Начало НовиниАнализиСъбитияПочти половината енергия за отопление и охлаждане в ЕС идва от ВЕИ

Върни се назад

Назад

Почти половината енергия за отопление и охлаждане в ЕС идва от ВЕИ

Почти половината енергия за отопление и охлаждане в ЕС идва от ВЕИ

Енергията за отопление и охлаждане представлява почти 50% от общото брутно крайно потребление на енергия в ЕС съгласно данни на Евростат. В абсолютно изражение брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми източници за отопление и охлаждане в ЕС постепенно се увеличава с течение на времето (най-вече поради приноса на биомасата и термопомпите).

За 2021 г. обаче брутното потребление на всички горива също се е увеличило главно поради икономическото възстановяване след отмяната на ограниченията по COVID-19. В резултат на това делът на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление за отопление и охлаждане намаля с 0,1 процентни пункта (пр.п.) – от 23,0 % през 2020 г. на 22,9 % през 2021 г. Това е почти два пъти повече от стойността през 2004 г. (11,7%). Развитието на индустриалния сектор, услугите и домакинствата (включително електрификацията на отоплението чрез използване на термопомпи) допринесе за ръста на възобновяемата енергия за отопление и охлаждане.

Сред държавите – членки на ЕС, се откроява Швеция, в която повече от две трети (68,6 %) от енергията, използвана за отопление и охлаждане през 2021 г., произхожда от възобновяеми източници (предимно биомаса и термопомпи), следвана от Естония (61,3 %), Латвия (57,4 %) и Финландия (52,6 %), като всички те използват голям дял биомаса.

За разлика от тях най-нисък дял на възобновяемите източници за отопление и охлаждане е регистриран в Ирландия (5,2 %), Нидерландия (7,7 %) и Белгия (9,2 %).

Bar chart: Share of energy from renewable sources for heating and cooling, %, 2021

В България делът на ВЕИ в отоплението и охлаждането е 25,6%, което представлява малко над средния за ЕС.

Съгласно Индикативната траектория за дела на топлинната енергията и енергията за охлаждане от ВИ в брутното крайно потребление на топлинната енергията и енергията за охлаждане за период 20202030 г. сектор топлинна енергия и енергия за охлаждане   в Националния план Енергетика Климат този дял за 2021 г. следва да достигне 32,48% с оглед постигане на ВЕИ целите на страната.

Графика EMI по данни на Евростат

Всички държави – членки на ЕС, отчитат увеличение от 2004 г. до 2021 г. Най-голямо увеличение е регистрирано в Кипър (+32,1 процентни пункта; пр.п.), следван от Малта (+30,3 пр.п.), Естония (+28,0 пр.п.) и Швеция (+22,7 пр.п.). По-малки увеличения бяха регистрирани в Ирландия (+2,3 процентни пункта), Белгия (+6,3 процентни пункта) и Нидерландия (+5,5 процентни пункта).


Възобновяемите енергийни източници, използвани за отопление и охлаждане, включват слънчева топлинна енергия, геотермална енергия, топлина от околната среда, уловена от термопомпи за отопление (и от 2021 г. нататък – за охлаждане от възобновяеми източници, както е посочено в RED II), твърди, течни и газообразни биогорива и възобновяемата част от отпадъците. Може да се отчита само топлината, произведена от течни биогорива, които отговарят на изискванията. От 2021 г. нататък (съгласно RED II) твърдите и газообразните биогорива, изгаряни в инсталации над определен праг, трябва да отговарят на критериите за устойчивост и намаляване на емисиите на парникови газове.

Данните до 2020 г. са изчислени въз основа на Директива 2009/28/ЕО (RED I), докато данните за 2021 г. следват ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/2001 от 11 декември 2018 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (RED II). Поради промяната на правното основание между 2020 г. и 2021 г. настъпва прекъсване на редовете. Препоръчва се на читателите да анализират разликите между двете директиви (RED I и RED II), както е описано в горната точка, енергийния сектор и всички национални особености, преди да направят каквито и да било заключения, сравнявайки 2021 г. с предишни динамични редове. Ръководството SHARES предоставя подробна информация за методологията, използвана за изчисляване на дела на възобновяемите енергийни източници.

Източник: Евростат

Още по темата: 22 % от енергията, потребена през 2021 г., е от възобновяеми източници

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: