Начало НовиниАнализиСъбитияПолският регулатор в подкрепа на енергийната трансформация през 2023

Върни се назад

Назад

Полският регулатор в подкрепа на енергийната трансформация през 2023

Полският регулатор в подкрепа на енергийната трансформация през 2023

Стабилизиране на енергийните пазари

През 2023 г. цените на електроенергията и газа, търгувани на пазара, спряха да се покачват. Въпреки това те все още остават по-високи, отколкото преди енергийната криза. По тази причина домакинствата и другите уязвими потребители в Полша са обхванати от защитно законодателство през цялата изминала година, което включва ограничаване на цените на енергоносителите. Замразяването на цените обаче не означава, че председателят на полският регулатор (URE) е освободен от задължението да одобрява тарифите за доставка и разпределение на електроенергия, газ и топлинна енергия, тъй като те служат като референтна база за изчисляване на компенсациите, дължими на енергийните дружества.

В същото време регулаторът продължи да подчертава необходимостта от обсъждане на възстановяването на пазарните механизми в енергийния сектор.

Заслужава да се отбележи също така, че с по-стабилната ситуация на пазарите на енергийни суровини броят на висящите пред URE производства относно промени в тарифите за производителите на топлинна енергия значително намаля. През 2023 са одобрени общо 257 решения за промени в тарифите на топлофикациите, което представлява намаление с 50 % спрямо 2022 г.

Рекордни бюджетни приходи за поредна година

2023 г. е поредната година, в която URE внася рекордни приходи в държавния бюджет, възлизащи на общо 274 млн. злоти, което представлява 154% от заложената цел и над 70 млн. злоти повече от 2022 г. Концесионните такси съставляват над 86 % от приходите.

В контекста на най-големите предизвикателства и насоки на прехода в областта на климата и енергетиката трябва да се отбележи значителният обем на подкрепа посредством регулатора през миналата година на производителите на енергия от възобновяеми източници, сектора на когенерацията, енергоемките сектори, както и по дългосрочни договори и пазара на капацитет, която възлиза на 18,6 млрд. злоти.

Освен това в рамките на тарифните процедури са проверени и одобрени регулирани приходи на обща стойност 92,2 млрд. злоти за най-големите дружества, които се занимават с пренос, разпределение и доставка на електроенергия, природен газ и топлинна енергия. Тази сума е с близо 6 млрд. злоти по-ниска от първоначално поисканата от енергийните дружества.

Цялостно изменение на Закона за енергетиката и на Закона за ВЕИ

Въведените през есента изменения на Закона за енергетиката и на Закона за възобновяемите енергийни източници са събитие с ключово значение не само през 2023 г., но и през последните години. С тях се въвеждат или усъвършенстват редица инструменти, които имат за цел да ускорят развитието на производството на енергия от възобновяеми и местни източници, ще дадат възможност за жизнеспособно производство на биогаз и ще подпомогнат изпробването на нови енергийни решения.

Същевременно следва да се отбележи, че двете изменения налагат над 50 нови задачи и правомощия на председателя на URE, като например поддържане на регистри (на агрегатори, директни линии, енергийни клъстери, производители на биогаз), определяне на насоки за развитие на мрежата и приоритетни инвестиции и надзор на тяхното изпълнение, както и надзор на тестването на нови решения в рамките на регулаторна тестова среда (regulatory sandboxes).

В този контекст следва да се подчертае също така, че URE разработи и осъществи всеобхватни комуникационни дейности за информиране за новите решения и за разясняване на промените, въведени в измененото законодателство, и техните последици за всички участници на пазара.

Харта за ефективна трансформация – резултати

През 2023 г. URE продължи да изпълнява своя водещ проект, наречен Харта за ефективна трансформация на разпределителните мрежи на полската енергетика, който обединява най-големите оператори на разпределителни мрежи в Полша.

Посветихме изминалата година на консултации по Хартата с широк кръг заинтересовани страни – от организации на потребителите на енергия до мрежови оператори и браншови асоциации. Това позволи, от една страна, да се идентифицират най-съществените проблеми, свързани с функционирането и развитието на разпределителните мрежи, а от друга – да се включи широк спектър от заинтересовани страни в усилията за намиране на решения. И това е една от основните цели на този проект – казва председателят Рафал Гавин.

Споразумението вече е дало осезаеми резултати под формата на увеличение на разходите за инвестиции в мрежата в плановете за развитие на петте най-големи разпределителни дружества, представени за одобрение на президента на URE, които са се увеличили от 42 млрд. злоти през 2020-2025 г. до почти 73 млрд. злоти в плановете за 2023-2028 г. Подобрение се наблюдава и в реалното изпълнение на инвестиционните планове, което според предварителните оценки през 2023 г. надхвърля 97 %.

Източник: URE


Повечете за Хартата за ефективна трансформация на разпределителните мрежи на Полша може да прочете тук.

regulatory sandbox – регулаторната тестова среда (кутия) дава възможност за тестване в реална среда на иновативни технологии, продукти, услуги или подходи, които не са напълно съобразени със съществуващата правна и регулаторна рамка. Използва се за ограничен период от време и в ограничена част от даден сектор или област. Тя може да предполага дерогация от стандартните разпоредби при спазване на условията, наложени от регулатора, а в някои нововъзникващи случаи дерогация може да не е необходима. Целта на регулаторните тестови среди е да се опознаят възможностите и рисковете, които носи дадена иновация и да се разработи подходяща регулаторна среда за нейното прилагане.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: