Начало НовиниАнализиСъбитияОдобрен е първият механизъм за капацитет по новите Насоки за държавна помощ

Върни се назад

Назад

Одобрен е първият механизъм за капацитет по новите Насоки за държавна помощ

Одобрен е първият механизъм за капацитет по новите Насоки за държавна помощ

Финландия е внесла уведомление до ЕК относно механизъм за капацитет под формата на стратегически резерв на стойност 150 млн. евро. Механизмите за капацитет имат важната цел да гарантират сигурността на доставките на електроенергия. Стратегическият резерв е вид механизъм за капацитет и трябва да бъде създаден в съответствие с изискванията на Регламента за електроенергията.

Мярката има за цел да осигури баланс между търсенето и предлагането на електроенергия през периодите на върхово потребление във Финландия. Пиковете в потреблението обикновено настъпват през зимните месеци като се влияят от външната температура и продължителността на застудяването. В миналото Финландия е разчитала на внос на електроенергия от съседни държави, за да се справи с тези пикове. До 14 май 2022 г. около 1400 MW от приблизително 5000 MW капацитет на междусистемните връзки между Финландия и съседните й държави са били обслужвани от Русия. В контекста на руската война срещу Украйна обаче Русия реши да прекрати износа на електроенергия.

Мярката за стратегически резерв, която ще бъде в сила до 2032 г., ще подпомага:

  1. електропроизводствени мощности
  2. активно управление на потреблението на енергия
  3. мощности за съхранение с цел да се гарантира тяхната наличност, когато балансът между търсенето и предлагането може да бъде изложен на риск от недостиг.

Мощностите за производство и съхранение на електроенергия ще предлагат своята наличност, за да започнат да доставят електроенергия, докато съоръженията за активно управление на потреблението (demand-side response) ще предлагат своята наличност, за да намалят потреблението на електроенергия. Мощностите, финансирани чрез мярката, няма да участват на пазарите на електроенергия за периода на стратегическия резерв като по този начин се ограничава изкривяването на тези пазари.

Проектите, които ще се възползват от помощта, ще бъдат избрани чрез прозрачен и недискриминационен процес на конкурентни търгове, в който бенефициерите ще се конкурират въз основа на оферти, свързани с най-ниския размер на помощта за MW капацитет (като се вземат предвид и техническите и екологичните аспекти, като гъвкавост на блоковете и емисии на CO2).

Становище на ЕК относно финландския механизъм за стратегически резерв

Съглано съобщението на ЕК мярката има „стимулиращ ефект“, тъй като бенефициерите не биха продължили да експлоатират съществуващите мощности или да инвестират в допълнителни мощности в същата степен без публичната подкрепа.

Помощта има ограничено въздействие върху конкуренцията и търговията в рамките на ЕС. По-специално, тя е необходима и подходяща за гарантиране на сигурността на доставките в съответствие с финландските цели. Освен това тя е пропорционална, тъй като размерът на помощта съответства на ефективните финансови нужди. Освен това ще бъдат въведени необходимите предпазни мерки, ограничаващи помощта до минимума, включително конкурентна тръжна процедура за отпускане на помощта. И накрая, изкривяването на енергийните пазари е сведено до минимум, тъй като финансираният капацитет се държи извън пазарите на електроенергия.

Мярката води до положителни ефекти, които надвишават всяко потенциално нарушаване на конкуренцията и търговията в ЕС.

Помощта е в съответствие със съответните разпоредби относно механизмите за капацитет и стратегическите резерви, включени в Регламента за електроенергията.

Контекст:

Насоките относно държавната помощ за климата, опазването на околната среда и енергетиката 2022 г., приложими от януари 2022 г., създават гъвкава, подходяща за целта рамка, която да помогне на държавите членки да предоставят необходимата подкрепа за постигане на целите на „Зелената сделка“ по целенасочен и икономически ефективен начин. Правилата са съобразени с важните цели и задачи на ЕС, заложени в Европейската зелена сделка и с други неотдавнашни регулаторни промени в областта на енергетиката и околната среда и се грижат за нарасналото значение на опазването на климата. Те включват раздели относно помощта за възобновяема енергия, мерките за енергийна ефективност, помощта за чиста мобилност, инфраструктурата, кръговата икономика, намаляването на замърсяването, опазването и възстановяването на биологичното разнообразие, както и мерките за гарантиране на сигурността на енергийните доставки при определени условия.

Механизмите за капацитет имат важната цел да гарантират сигурността на доставките на електроенергия. Но ако не са добре разработени, те могат да доведат до по-високи цени на електроенергията за потребителите, да дадат неоправдани предимства на определени енергийни оператори или да възпрепятстват потоците на електроенергия през границите на ЕС.

Регламентът за електроенергията установява правила за гарантиране на функционирането на вътрешния пазар на електроенергия и определя рамка за редовна оценка на прогнозното ниво на сигурност на доставките в ЕС. Когато бъде установен риск, държавите членки трябва да преразгледат функционирането на пазара на електроенергия и да обмислят премахването на нарушенията, които могат да причинят риска. В случай че този подход не е достатъчен за справяне с установения риск, държавите членки могат да въведат механизъм за капацитет при спазване на изискванията за проектиране, за да се осигурят икономически ефективни, по-чисти и пропорционални мерки за осигуряване на сигурността на доставките на електроенергия.

Финландският стратегически резерв е първият механизъм за капацитет, оценен съгласно Насоките за държавна помощ за климата, опазването на околната среда и енергетиката от 2022 г..

Източник: ЕК

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: