Начало НовиниАнализиСъбитияПазарът на CO2 в ЕС – стимул за намаляване на емисии и в подкрепа на декарбонизацията

Върни се назад

Назад

Пазарът на CO2 в ЕС – стимул за намаляване на емисии и в подкрепа на декарбонизацията

Пазарът на CO2 в ЕС – стимул за намаляване на емисии и в подкрепа на декарбонизацията

През 2022 г. общите емисии в Схемата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ на ЕС) възлизат на 1 362,1 млн. тона CO2eq ( 1 364,9 млн. тона CO2eq през 2021 г.) съгласно публикувания Доклад за функционирането на въглеродните пазари в ЕС през 2022 г.. Емисиите от инсталации съставляват 1 313 млн. тона CO2екв, което е с 1,8% по-малко в сравнение с 2021 г. Намаляването на емисиите се дължи главно на промишлените инсталации (-6,5 % през 2022 г.). Емисиите от производството на електроенергия и топлинна енергия се увеличават за втора поредна година (+2,4% през 2022 г.). Това се дължи главно на енергийната криза в Европа и последвалата по-висока употреба на изкопаеми горива при производството на електроенергия.

Емисиите от промишлени инсталации спадат с 6,5 % през 2022 г. в сравнение с 2021 г.

Като цяло, емисиите следват низходящ тренд. Дългосрочната тенденция за замяна на каменните въглища с природен газ обаче се обръща през 2022 г, във връзка с голямото увеличение на цената на природния газ.

Верифицирани емисии от инсталации, млн.т.

Верифицирани емисии от инсталации, млн.т.

През 2022 г. емисиите, обхванати от СТЕ на ЕС, представляват 36 % от общите емисии на ЕС, които са отделени от 8 640 електро- и топлоцентрали и промишлени инсталации,  390 оператори на въздухоплавателни средства, извършващи полети между летища в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и от ЕИП до Швейцария и Обединеното кралство.

Страните, участващи в СТЕ на ЕС, съобщават, че 219 инсталации са отпаднали през 2022 г., като 133 от тях са намалили производствения си капацитета до под 20 мегавата термична мощност. По този начин инсталациите се оказват под прага за включване в СТЕ на ЕС.

За да се намали административната тежест, държавите могат да изключат от СТЕ на ЕС инсталации с емисии под 25 000 тона CO2eq годишно, ако са въведени алтернативни мерки за намаляване на емисиите. От 2021 г. нататък е възможно да се изключат от СТЕ на ЕС и инсталации, които отделят по-малко от 2 500 тона CO2eq годишно, както и резервни или спомагателни инсталации, които не работят повече от 300 часа годишно. През 2022 г. 15 държави са избрали да изключат инсталации от системата, което представлява общо 4,2 Mt CO2eq или 0,32 % от емисиите от инсталации, включени в СТЕ на ЕС.

През 2022 г. СТЕ на ЕС генерира общо 38,8 млрд. евро приходи от търгове, което е със 7,7 млрд. евро повече спрямо предходната година. От тази сума 29,7 млрд. евро са разпределени директно между държавите членки като средно 76 % от тези приходи са насочени за проекти, свързани с климата и енергетиката, което съизмеримо с нивата от 2021 г. и в съответствие със средните 75 % през периода 2013-2020 г. Около 25 % от приходите на държавите членки са заделени за конкретни действия в областта на климата и енергетиката, 27 % отиват в специални фондове за околната среда, а 48 % – в националните бюджети. Държавите членки продължават да използват приходите си и за преодоляване на социалното въздействие от енергийната криза. В Доклада за напредъка в областта на климата за 2023 г. е в включен подробен преглед на докладите на държавите членки относно използването на техните приходи от СТЕ през 2022 г.

Преди последното преразглеждане Директивата за СТЕ изискваше от държавите членки да използват поне 50 % от приходите си от търговете на квоти от инсталации и всички приходи от авиационни квоти за цели, свързани с климата и енергетиката. С преразгледаната директива се въвежда задължение за държавите членки да изразходват всички приходи от СТЕ на ЕС (или равностойна сума) за екологичен преход, включително социални мерки. В контекста на разширения обхват държавите членки се насърчават да подкрепят и декарбонизацията на морския транспорт и опазването на морското биоразнообразие.

Разпределение на приходите от търгове на квоти емисии 2013-2021 г. в ЕС-27 (обща стойност: 50 млрд. евро), в %

Разпределение на приходите от търгове на квоти емисии в ЕС-27 през 2022 (обща стойност: 20,2 млрд. евро), в %

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: