Начало НовиниАнализиСъбитияНов проект на временен извънреден Регламент за ускорено внедряване на ВЕИ

Върни се назад

Назад

Нов проект на временен извънреден Регламент за ускорено внедряване на ВЕИ

Нов проект на временен извънреден Регламент за ускорено внедряване на ВЕИ

(обновена) ЕК предложи нов проект на временен извънреден Регламент за ускоряване на внедряването на възобновяеми енергийни източници. Заедно с диверсификацията на доставките и пестенето на енергия, внедряването на повече възобновяеми енергийни източници е част от плана на ЕС за прекратяване на зависимостта ни от руските изкопаеми горива. Възобновяемите енергийни източници намаляват търсенето на изкопаеми горива в ЕС в секторите на енергетиката, отоплението и охлаждането, промишлеността и транспорта, както в краткосрочен план, така и в бъдеще. Благодарение на ниските си експлоатационни разходи по-големият дял на възобновяемите енергийни източници в енергийната система на ЕС може да допринесе за намаляване на сметките за енергия.

Продължаващата енергийна криза изисква незабавни и целенасочени действия за ускоряване на изпълнението на плана REPowerEU. На 20 и 21 октомври 2022 г. Европейският съвет призова за ускоряване на процедурите за издаване на разрешителни, за да се ускори внедряването на възобновяеми енергийни източници. REPowerEU вече предложи мерки за справяне с дългите и сложни административни процедури, които са пречка за скоростта и мащаба на инвестициите във възобновяеми енергийни източници и свързаната с тях инфраструктура. Оттогава насам обаче ситуацията на енергийните пазари се влоши, което породи необходимостта от спешни мерки. Това е причината ЕК да предложи нови действия под формата на Регламент на Съвета въз основа на член 122 от Договора.

Това предложение допълва предишните спешни мерки за справяне с извънредната ситуация на енергийните пазари и за ускоряване на прехода към чиста енергия. Ще се прилага в продължение на една година, което ще покрие времето, необходимо за приемането и транспонирането на Директивата за енергията от възобновяеми източници, която понастоящем се обсъжда от съзаконодателите във всички държави-членки. Насочено е към конкретни технологии и видове проекти, които имат най-голям потенциал за бързо внедряване и най-малко въздействие върху околната среда, като допринасят за енергийната ни сигурност в условията на руското нахлуване в Украйна и въоръжаването на нейните енергийни доставки.

Първостепенен обществен интерес

Съгласно предложението се приема, че централите за възобновяема енергия са от първостепенен обществен интерес. Това ще позволи на новите процедури за издаване на разрешителни да се възползват с незабавно действие от опростена оценка за специфични дерогации, предвидени в законодателството на ЕС в областта на околната среда. Освен това в предложението се изяснява обхватът на прилагане на някои правила, предвидени в директивите на ЕС за птиците и местообитанията, за да се премахнат пречките в процеса на издаване на разрешителни за някои проекти за възобновяема енергия.

Планирането, изграждането и експлоатацията на централи и инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници, както и тяхното свързване към мрежата, самата мрежа и свързаните с нея активи за съхранение, се приемат за такива от първостепенен обществен интерес, но същевременно следва да обслужват общественото здраве и безопасност, като се балансират правните интереси в отделните случаи. Това ще се отнася само за нови процедури за издаване на разрешителни, които започват по време на прилагането на Регламента.

Според Евроелектрик тази опция следва да се прилага и за съществуващи проекти, които се намират в „заседнал“ етап по отношение на процедурите по издаване на разрешителни. Освен това трябва да се разработи механизъм за запазване на статута. Това трябва да бъде разгледано, за да се ускорят ефективно процедурите за издаване на разрешения за проекти за възобновяеми енергийни източници, в противен случай предложението за разглеждане на възобновяемите енергийни източници като такива от първостепенен обществен интерес ще бъде невалидно. Освен това, след като проектите за възобновяеми енергийни източници получат статут за проекти от първостепенен обществен интерес, следва да се гарантира, че те запазват това „обузначение“, за да се предотврати създаването на несигурност.

Що се отнася до свързването към мрежата, Евроелектрик подкрепя по-бързите срокове и все пак иска да се добави, че свързването се извършва „ако е технически възможно“ (виж чл. 6.2 ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/944 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 юни 2019 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС).

Слънчева енергия

Слънчевата енергия е евтин възобновяем източник на електроенергия и топлина, който може да бъде въведен бързо, като носи пряка полза на гражданите и предприятията. С оглед на настоящата нестабилност на цените на електроенергията, предоставянето на значително по-бързи процедури за издаване на разрешителни ще ускори темпото на инсталиране на соларни съоръжения върху изкуствени структури, като например сгради. ЕК предлага максимален срок от един месец за издаване на разрешителни за съоръжения за слънчева енергия,  прилежащи към тях системи за съхранение и свързване към мрежата, когато инсталацията не е върху естествена земна повърност. Предложеният регламент също така освобождава тези инсталации от необходимостта от извършване на определени екологични оценки. Въвеждането на концепцията за „положително административно мълчание“ в съответните процедури за издаване на разрешения има за цел да насърчи и ускори разгръщането на малки инсталации.

Обновяване и разширяване на електроцентрали за възобновяеми източници на енергия

Преоборудването на съществуващите централи за чиста енергия има значителен потенциал за бърз растеж на производството на електроенергия от всички възобновяеми източници. То намалява потреблението на газ, както и необходимостта от определяне на нови обекти. Според изчисления на ЕК 38 GW наземни вятърни мощности ще достигнат края на жизнения си цикъл от 20 години между 2021 и 2025 г. Извеждането от експлоатация на тези мощности вместо преоборудване ще доведе до значително намаляване на инсталираните в момента мощности.

С настоящето предложение се рационализира процесът на издаване на разрешителни, приложим за преоборудване на проекти за възобновяема енергия, като се включват всички съответни екологични оценки в новия максимален срок от шест месеца. В предложението също така се уточнява, че екологичните оценки следва да се ограничат до оценка на потенциалните въздействия, произтичащи от промяната или разширяването в сравнение с първоначалния проект. Освен това с него се въвежда опростена процедура за свързване към мрежата в случаите, когато преоборудването не надвишава 15 % увеличение на общия капацитет в сравнение с първоначалния проект.

Евроелектрик препоръчва да се поискат подобни улеснения и правила за хибридни проекти, т.е. когато разработчиците желаят да добавят друга технология за ВЕИ (напр. фотоволтаична инсталация към съществуваща вятърна централа) или устройство за съхранение в съществуваща централа за ВЕИ.

Термопомпи

Термопомпите са ключова технология за производство на възобновяема енергия за отопление и охлаждане от енергийни източници от околната среда и имат значителен потенциал да намалят използването на газ за отопление както в промишлеността, така и в сградите. За да се ускори въвеждането на тази технология, предложението ускорява процедурите за издаване на разрешителни, като въвежда максимален срок от три месеца и опростена процедура за свързване към мрежата на по-малки термопомпи.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: