Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияПочти половината енергия за отопление и охлаждане в ЕС идва от ВЕИ

Върни се назад

Назад

Почти половината енергия за отопление и охлаждане в ЕС идва от ВЕИ

Почти половината енергия за отопление и охлаждане в ЕС идва от ВЕИ

Енергията за отопление и охлаждане представлява почти 50% от общото брутно крайно потребление на енергия в ЕС съгласно данни на Евростат. В абсолютно изражение брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми източници за отопление и охлаждане в ЕС постепенно се увеличава с течение на времето (най-вече поради приноса на биомасата и термопомпите).

За 2021 г. обаче брутното потребление на всички горива също се е увеличило главно поради икономическото възстановяване след отмяната на ограниченията по COVID-19. В резултат на това делът на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление за отопление и охлаждане намаля с 0,1 процентни пункта (пр.п.) – от 23,0 % през 2020 г. на 22,9 % през 2021 г. Това е почти два пъти повече от стойността през 2004 г. (11,7%). Развитието на индустриалния сектор, услугите и домакинствата (включително електрификацията на отоплението чрез използване на термопомпи) допринесе за ръста на възобновяемата енергия за отопление и охлаждане.

Сред държавите – членки на ЕС, се откроява Швеция, в която повече от две трети (68,6 %) от енергията, използвана за отопление и охлаждане през 2021 г., произхожда от възобновяеми източници (предимно биомаса и термопомпи), следвана от Естония (61,3 %), Латвия (57,4 %) и Финландия (52,6 %), като всички те използват голям дял биомаса.

За разлика от тях най-нисък дял на възобновяемите източници за отопление и охлаждане е регистриран в Ирландия (5,2 %), Нидерландия (7,7 %) и Белгия (9,2 %).

Bar chart: Share of energy from renewable sources for heating and cooling, %, 2021

В България делът на ВЕИ в отоплението и охлаждането е 25,6%, което представлява малко над средния за ЕС.

Съгласно Индикативната траектория за дела на топлинната енергията и енергията за охлаждане от ВИ в брутното крайно потребление на топлинната енергията и енергията за охлаждане за период 20202030 г. сектор топлинна енергия и енергия за охлаждане   в Националния план Енергетика Климат този дял за 2021 г. следва да достигне 32,48% с оглед постигане на ВЕИ целите на страната.

Графика EMI по данни на Евростат

Всички държави – членки на ЕС, отчитат увеличение от 2004 г. до 2021 г. Най-голямо увеличение е регистрирано в Кипър (+32,1 процентни пункта; пр.п.), следван от Малта (+30,3 пр.п.), Естония (+28,0 пр.п.) и Швеция (+22,7 пр.п.). По-малки увеличения бяха регистрирани в Ирландия (+2,3 процентни пункта), Белгия (+6,3 процентни пункта) и Нидерландия (+5,5 процентни пункта).


Възобновяемите енергийни източници, използвани за отопление и охлаждане, включват слънчева топлинна енергия, геотермална енергия, топлина от околната среда, уловена от термопомпи за отопление (и от 2021 г. нататък – за охлаждане от възобновяеми източници, както е посочено в RED II), твърди, течни и газообразни биогорива и възобновяемата част от отпадъците. Може да се отчита само топлината, произведена от течни биогорива, които отговарят на изискванията. От 2021 г. нататък (съгласно RED II) твърдите и газообразните биогорива, изгаряни в инсталации над определен праг, трябва да отговарят на критериите за устойчивост и намаляване на емисиите на парникови газове.

Данните до 2020 г. са изчислени въз основа на Директива 2009/28/ЕО (RED I), докато данните за 2021 г. следват ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/2001 от 11 декември 2018 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (RED II). Поради промяната на правното основание между 2020 г. и 2021 г. настъпва прекъсване на редовете. Препоръчва се на читателите да анализират разликите между двете директиви (RED I и RED II), както е описано в горната точка, енергийния сектор и всички национални особености, преди да направят каквито и да било заключения, сравнявайки 2021 г. с предишни динамични редове. Ръководството SHARES предоставя подробна информация за методологията, използвана за изчисляване на дела на възобновяемите енергийни източници.

Източник: Евростат

Още по темата: 22 % от енергията, потребена през 2021 г., е от възобновяеми източници

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: