Начало НовиниАнализиСъбитияНоемврийският газ – по-евтин от октомврийския с малко над лев

Върни се назад

Назад

Ноемврийският газ – по-евтин от октомврийския с малко над лев

Ноемврийският газ – по-евтин от октомврийския с малко над лев

На 1 ноември 2021 Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление (вж. първоначално и изменено) за утвърждаване на цена за месец  ноември 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Решението е прието в съответствие с условията на договора между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром экспорт“, условията по договора с азербайджанската компания и споразуменията към него.

На 01.11.2021 г. „Булгаргаз“ ЕАД внесе актуализирано предложение за цена на природния газ, в която са отчетени пазарните индекси на европейските газови хъбове към 29.10.2021 г. и средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари на Европейската централна банка за м. октомври 2021 г.

В актуализираното предложение предложената цена за м. ноември е 119,87 лв./MWh., като са отчетени и количествата природен газ по програмата за освобождаване, по договорите с лицензиантите, както и с клиенти по свободно договорени цени.

След анализ на представените от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, с приетото решение КЕВР утвърди цена на природния газ от ноември 2021 г. в размер на 93,19 лв./MWh  (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

За предходния месец октомври утвърдената от регулатора цена беше 94,54 лв./MWh.

В решението на КЕВР е отчетена постигната договореност между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром экспорт“ за получаване на количества природен газ през м. ноември, които не са били приети през минали периоди и ще бъдат заплатени от обществения доставчик на значително по-ниска цена в сравнение с пазарните цени на европейските борси към днешна дата, което води до значително намаление на ценовия микс за българския пазар.

В утвърдената цена на природния газ от 93,19 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

В правомощията на КЕВР е да утвърди цена на природния газ по подадено заявление от обществения доставчик. Въз основа на предоставените данни и документи към заявлението и след проверка на направените изчисления, Комисията утвърждава цена на природния газ за съответния месец, която се прилага от първо число на месеца, съгласно чл.30, ал.1, т.7 от Закона за енергетиката.

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, условията по договорите за доставка, както и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния в страната природен газ. Правомощията на Комисията са единствено да установи дали заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договорите за доставка.

При определянето на очакваните доставни цени във връзка с образуването на цената на вход на газопреносни мрежи, съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ са отчетени общото количество природен газ, предвидено за доставка през месец ноември 2021 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори.

Решението на КЕВР за утвърждаване на цена на природния газ от 1.11.2021 г. е публикувано на интернет страницата на регулатора.

По повод на коментари в публичното пространство във връзка с решението на Комисията за енергийно и водно регулиране от 01.11.2021 г., с което е утвърдена регулираната цена на природния газ за м. ноември, енергийният регулатор пояснява следното:

Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката (изм. – ДВ,бр. 79 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., доп. – ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) „на регулиране от Комисията подлежат цените, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.Цените се утвърждават ежемесечно и се прилагат от първо число на месеца, за който са утвърдени“.

С този законов текст изрично е определен обхватът на решението на Комисията. Нещо повече, всички решения, с които досега регулаторът ежемесечно е утвърждавал регулирана цена на природния газ, имат същия обхват.

Във всяка правова държава спазването на законовите норми е абсолютен приоритет и в цялата си досегашна работа Комисията спазва този принцип.

Вижте повече от източника.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: