Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по немски език курсове по английски език
Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по английски език курсове по немски език

Начало НовиниАнализиСъбитияНа фокус: Намаляване на зависимостта на ЕС от вноса на изкопаеми горива

Върни се назад

Назад

На фокус: Намаляване на зависимостта на ЕС от вноса на изкопаеми горива

На фокус: Намаляване на зависимостта на ЕС от вноса на изкопаеми горива

Енергията е стоката, която захранва икономиката. Просперитетът и сигурността на ЕС зависят от стабилни и достъпни енергийни доставки. Енергийната политика на ЕС доведе до значителни промени през последните години, като значително намаляха най-замърсяващите горива, тъй като потреблението се насочи повече към природния газ и възобновяемите енергийни източници. Докато производството на възобновяеми енергийни източници в ЕС нарасна значително през последните години, производството на газ намаля, което доведе до по-голяма зависимост от вноса на газ.

Рязкото покачване на цените на енергията и високата волатилност, които се наблюдават от миналата есен насам, още миналата година предизвикаха призиви за намаляване на зависимостта на ЕС от вноса на енергия. Нахлуването на Русия в Украйна задълбочи този дебат и предизвика стратегически промени в политиката на ЕС.


Сигурност на доставките

Откакто през зимите на 2006 г. и 2009 г. някои източни страни от ЕС бяха засегнати от прекъсвания на доставките на газ, ЕС работи върху обща енергийна политика, за да укрепи енергийната си сигурност и вътрешния енергиен пазар. Чрез инвестиране в инфраструктура, по-специално в трансгранични връзки, ЕС намали броя на държавите от ЕС, които са изключително зависими от един-единствен доставчик.

Нарастващото търсене на енергия в ЕС и намаляващият вътрешен добив на газ наложиха необходимостта от мерки за осигуряване на доставките на газ в ЕС. Регламентът относно сигурността на доставките ((ЕС) 2017/1938), с който се актуализира първоначалният регламент от 2010 г., установява обща рамка, в която сигурността на доставките е споделена отговорност на предприятията за природен газ, държавите от ЕС и Комисията. Една от основните му цели е да подобри готовността и устойчивостта на ЕС при извънредни ситуации, свързани с прекъсвания на доставките на газ. Това включва система за ранно предупреждение за идентифициране на потенциални проблеми в бъдеще, както и постоянна консултативна група – Координационна група по природен газ, съставена от експерти от Комисията, органите на държавите от ЕС и водещи заинтересовани страни – за оценка и обсъждане на въпроси, свързани със сигурността на доставките.


REPower EU намалява зависимостта от вноса на руски газ

През 2021 г. ЕС е внасял от Русия повече от 40% от общото си потребление на газ, 27% от вноса на нефт и 46% от вноса на въглища. Енергията представлява 62% от общия внос на ЕС от Русия и струва 99 млрд. евро. Въпреки че това представлява значителен спад в сравнение с 2011 г., когато енергията представлява почти 77 % от вноса на ЕС от Русия (равностойност на 148 млрд. евро), ЕС предприема допълнителни мерки за намаляване на зависимостта си от вноса на енергия от Русия.

На 8 март Комисията публикува своя план REPowerEU, в който са набелязани мерки за драстично намаляване на вноса на руски газ от нивото му през 2021 г. от 155 млрд. куб. м до края на тази година – и за постигане на пълна независимост от руските изкопаеми горива доста преди края на десетилетието. Основните елементи на този план са диверсификацията на доставките, намаляването на търсенето и увеличаването на производството на зелена енергия в ЕС.

Диверсификацията на доставките на газ може да допринесе особено за повишаване на устойчивостта на енергийната система на ЕС и за укрепване на международните партньорства с ключови доставчици на газ. През 2021 г. 43,5 % от вноса на природен газ в ЕС е от Русия, но има и значителни количества, които идват от Норвегия (23,6 %), Алжир (12,6 %) и САЩ (6,6 %). По-голямата част от този внос е по тръбопроводи, но все по-голям дял идва в течна форма, особено от САЩ, чийто износ на втечнен природен газ за ЕС значително се е увеличил след първата доставка през април 2016 г.


Втечнен природен газ

Втечненият природен газ (ВПГ), който представлява природен газ, преобразуван в течна форма за по-лесно съхранение или транспортиране, може да допринесе за увеличаване на диверсификацията на доставките на газ и за ускоряване на декарбонизацията на газовите пазари.

През последното десетилетие ЕС е инвестирал значителни суми в инфраструктура за втечнен природен газ, като в момента функционират повече от 20 големи терминала, свързани с мрежата, и още толкова са в процес на изграждане. Следователно по-нататъшното ускоряване на модернизацията и разширяването на инфраструктурата за втечнен природен газ и диверсификацията на източниците и маршрутите на тръбопроводния газ са приоритет за повишаване на устойчивостта на енергийната система на ЕС. ЕС дава приоритет на оценката на мерките и инвестициите, които може да са необходими за преодоляване на пречките пред пълното използване на капацитета на ЕС за втечнен природен газ.


in focus article_security of supply

Две седмици след като Комисията очерта концепцията за RePower EU, САЩ поеха ангажимент да увеличат обема на износа си на втечнен природен газ за пазара на ЕС с допълнителни 15 млрд. куб. м през тази година и с до 50 млрд. куб. м годишно до 2030 г. ЕС също така работи в тясно сътрудничество с енергийни партньори като Норвегия, Япония, Южна Корея и Катар, за да се справи с настоящите предизвикателства на енергийните пазари в света и да продължи да развива сътрудничеството си в областта на ВПГ.


Съхранение на газ

Съоръженията за съхранение на газ са друг важен елемент от сигурността на доставките в ЕС, тъй като осигуряват резервни количества в случай на силно търсене или прекъсване на доставките. На тях се падат между 25 и 30 % от потребявания през зимата газ. Накратко, съхранението намалява необходимостта от внос на допълнителен газ през отоплителния сезон.

След нахлуването на Русия в Украйна Координационната група по газа изчисли, че най-голямата заплаха за сигурността на доставките ще дойде от невъзможността да се попълнят запасите в газохранилищата преди следващата зима. За да се справи с това, на 23 март Комисията предложи изменение на Регламента относно сигурността на доставките на газ ((ЕС) 2017/1938), за да включи мерки за справяне с дисбалансите на енергийния пазар, за осигуряване на добре запълнени газохранилища в ЕС и за повишаване на устойчивостта на енергийната система на ЕС. Това предложение включва изискване към държавите от ЕС да гарантират, че инфраструктурите за съхранение на тяхна територия са запълнени до поне 90 % от капацитета им до 1 ноември всяка година, а тази година – до 80 %.

Друга инициатива в това отношение е концепцията за създаване на съвместни покупки на газ. В този контекст Комисията вече създаде платформа за оптимизиране на инфраструктурата и силата на договаряне, без да се нарушават правилата за конкуренция.


Ускоряване на европейската зелена сделка

Другите два приоритета за намаляване на зависимостта от внос, определени в концепцията RePower EU, вече са двата основни стълба на енергийната политика на ЕС: увеличаване на възобновяемите енергийни източници и повишаване на енергийната ефективност.

Съществуващите правила, договорени през 2018 г. и 2019 г., определят цели за възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност до 2030 г., които ще доведат до общо намаление на емисиите на парникови газове с 40 %, в съответствие с ангажиментите на ЕС по Парижкото споразумение. Въпреки това през 2021 г. Комисията представи предложения за по-далечен и по-бърз напредък през следващото десетилетие, с оглед постигане на 55% намаление на емисиите до 2030 г.

Планът RePower EU също така идентифицира потенциала за значително по-бърз напредък по отношение на вятърната и слънчевата енергия. Въз основа на анализ на актуалното състояние на слънчевата енергия в ЕС Комисията ще представи през май стратегия за слънчевата енергия, в която се предлага Европейска инициатива за слънчеви покриви, за да се извлекат ползите от слънчевата енергия на покривите. В плана се посочва и важната роля, която може да играе биометанът (осигуряващ допълнителни 18 млрд. куб. м до 2030 г.). Възобновяемият водород също се разглежда като важен нов алтернативен източник на доставки, с потенциал да достигне 10 млрд. куб. м до 2030 г., с възможност за допълнителни 10 млрд. куб. м чрез внос.

Комисията осъзнава необходимостта от преодоляване на различните пречки, които възпрепятстват разгръщането на проектите за възобновяема енергия. За да се справи с този проблем, през май тя ще публикува препоръка относно бързото издаване на разрешителни за проекти за енергия от възобновяеми източници, която има за цел да подкрепи използването на всички гъвкави възможности, които вече са предоставени от законодателството на ЕС, и да премахне оставащите пречки. Споразуменията за изкупуване на електроенергия са друга идентифицирана област, в която насоките на равнище ЕС потенциално биха ускорили промяната и биха осигурили най-ефективното развитие.

Гражданите също могат да играят ключова роля за намаляване на общото потребление на енергия в ЕС и за икономии на енергия. Изключването на осветлението, използването на капаци на тенджерите, намаляването на температурата в помещенията и използването на обществения транспорт са само някои от примерите за многото различни неща, които могат да се направят индивидуално или колективно. Комисията работи съвместно с Международната агенция по енергетика, потребителски организации и други заинтересовани страни, за да търси начини, по които гражданите могат да намалят допълнително потреблението на енергия.


Следващи стъпки

Въз основа на очертаната концепция REPowerEU в близко бъдеще се очакват насоки, законодателни предложения и бюджетна подкрепа за по-нататъшно намаляване на зависимостта на ЕС от вноса на руски изкопаеми горива. В тях ще бъдат взети предвид и по-широки въпроси за справяне с повишаването на цените на енергията и тяхното въздействие върху потребителите и предприятията.


Повече

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Сподели: