Начало НовиниАнализиСъбитияНови правила за държавна помощ за важни проекти от общоевропейски интерес

Върни се назад

Назад

Нови правила за държавна помощ за важни проекти от общоевропейски интерес

Нови правила за държавна помощ за важни проекти от общоевропейски интерес

Европейската комисия прие преразгледано Съобщение относно правила за държавна помощ за важни проекти от общоевропейски интерес (Съобщението за ВПОИ). Преразгледаното съобщение за ВПОИ ще се прилага от 1 януари 2022 г. В него се определят критериите, по които Комисията да оценява подкрепата на държавите членки за трансгранични ВПОИ, с които се преодоляват пазарни неефективности и се създават условия за авангардни иновации в основни сектори и технологии и за инвестиции в инфраструктура с положителни странични ефекти за икономиката на ЕС като цяло.

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: Правилата ни за държавна помощ за важни проекти от общоевропейски интерес позволяват на държавите членки и на промишлеността да инвестират съвместно в авангардни иновации и инфраструктура. Това се случва, когато пазарът сам по себе си не постига резултати, тъй като рисковете са твърде големи, за да бъдат поети от една държава членка или едно дружество. Това трябва да бъде от полза за икономиката на ЕС като цяло. След обширен процес на консултации ние направихме целенасочени промени в нашите правила, за да повишим отвореността на ВПОИ и да улесним участието на малките и средните предприятия.

Комисията прие преразгледаното Съобщение за ВПОИ след оценка на действащите правила, проведена през 2019 г. като част от проверката за пригодност на държавната помощ и след обстойна консултация с всички заинтересовани страни по предложения преработен текст на съобщението. Сред тях бяха държави членки, стопански асоциации, групи по интереси, отделни дружества, НПО и граждани. Прегледът отразява и опита на Комисията, произтичащ от нейната съдебна практика, по-специално трите ѝ решения за одобряване на ВПОИ за микроелектрониката (през декември 2018 г.) и веригата за създаване на стойност в сектора на акумулаторните батерии (през декември 2019 г. и януари 2021 г.), както и от нейното решение за одобряване на инфраструктурен ВПОИ, по-специално фиксираната железопътна връзка Fehmarn Belt (през март 2020 г.).

Преразгледаното съобщение относно ВПОИ включва няколко целенасочени корекции, с които да се вземе предвид опитът, натрупан при прилагането на Съобщението за ВПОИ от 2014 г., и да бъдат съгласувани съответните правила с настоящите приоритети на ЕС.

По-конкретно с преразгледаното съобщение:

  • европейското измерение и отворения характер на ВПОИ се подобрява, като се предвижда, че като общо правило ВПОИ трябва да включват поне четири държави членки, и като се изисква ВПОИ да бъдат проектирани по прозрачен и приобщаващ начин. С това се гарантира, че всички държави членки са информирани за евентуалното възникване на ВПОИ, например чрез подготвителни контакти и срещи, и че им е предоставена възможност да участват, ако са заинтересовани.
  • участието на малки и средни предприятия (МСП) във ВПОИ се улеснява и се увеличават ползите от тяхното участие чрез специфични улеснения за оценка на съвместимостта на помощта за МСП, например възможността по-малките предприятия да участват с по-малък собствен принос в проектите, отколкото се изисква по принцип. С преразгледаното съобщение също така се насърчава сътрудничеството между по-големите дружества, участващи в ВПОИ, и МСП.
  • Съгласуване на целите им с настоящите приоритети на ЕС. Във връзка с това, например, за да се подпомогнат стратегиите на ЕС за опазване на околната среда и за да се ускори екологичният преход на ЕС, в преразгледаното съобщение за ВПОИ се изисква държавите членки да предоставят доказателства, че обявените проекти спазват принципа за ненанасяне на значителни вреди. С преразгледаното Съобщение за ВПОИ също така се поясняват критериите за комбиниране на европейски и национални средства.

Същевременно в преразгледаното Съобщение за ВПОИ от 2022 г. се потвърждава изискването ВПОИ да постигат значителни положителни странични ефекти в целия ЕС, като се запазва също така наличието на силни предпазни мерки, за да се гарантира, че помосщта е ограничена до необходимото, и за да се предотврати излишното нарушаване на конкуренцията.

Въз основа на това Комисията ще продължи да подкрепя настоящите усилия на държавите членки да разработват съвместно ВПОИ, с които да се преодоляват пазарни неефективности чрез инвестиции в авангардни иновации и инфраструктура в областта на въглерода, изчисленията в облак, здравеопазването и микроелектрониката.

Контекст

ВПОИ представляват ръководени от държавите членки амбициозни трансгранични инициативи, основани на авангардни иновации и инфраструктура, които могат да допринесат значително за изпълнението на стратегиите на ЕС, включително Европейския зелен пакт и стратегията в областта на цифровите технологии, като същевременно създават положителни странични ефекти в полза на икономиката на ЕС и на неговите граждани като цяло извън участващите държави.

Тъй като ВПОИ се финансират от националните бюджети, държавите членки имат водеща роля при определянето на обхвата на проекта, подбора (за предпочитане след открити покани) на участващите дружества и договарянето на управлението на проекта. Комисията трабва да бъде уведомена, за да оцени и одобри публичната подкрепа от държавите членки за проектите и дружествата, участващи в ВПОИ, която представлява държавна помощ съгласно правилата на ЕС. Комисията е готова да подкрепи плановете на държавите членки и на промишлеността, да предостави насоки и да координира усилията, когато е необходимо, като се ангажира да извършва бърза оценка на съответните проекти веднага след като бъде уведомена за тях. След като получи официално уведомление, Комисията оценява предложените проекти съгласно Съобщението за ВПОИ.

В Съобщението за ВПОИ се определят критериите съгласно които държавите членки могат да подкрепят транснационални проекти от стратегическо значение за ЕС в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз. Тази уредба има за цел да насърчи държавите членки да подкрепят проекти с ясен принос за стратегическите цели на ЕС.

За да отговаря на условията за подпомагане съгласно преразгледаното съобщение за ВПОИ, даден проект трябва:

  1. да допринася съществено за постигането на целите на ЕС;
  2. доказано да преодолява сериозни пазарни неефективности;
  3. да включва поне четири държави членки освен ако по изключение участието на по-малък брой е обосновано поради естеството на проекта;
  4. да бъде проектиран по прозрачен и приобщаващ начин, като предоставя на всички държави членки реална възможност да участват в нововъзникващ проект;
  5. да постига конкретни положителни странични ефекти в полза на икономиката и обществото на ЕС извън участващите в проекта държави членки и дружества;
  6. да включва значително съфинансиране от страна на предприятията, които ще получат държавна помощ; както и
  7. да избягва отрицателни въздействия върху околната среда заради неспазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди, които е малко вероятно да бъдат компенсирани с достатъчно положителни ефекти.

Освен това в съобщението се определят конкретни критерии за допустимостта на авангардни иновативни проекти (обхващащи както етапа на научни изследвания, развойна дейност и иновации, така и първия етап на промишлено внедряване, с изключение на масовото производство и търговските дейности) или на мащабни инфраструктурни проекти от голямо значение за ЕС в различни сектори.

Съобщението за ВПОИ допълва други правила за държавна помощ, като Общия регламент за групово освобождаване и Рамката за научни изследвания, развойна дейност и иновации, която позволява да бъдат подпомагани иновативни проекти с щедри условия.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: