Начало НовиниАнализиСъбитияНова директива за енергийна ефективност

Върни се назад

Назад

Нова директива за енергийна ефективност

Нова директива за енергийна ефективност

Предложението за нова директива има за цел да постави обща рамка за подпомагане на енергийната ефективност в ЕС и да осигури постигането на европейската цел за 20% спестяване на първична енергия до 2020 г. Предлагат се правила за премахване на бариерите на енергийния пазар с оглед повишаване на ефективността по цялата верига – от производството, през преноса и разпределението до крайното потребление на енергия, както и поставяне на национални цели в областта на енергийната ефективност. Изискванията в проекта на директива са минимални и позволяват на страните-членки да въвеждат и по-строги мерки. 

Ето и самия текст на прессъобщението на ЕК:

Силен стимул за икономия на енергия и енергийна ефективност

Брюксел, 22 юни 2011 година. Най-евтина е енергията, която не потребяваме. Обратното броене за постигане на целта на Европа за двадесетпроцентно повишаване на енергийната ефективност до 2020 г. започна. Ако през идващите години статуквото бъде запазено, ЕС ще постигне тази цел едва наполовина. Това поставя под въпрос нашата конкурентоспособност, усилията ни за намаляване на емисиите на CO2, както и сигурността на системата на снабдяване. Освен това разходите за енергия са основно перо от бюджета на всеки потребител. Днес Европейската комисия предложи нов пакет от мерки за повишаване на енергийната ефективност, целящ да бъде наваксано закъснението по пътя към постигане на целта на ЕС. Това предложение за нова директива съдържа мерки за засилване на усилията на държавите-членки за по-ефикасно използване на енергията на всеки един етап от енергийната верига — от преобразуването, през разпределението до крайното потребление на енергия.

„Целта на нашето предложение е да направим ежедневното използване на енергия по-ефикасно и да подкрепим гражданите, обществените органи и предприятията с цел по-добро управление на енергийното им потребление, което би следвало също да доведе до намаляване на разходите за енергия. Така ще бъде създаден значителен потенциал за разкриването на нови работни места в целия ЕС“, заяви Европейският комисар по въпросите на енергетиката Гюнтер Йотингер.

По същество, предлаганите от Комисията мерки са прости, но амбициозни:

  • Правно задължение за създаване на схеми за икономия на енергия във всички държави-членки: енергоразпределителните предприятия и дружествата за търговия с енергия на дребно ще бъдат задължени посредством въвеждане на мерки за енергийна ефективност (в т.ч. повишаване на ефикасността на отоплителната система, поставяне на прозорци с двойно остъкляване или на покривна изолация) да реализират ежегодни икономии от 1,5 % от обема на своите енергийни продажби сред крайните потребители на енергия. Друга възможност е държавите да предлагат различни механизми за спестяване на енергия, като например програми за финансиране или доброволни споразумения, които ще доведат до същия резултат, но няма да налагат задължаване на енергийните дружества.
  • Общественият сектор ще даде пример: обществените органи ще насърчават пазарната реализация на енергоефективни продукти и услуги, след като бъдат законово задължени да закупуват енергоефективни сгради, продукти и услуги. Освен това те ще трябва да намалят допълнително консумацията на енергия в собствените си помещения, като всяка година извършват задължителни ремонтни дейности, обхващащи най-малко 3 % от общата разгъната площ.
  • Значителни икономии на енергия за потребителите: лесен и безплатен достъп до данните за текущото и миналото потребление на енергия посредством по-прецизна индивидуална система на отчитане, което ще позволи на потребителите да управляват по-добре консумацията си на енергия. Фактурирането следва да се основава на точно отчетената реална консумация.
  • Бизнесът: стимули за МСП да преминат енергийни одити и да разпространяват най-добри практики, докато големите дружества ще бъдат задължени да извършат одит на своето потребление на енергия, за да бъдат установени потенциалните възможности за намаляване на консумацията на енергия.
  • Ефективност при генерирането на енергия: мониторинг на равнищата на ефективност на новите енергийни мощности, установяване на национални планове за отопление и охлаждане — основен фактор за доброто планиране на ефикасни инфраструктури за отопление и охлаждане, в т.ч. възстановяване на отпадна топлина.
  • Пренос и разпределение на енергия: повишаване на ефикасността, като се гарантира, че критериите за енергийна ефективност биват отчитани от националните енергийни регулатори при вземането на решения и най-вече при одобряването на нови мрежови тарифи.

Информация по темата

Предложението на Комисията бе продиктувано от актуалните призиви за действие, отправени от Европейския съвет (4 февруари 2011 г.), Съвета по енергетиката (10 юни 2011 г.) и Европейския парламент и е насочено към постигане на целта за двадесетпроцентно намаляване на очакваното потребление на енергия на ЕС до 2020 г. Според последните прогнози на Комисията, отчитащи националните цели за енергийна ефективност за 2020 г., които държавите-членки си поставиха в контекста на стратегията „Европа 2020“, ЕС е все още далеч от постигането на това равнище.

За да се справи с това предизвикателство, на 8 март 2011 г. Европейската комисия представи нов план за енергийна ефективност, предлагащ редица мерки за енергийна ефективност, които да бъдат прилагани във всички сектори на икономиката с цел постигане на допълнителни икономии на енергия. Този план бе приет радушно от Съвета по енергетиката и от Европейския парламент.

Днес Комисията представя законодателното предложение за Директива относно енергийната ефективност, чрез което голяма част от предложените във въпросния план за енергийна ефективност ключови действия биват трансформирани в задължителни мерки. То се основава на съществуващите директиви за комбинираното производство на енергия и енергийните услуги, като ги обединява в широкообхватен правен инструмент, третиращ енергийната ефективност при предлагането и крайното потребление на енергия.

В директивата е предвидено също през 2014 г. Комисията да оцени постигнатия напредък по отношение на целта за двадесетпроцентно повишаване на енергийната ефективност до 2020 г. и при необходимост да направи допълнително законодателно предложение за определяне на задължителни национални цели за енергийна ефективност.

Още по темата:

Директива относно енергийната ефективност, За повече информация вж. също MEMO/11/440.

Към документите

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: