Начало НовиниАнализиСъбитияНасоки за климатична устойчивост на бъдещите инфраструктурни проекти

Върни се назад

Назад

Насоки за климатична устойчивост на бъдещите инфраструктурни проекти

Насоки за климатична устойчивост на бъдещите инфраструктурни проекти

Европейската комисия публикува нови технически насоки относно климатичната устойчивост на инфраструктурните проекти за периода 2021—2027 г. Насоките ще спомогнат за интегриране на въпросите, свързани с климата, в бъдещите инвестиции и разработване на инфраструктурни проекти — от сгради и мрежова инфраструктура до различни видове построени системи и активи. По този начин европейските институционални и частни инвеститори ще могат да вземат информирани решения по проекти, които се считат за съвместими с Парижкото споразумение и с целите на ЕС в областта на климата.

Така приетите днес насоки ще помогнат на ЕС да изпълни целите на Европейския зелен пакт, да изпълни изискванията на Европейския законодателен акт за климата и да направи разходите на ЕС по-екологосъобразни. Те са съобразени с траекторията за намаляване на емисиите на парникови газове от -55 % нетни емисии до 2030 г. и с неутралността по отношение на климата до 2050 г., като следват принципите за „енергийна ефективност на първо място“ и „ненанасяне на значителни вреди“ и отговарят на изискванията, определени в законодателството за няколко фонда на ЕС — InvestEU, Механизма за свързване на Европа (МСЕ), Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд (КФ) и Фонда за справедлив преход (ФСП).

Въздействието на изменението на климата вече оказва въздействие върху активи и инфраструктура с дълъг жизнен цикъл, като например железопътни линии, мостове или електроцентрали, и тези въздействия се очаква да се засилят в бъдеще. Например строителството в райони, които е вероятно да бъдат засегнати от покачването на морското равнище, изисква особено внимание; по подобен начин, що се отнася до издръжливостта на топлина за железопътните коловози, трябва да се отчита прогнозираната по-висока максимална температура, а не стойностите за минали периоди. Ето защо е изключително важно да се определя и впоследствие да се инвестира в инфраструктура, подготвена за бъдеще, което е неутрално по отношение на климата и е устойчиво на неговите въздействия.

Осигуряването на климатичната устойчивост е процес на интегриране на мерки за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптиране към изменението на климата на етапа на разработването на инфраструктурни проекти. В приетите днес технически насоки се определят общи принципи и практики за определяне, класифициране и управление на свързаните с климата физически рискове при планирането, разработването, изпълнението и мониторинга на инфраструктурни проекти и програми. Процесът е разделен на два стълба (смекчаване и адаптиране) и две фази (скрининг и подробен анализ), a документирането и проверката на формулярите за осигуряване на климатична устойчивост се считат за съществена част от обосновката за вземането на инвестиционни решения.

По-конкретно, за инфраструктура с жизнен цикъл след 2050 г. в насоките се посочва, че експлоатацията, поддръжката и окончателното извеждане от експлоатация на всеки проект следва да се извършват по неутрален по отношение на климата начин, което може да включва съображения, свързани с кръговата икономика, като например рециклирането или промяната на предназначението на материалите. Устойчивостта спрямо изменението на климата на новите инфраструктурни проекти следва да се гарантира чрез подходящи мерки за адаптиране въз основа на оценка на рисковете, свързани с климата.

Допълнителни технически насоки относно климатичната устойчивост на инвестиции, различни от инфраструктура, са на разположение в Известие на Комисията (2021/C 280-01).

Контекст

Новите технически насоки относно климатичната устойчивост на инфраструктурните проекти спрямо изменението на климата бяха разработени от Комисията в тясно сътрудничество с потенциалните партньори по линия на InvestEU заедно с групата на Европейската инвестиционна банка.

Те са предназначени основно за организаторите на проекти и експертите, участващи в подготовката на инфраструктурни проекти. Те могат също така да са полезен справочен документ за публични органи, партньори по изпълнението, инвеститори, заинтересовани страни и други.

Въз основа на поуките от процесите на осигуряване на климатичната устойчивост на големи проекти през периода 2014—2020 г., в настоящите насоки тези процеси също така са интегрирани с процесите на управление на проектния цикъл (УПЦ), на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и на стратегическа екологична оценка (СЕО); в насоките са включени препоръки в помощ на националните процеси на осигуряване на климатичната устойчивост в държавите членки.


За повече информация

Нови технически насоки относно осигуряването на климатичната устойчивост на инфраструктурни проекти

Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата

Уебсайт за адаптацията към изменението на климата

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: