Начало НовиниАнализиСъбитияНови стимули за санирането и декарбонизацията на сградите

Върни се назад

Назад

Нови стимули за санирането и декарбонизацията на сградите

Нови стимули за санирането и декарбонизацията на сградите

ЕК представи на 15.12.2021 нови правила за енергийните характеристики на сградите, така че те да се приведат в съответствие с Европейския зелен пакт и сградният фонд на ЕС да се декарбонизира до 2050 г. Това предложение ще улесни обновяването на домове, училища, болници, административни и други сгради в цяла Европа, за да се намалят емисиите на парникови газове и сметките за енергия, което ще подобри качеството на живот на милиони европейци. Днешното преразглеждане на Директивата за енергийните характеристики на сградите превръща стратегията на Комисията „Вълна на саниране“ в конкретно законодателно действие.

Изпълнителният заместник-председател за Европейския зелен пакт Франс Тимерманс заяви:

Стимулите за санирането на домове и други сгради подкрепят икономическото възстановяване и разкриването на нови работни места. Освен това енергийното саниране води до по-ниски сметки за енергия и в крайна сметка инвестицията се изплаща. Като се насочва към пречките пред санирането и предоставя финансова подкрепа за необходимите първоначални инвестиции, днешното предложение относно енергийните характеристики на сградите има за цел да повиши темповете на енергийното саниране в целия ЕС. С акцента върху сградите с най-лоши характеристики се дава приоритет на най-рентабилното саниране и се подпомага борбата с енергийната бедност. 

Комисарят по въпросите на енергетиката Кадри Симсон:

Сградите са най-големият потребител на енергия в Европа, на тях се пада потреблението на 40 % от енергията ни, те генерират 36 % от нашите емисии на парникови газове. Това се дължи на факта, че повечето сгради в ЕС не са енергийно ефективни и все още до голяма степен се захранват с изкопаеми горива. Трябва да направим нещо по този въпрос, тъй като над 85 % от днешните сгради ще продължат да се използват през 2050 г., когато Европа трябва да бъде неутрална по отношение на климата. Подобряването на състоянието на нашите домове е ефективен отговор на растящите цени на енергията — сградите с най-лоши характеристики в ЕС потребяват многократно повече енергия от новите или добре санираните. Често именно най-уязвимите граждани живеят в сградите с най-ниска енергийна ефективност и поради това имат затруднения да плащат сметките си. Санирането намалява както енергийния отпечатък на сградите, така и разходите за енергия на домакинствата, като същевременно стимулира икономическата дейност и разкриването на работни места.

Комисията предлага от 2030 г. всички нови сгради да бъдат с нулеви емисии. За да се използва потенциалът за по-бързи действия в публичния сектор, всички нови обществени сгради трябва да бъдат с нулеви емисии още през 2027 г. Това означава, че сградите трябва да консумират малко енергия, да бъдат захранвани възможно най-много с енергия от възобновяеми източници, да нямат въглеродни емисии на място от изкопаеми горива, а техният сертификат за енергийни характеристики да указва потенциала им за глобално затопляне въз основа на емисиите от целия им жизнен цикъл.

Във връзка със санирането се предлагат нови минимални стандарти на ЕС за енергийните характеристики, с които се изисква 15 % от сградния фонд с най-лоши показатели във всяка държава членка да бъдат модернизирани от сертификат за енергийни характеристики клас G до най-малко клас F до 2027 г. за нежилищните сгради и до 2030 г. за жилищните сгради. Този първоначален акцент върху сградите с най-ниски характеристики изпълнява двойната цел за максимално увеличаване на потенциала за декарбонизация и за намаляване на енергийната бедност.

Сертификатите за енергийни характеристики предоставят публично достъпна информация за потреблението на енергия и са важни насоки при вземането на решения за инвестиции, покупка и наемане. С днешните предложения сертификатите за енергийни характеристики ще станат по-ясни и ще съдържат по-добра информация. Задължението за притежаване на сертификат за енергийни характеристики се разширява, така че да обхваща сгради в процес на основен ремонт, сгради с подновен договор за наем и всички обществени сгради. Сградите или обособените части от сгради, които се предлагат за продажба или отдаване под наем, трябва да имат сертификат, а енергийният клас следва да бъде посочван във всички обяви. До 2025 г. всички сертификати трябва да се основават на хармонизирана скала от А до G.

Националните планове за саниране на сгради ще бъдат изцяло интегрирани в националните планове в областта на енергетиката и климата. Това ще гарантира сравнимост и проследяване на напредъка и ще осигури пряка връзка с мобилизирането на финансиране и задействането на необходимите реформи и инвестиции. Тези планове ще трябва да включват пътни карти за постепенното премахване на изкопаемите горива за отопление и охлаждане най-късно до 2040 г., наред с път за трансформиране на националния сграден фонд в сгради с нулеви емисии до 2050 г.

Улесненият достъп до информация и по-ниските разходи за потребителите стимулират санирането. С днешното предложение се въвежда „паспорт за саниране“, който предоставя на собствениците инструмент за улесняване на тяхното планиране и поетапното саниране до постигане на нулеви емисии. Предложението въвежда определение за „стандарти за ипотечен портфейл“ като механизъм за стимулиране на кредиторите да подобряват енергийните характеристики на своя портфейл от сгради и да насърчават потенциалните клиенти да повишат енергийната ефективност на своите имоти. Комисията също така приканва държавите членки да включат съображения за саниране в правилата за публично и частно финансиране и да въведат подходящи инструменти, по-специално за домакинствата с ниски доходи. Не следва да се предлагат финансови стимули за инсталирането на котли на изкопаеми горива в сградите, считано от 2027 г., а на държавите членки се предоставя правна възможност да забранят използването на изкопаеми горива в сградите.

Новите правила насърчават използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и интелигентни технологии за осигуряване на ефективното функциониране на сградите, и призовават за създаването на цифрови бази данни за сградите. Що се отнася до мобилността, предложението подкрепя изграждането на инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства в жилищни и търговски сгради и предвижда предлагането на повече специални паркоместа за велосипеди.

Контекст

Преразглеждането на Директивата относно енергийните характеристики на сградите е част от предложенията на Комисията по пакета „Подготвени за цел 55“ за изпълнение на Европейския зелен пакт и на Европейския закон за климата. То допълва другите компоненти на пакета, приет през юли 2021 г., с който се определя визията за постигане на сграден фонд с нулеви емисии до 2050 г. Това е основен законодателен инструмент за постигане на целите за декарбонизация до 2030 г. и до 2050 г.: на сградите се дължат 40 % от потреблението на енергия в ЕС и 36 % от свързаните с енергията емисии на парникови газове; 80 % от потребяваната от домакинствата енергия е предназначена за отопление, охлаждане и топла вода за битови нужди.

Комисията е решена да облекчи енергийната бедност. В ЕС има над 30 милиона сградни единици, които потребяват прекалено много енергия (поне 2,5 пъти повече от средна сграда), което води до повишаване на сметките за енергия за домакинствата. Предимствата на по-ниските сметки за енергия са още по-важни в актуалния контекст на високи цени на енергията. Хората, живеещи в сгради с най-лоши характеристики, както и изправените пред енергийна бедност ще се радват на санирани сгради с по-добри качества, както и на по-ниски разходи за енергия, и ще бъдат предпазени от по-нататъшно увеличение на пазарните цени и нестабилност.

С увеличаването на темповете на саниране мерките в преразгледаната директива ще създадат работни места на местно равнище, като подпомогнат разпространението на иновациите и МСП. Увеличената интензивност на санирането трябва да бъде подкрепена от подходящ капацитет и квалифицирана работна ръка.

Наред с днешния пакет Комисията публикува работен документ, в който се очертават възможните сценарии за преход към по-устойчива, по-екологична и по-цифровизирана строителна екосистема в строителството. С този документ Комисията приканва държавите членки, заинтересованите страни от промишлеността и всички други участници да се включат активно в съвместното създаване на визия за бъдещето на екосистемата на строителството. Допълнителна информация, становища и идеи за конкретни действия, ангажименти и инвестиции могат да се представят чрез проучване на ЕС, което ще бъде отворено до 28 февруари 2022 г.

За повече информация:

 1. Въпроси и отговори за енергийните характеристики на сградите
 2. Информационен документ за енергийните характеристики на сградите
 3. Предложение за директива за енергийните характеристики на сградите
 4. Приложения към предложението за директива за енергийните характеристики на сградите
 5. Уебсайт за енергийните характеристики на сградите
 6. Стратегия за вълна на саниране
 7. Уебстраница за вълната на саниране
 8. Работен документ на службите на Комисията с анализ на дългосрочните национални стратегии за саниране
 9. Уебсайт за дългосрочни стратегии за саниране
 10. Европейски зелен пакт
 11. Работен документ на службите на Комисията относно устойчивото строителство

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: