИ

МОДЕРНИЗАЦИОННИЯТ ФОНД В ПОДКРЕПА НА МРЕЖОВИ ПРОЕКТИ

Уважаеми читатели, екипът на Института за енергиен мениджмънт стартира нова рубрика, посветена на инвестиционни програмни схеми и проекти, финансирани от Модернизационния фонд за нововъдения и рационализация на енергийните системи в десет европейски държави. Предвид изключителното значение на мрежите за осъществяване на нисковъглеродния преход, сме избрали за начало да обърнем внимание именно на проекти и програми за модернизация и цифровизация на електроенергийните и топлопреносните мрежи.

 Първо издание

НА ФОКУС: ПОЛША 

Фондът за модернизация на ЕС през 2021 и първата половина на 2022

Фондът за модернизация е създаден по силата на член 10г от Директивата за СТЕ на ЕС и е достъпен за 10 държави членки с по-ниски доходи, чиито БВП на глава от населението по пазарни цени през 2013 г. е под 60% от средния за ЕС. Тези допустими държави членки са България, Хърватия, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия.

Модернизационният фонд се финансира от приходите, генерирани от 2 % от продадените на търг квоти за емисии за периода 2021-2030 г. и от допълнителните квоти, прехвърлени към Модернизационния фонд от някои от държавите членки бенефициери (Хърватия, Чехия, Литва, Румъния и Словакия са избрали този вариант).

Финансовите средства, които може да предостави Модернизационният фонд, възлизат на над 41 млрд. евро до 2030 г. при средна цена за квоти въглеродни емисии от 65 евро за тон. През 2021 фондът е предоставил 898,43 млн. евро на осем държави бенефициери, за да подпомогне модернизирането на енергийните им системи, намаляването на емисиите на парникови газове в енергетиката, промишлеността, транспорта и селското стопанство и да ги подкрепи в постигането на целите им за 2030 г. в областта на климата и енергетиката. По конкретно, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Инвестиционният комитет са получили 51 инвестиционни предложения (46 приоритетни инвестиции и 5 неприоритетни инвестиции) от 8 държави членки бенефициери. От подадените предложения за приоритетни инвестиции ЕИБ е потвърдила 25 инвестиции, които отговарят на изискванията на СТЕ Директивата.

На 8 юни 2022 Модернизационният фонд направи първото плащане за 2022 г. и предостави 2,4 млрд. евро на седем държави бенефициери, за да им помогне да модернизират енергийните си системи и да намалят емисиите на парникови газове в енергетиката, промишлеността и транспорта. Бяха потвърдени инвестиции в Румъния (1391,6 млн. евро), Чехия (520 млн. евро), Полша (244,2 млн. евро), Литва (85 млн. евро), Унгария (74,3 млн. евро), Словакия (49,5 млн. евро) и Хърватия (40 млн. евро).

Полша: най-активният ползвател на фонда през 2021

Полша е най-активният ползвател на фонда досега и е получила разрешение да изразходва близо 8% от възможните за страната над 7 млрд. евро (при средна цена на емисиите от 65 евро).

Финансирането от фонда за модернизация в Полша се осъществява в рамките на избрани приоритетни програми, изпълнявани от Националния фонд за опазване на околната среда и управление на водите (NFEP&WM).

Полша е разработила 8 програми, които да подкрепят приоритетни инвестиции и една програма, която попада в областта на неприоритетни инвестиции, съгласно критериите, заложени в  Директивата за СТЕ.

Три от тези 9 програми са насочени към подобряване на електроразпределителната и една към топлоенергийната мрежа. 19% от получените до момента 590 млн. евро са предназначени за проекти за електроразпределителните мрежи в страната.

Приоритетна програма „Интелигентна енергийна инфраструктура“

Целта на програмата е да се развие интелигентна енергийна инфраструктура чрез разпространение на т.нар. интелигентни измервателни уреди (AMI – Advanced Metering Infrastructure) сред крайните клиенти, както и чрез необходимите инвестиции от страна на операторите на разпределителни мрежи.

80% от домакинствата трябва да бъдат оборудвани с този тип устройства до 2028 г. съгласно целите, заложени в Енергийната политика на страната до 2040. По данни на Международната енергийна агенция през 2020 г. 12% от крайните потребители са били оборудвани с интелигентни измервателни уреди, при средно ниво за ЕС около 34% (IEA: Poland  2022 Energy Policy review). В областта на умните мрежи необходимите инвестиции в Полша са оценени на 2 млрд евро до 2030 г., а за разширяване и модернизация на мрежите ще са необходими около 20 млрд евро до 2030 г. (Energy boost for Poland).

Полската страна е планирала 3,8 млн. устройства да бъдат инсталирани по тази програма.

Целта е да се подобри управлението на потреблението на електроенергия и да се намали пиковото потребление на електроенергия в дългосрочен план, включително чрез въвеждане на динамични тарифи. Най-общо казано, програмата допринася за насърчаване на енергийната ефективност и овластяване на крайните потребители.

Бенефициери по програмата  са Операторите на разпределителни мрежи (ОРМ).

Принос от инсталирането на интелигентни измервателни уреди се очаква в следните направления:

  • по-осъзнато потребление на енергия от крайните клиенти, включително оптимизиране на използването на гъвкави тарифи (ден/нощ), намаляване на използваната енергия от домакинските уреди, планиране на използването на уредите в най-рентабилното време – крайният потребител може да намали потреблението на енергия с до 15%. В страните, в които интелигентните измервателните уреди са широко въведени, икономиите на енергия до 5% в национален мащаб (пример: Гърция, Малта);
  • възможност за получаване на по-благоприятни условия по време на договарянето с крайния потребител при смяна на доставчика на енергия, което ще позволи икономии от няколко процента (нови тарифи);
  • фактурите ще се издават според показанията на измервателните уреди, а не според прогнозната формула, където потреблението на енергия често се подценява или надценява;
  • при формулата за прогнозиране издадените фактури ще бъдат по-точно оценени поради по-подробните и прогнозни данни, отколкото при стандартните измервателни уреди.

Общите инвестиционни разходи на програмната схема са оценени на 304 млн. евро, като 222 млн. евро се очаква да бъдат подпомогнати от бюджета й. Програмата трябва да стартира през 2021 и да приключи през 2025 г.

Тази програма е оценена положително от ЕИБ през 2021 г, съгласувана е с Министерството на климата и околната среда на Полша и с Консултативен съвет, приета е от Управителния съвет и Надзорния съвет на Националния фонд за опазване на околната среда и управление на водите.

Първата покана за кандидатстване за съфинансиране е публикувана през месец юни 2022 г.

Приоритетна програма за Развитие на електрическата мрежа за бъдещите станции за зареждане на електрически автомобили

Електрификацията е ключов аспект от транспортната политика на Полша. В Националния План Енергетика Климат (НПКЕ) е заложена цел  Полша да разполага с 1 милион електрически превозни средства до 2025 г. Стратегическият документ „Енергийна политика на страната до 2040“ (приета след НПКЕ) съдържа по-малко амбициозна цел за 600 000 електрически превозни средства до 2030 г. (в сравнение с около 12 500 през 2020 г.). Също така са заложени и цели за градовете с население от 100 000 или повече жители. От 2025 г. тези градове могат да закупуват само превозни средства с нулеви емисии за обществения транспорт, а до 2030 г. целият им парк от превозни средства за обществен транспорт трябва да бъде с нулеви емисии.
Полша също така се стреми да разшири значително инфраструктурата за зареждане на електрически превозни средства. Стратегията SRT2030 включва цели за увеличаване на инфраструктурата за зареждане по главните магистрали и в най-големите градски райони. В „Енергийна политика на страната до 2040“ са заложени цели  за внедряване на 11 000 – 15 000 бързи зарядни точки за електрически превозни средства до 2030 г.  (над 22 киловата [kW]) и 49 000-85 000 обикновени зарядни точки (в сравнение с около 650 бързи зарядни точки и 1 000 обикновени зарядни точки през 2020 г.).
Законът за електромобилността и алтернативните горива изисква всички правителствени сгради да бъдат оборудвани с поне една точка за зареждане на електромобили с капацитет от поне 3,7 kW и за градовете със 100 000 или повече жители да се определят цели за броя на публично достъпните точки за зареждане на електромобили, които да бъдат изградени от съответния оператор на електроразпределителна мрежа.

Подкрепата на програмата за Развитие на електрическата мрежа за бъдещите станции за зареждане на електрически автомобили е насочена към проекти, свързани с разширяване или модернизиране на електроразпределителната мрежа, което води до увеличаване на капацитета на електроенергийната инфраструктура за развитие на инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства (ЕПС).

Развитието на парка от електрически превозни средства (ЕПС) в посока изпълнение на целите в областта на климата и енергетиката за 2030 г., заложени в стратегическите документи, изисква не само разширяване на инфраструктурата за зареждане на електрически превозни средства, но и необходимост от модернизиране на националната електрическа мрежа, чиито стандарти се различават от нуждите на електромобилността. Нейната модернизация трябва да започне възможно най-скоро, за да се осигури стабилна работа и разпределение на електроенергията в близко бъдеще.

Освен това тя трябва да позволи по-лесното прилагане на идеята G2V (Grid to Vehicle), която се възприема като ключов елемент от функционалността на бъдещата електроенергийна система. Програмата ще спомогне за повишаване на гъвкавостта на работата на електроенергийната система, а в по-широк смисъл тези действия могат да позволят въвеждането на решения (в областта на съхранението), осигуряващи необходимата стабилизация на системата.

Програмата предвижда също така подкрепа за разработването на системи за контрол и надзор на работата на електроенергийните мрежи и различни други системи, подобряващи условията за стабилна работа на мрежата в състояния, характеризиращи се с висока променливост на натоварването в резултат на развитието на електромобилите (автоматично управление на напрежението по електропроводите).

Общата стойност на инвестициите по схемата е 370 милиона EUR (без ДДС), а общият бюджет на схемата е 222 млн. евро. Програма ще се изпълнява в периода 2021-2026 г.

Бенефициери по програмата „Развитие на електропреносната мрежа за бъдещи станции за зареждане на електрически автомобили“ са операторите на разпределителни мрежи.

Програма „Подкрепа за използването на системи за съхранения на енергия и други устройства за стабилизиране на мрежата“ – схема за операторите на разпределителни мрежи

Целта на програмата е да се подкрепят дейности, насочени към подобряване на качествените параметри в разпределителната и преносната мрежа, наред с другото, чрез ограничаване на отрицателното въздействие върху мрежата на динамичното развитие на възобновяемите енергийни източници и точките за зареждане на превозни средства. Освен това прилагането на схемата ще допринесе за оптимизиране на инвестиционните планове, свързани с необходимостта от разширяване и модернизация на разпределителните мрежи с цел стабилизиране на параметрите на електроснабдяването, увеличаване на наличните местни присъединителни мощности и най-вече подобряване на надеждността на електроснабдяването и сигурността на енергийните доставки за потребителите, например във вериги ниско напрежение или специфични линии средно напрежение със съществуващи или планирани източници на ВЕИ, където такива предизвикателства вече съществуват или ще възникнат.

Общата стойност на очакваните инвестиции по тази програма възлиза на 400 милиона евро (без ДДС) като общият бюджет на програмния инструмент е 222,22 милиона EUR. През 2021 от фонда са получени 44,44 млн. евро. Програмният период включва 2021-2026 г.

Освен тези три програми, насочени към електроенергийната мрежи, Полша е предвидила и специална Програма за дигитализация на топлопреносната мрежа.

За да се осъществи преход към неутрална по отношение на климата икономика, е необходимо да се инвестира в намаляване на емисиите на CO2 от отоплителния сектор. Програмата предоставя подкрепа за следните проекти:

1) Изграждане и реконструкция на система за телеметрия и телемеханика, състояща се във внедряване на съвременни информационни средства и решения за дистанционно наблюдение, контрол и регулиране на отоплителната система, следене на качествените параметри на преноса на топлина/студ или предоставяне на информация за смущения в работата на мрежите и възлите, както и локализиране на повреди и показания на измервателни и фактуриращи устройства, предназначени за дистанционно отчитане. Същите могат да получат финансиране само в случай, че са в резултат на предписана мярка от проведен енергиен одит. Необходимият обхват на одита ще бъде посочен в правилата в поканата за представяне на предложения;

2) Инсталации за производство на енергия от ВЕИ, които произвеждат енергия единствено за целите на устройства, свързани с телеметрията и системата за телемеханика;

3) Проекти за използване на отпадната топлина от контролната зала за управление на топлопреносната мрежа. Възможно е съфинансиране, при условие че инсталацията ще работи в условията на високоефективно комбинирано производство на енергия. Елемент на проекта може да бъде и връзка с преносната мрежа.

Схемата е предназначена за енергийни предприятия, извършващи лицензирани стопански дейности в областта на пренос и разпределение на топлинна енергия.

Общият размер на планираните инвестиции по програмата е 111,11 милиона евро (без ДДС), които се очаква изцяло да бъдат покрити от програмния бюджет.  Програмата ще се изпълнява през 2021-2030 г.

Модернизационният фонд е подкрепил програмата през 2021 с 33,3 млн. евро.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: