Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияПо веригата на цените – вижте второто издание

Върни се назад

Назад

По веригата на цените – вижте второто издание

По веригата на цените – вижте второто издание

Каним читателите на нашата интернет-страница на едно пътуване по веригата на цените. Следвайте редовните издания на новата ни рубрика, за да разберете как се формират цените преди да достигнат до нас – крайните потребители.

ПО ВЕРИГАТА НА ЦЕНИТЕ: Електроенергия


Производство

Ядрена енергия – АЕЦ Белене

 1. Разходите за изграждане на АЕЦ “Белене” –   от  4 до 10 милиарда евро
Публично известните оценки на разходите за изграждането на АЕЦ “Белене” варират от 4 до 10 млрд.евро. Как се стига до тях и коя от тях е вярната? Отговорът на тези въпроси изисква да си изясним в детайли алгоритъма, по който се калкулират разходите. Отчитането или неотчитането на редица допускания и фактори води до разлики от стотици милиони евро.
 
ЕРС разходи = 4 млрд. евро
 
Първоначално договорените с избрания изпълнител разходи за инженеринг, доставка и строителство (така наречените ЕРС-разходи) са 4 млрд. евро. Тези разходи често се използват за сравнения между различни проекти и технологии и се изчисляват за един киловат инсталирана мощност. За двата проектирани блока от 1000 МВт, първоначалните ЕРС-разходи са 2000 евро/кВт.
 
Капиталови разходи без ескалации = 5 млрд. евро
 
Втората основна компонента на капиталовите разходи са разходите на собственика на централата за:
 • осигуряване на необходимата за работата на новата мощност инфраструктура – преносна мрежа, пътища, охладителни кули, административни сгради
 •  управление и развитие на проекта
 • разрешения, придобивания, правни услуги
 •  персонал, обучения
 • всякакви случайности, които могат да доведат до утежняване на разходите.
Сумата от ЕРС – разходите (около 80%) плюс разходите на собственика (около 20%) се дефинира като “overnight” капиталови разходи. Те дават представа колко биха били разходите за изграждането на централата, ако тя би могла да бъде изградена за една нощ,а не за няколко години. Това предположение помага да се пренебрегне влиянието на инфлацията и на финасовите разходи, което неизменно съпътства периода на строителство и улеснява сравненията между различни проекти и технологии. 
 
При тази стандартна структура (80 спрямо 20 процента), разходите на настоящия собственик НЕК  за строителство на АЕЦ “Белене” ще бъдат от порядъка на 1 млрд. евро, при което общите капиталови разходи за новата ядрена централа без отчитане на ескалации, породени от инфлацията и на финансови разходи ще възлязат на 5 млрд. общо. Това означава 2500 евро,съответно 3500 долара за кВт инсталирана мощност.
 
За сравнение, в един от съществуващите анализи на независими институции (този на Brattlegroup), капиталовите разходи (“overnight”) за бъдещи централи  в САЩ (в US долара за кВт) са оценени, както следва:
 •        4038 за ядрени мощности
 •       2214 за въглищни мощности
 •       4037 за въглищна с улавяне и съхранение на СО2
 •       869 за газова с комбиниран цикъл газ  
 •       1558 за газова с комбиниран цикъл газ и с улавяне и съхранение на СО2
 
Капиталови разходи с ескалации = 6÷7 млрд.евро
 
Поради факта, че строителството на нова мощност продължава с години, при калкулирането на разходите се налага да се отчита също и промяната на стойността на парите във времето – едни и същи дейности, направени през 2011 г. струват повече, отколкото през 2006 г. Това се постига чрез формули за ескалация на разходите, чиято цел е да се елиминира влиянието на обективните инфлационни процеси.
 
Поради това, третата компонента на капиталовите разходи са предвидените ескалации, които водят до увеличаване на първоначалните разходи в зависимост от инфлационните процеси и от продължителността на строителството. Колкото повече се удължава изграждането на новата мощност и колкото по-висока е инфлацията през този период, толкова повече се оскъпява проекта в сравнение с първоначалните оценки.
 
От достъпната публична информация става ясно, че предмет на договаряне между собственика и изпълнителя на проекта АЕЦ “Белене” са ескалации в диапазона на 1 до 2 млрд. евро. Това предполага, че пълните капиталови разходи с ескалации биха достигнали до 6-7 млрд. евро. Трябва да се подчертае, че фактическите ескалации ще се отклоняват в плюс или минус от референтните в зависимост от обективните инфлационни процеси, които ще бъдат отчетени по време на периода на изграждането.
 
Пълни проектни разходи = 10 млрд. евро
 
Поради големите капиталови разходи и дългия период на изграждане на новите ядрени мощности – между 4 и 7 години, лихвите, натрупвани по време на строителство са важен елемент в общите проектни разходи.   Оценки на Университетав Чикаго показват, че за петгодишен период на строителство  лихвите достигат до 30% от общите разходи. Същите нарастват до 40%, ако строителството продължи 7 години. Когато финансиращите страни добавят и рискова премия към стандартните лихвени проценти, финансовите разходи стават критично важен фактор за  жизнеспособността на ядрените проекти.
 
След калкулирането на финансовите разходи към капиталовите разходи на даден проект достигаме до понятието пълни проектни разходи.  
 
Пълните проектни разходи представляват сумата от ЕРС-разходите, разходите на собственика, ескалациите за отчитане на инфлацията и финансовите разходи.
 
Ако предположим, че проекта “Белене” ще се финансира с 80% привлечен капитал при благоприятни лихвени нива и че строителството ще завърши за 4.5 години (включително 6 месеца пусков период), пълните проектни разходи ще достигнат до 8.7 – 10 млрд. евро. Ако изграждането се удължи до 7 години или ако не се постигнат най-благоприятните лихвени условия (напр. чрез държавни гаранции), общите проектни разходи ще надхвърлят   10 млрд. евро (или 5000 евро за кВт инсталирана мощност).  
 
Като обощение, пълните проектни разходи на АЕЦ “Белене” представляват сума от:
(A) Договорените с изпълнителя разходи, т.н. ЕРС–разходи с размер 4 млрд. евро
(B) Разходите на собственика по пректа с предполагаем размер 1 млрд. евро
(C) Ескалации на разходите, неутрализиращи инфлационните процеси в периода на изграждане с предполагаем размер в диапазона между 1 и 2 млрд. евро
(D) Финансови разходи с предполагаем размер 2.7 – 3 млрд. евро
 
 2.  Връзката „Разходи  – Цена“
 
Когато новите мощности бъдат пуснати в експлоатация, започва погасяването на натрупаните в периода на изграждане  проектни разходи чрез приходите от продажба на електрическа енергия. Наред с това, чрез тези приходи трябва да се покриват и производствените разходи на централата – за гориво, експлоатация и поддръжка – и да се осигурява възвръщаемост на капитала.
 
Приведени разходи за кВтч
 
Приведените разходи за един кВтч електрическа енергия дават представа за цените, които са необходими, за да покрият както производствените, така и годишните капиталови разходи на дадена централа и те се използват като маркер за икономическата жизнеспособност на проектите за нови мощности.
 
Структура на разходите
 
Балансът на капиталовите и производствените разходи е различен за различните технологии. Ядрените мощности се отличават с най-високи капиталови и с най-ниски производствени разходи – капиталовите разходи за нова ядрена мощност са 60-80% от общите разходи. На другия полюс са газовите централи с комбиниран цикъл, при които това съотношение е точно обратното – 2О капиталови към 80 процента производствени разходи.
 
Производствени/ горивни разходи
 
Горивните разходи на ядрените централи намаляват устойчиво през последните десетилетия. За периода от средата на осемдесетте години досега ядрените горивни разходи са спаднали в САЩ три пъти както под влияние на напредъка на технологиите и разполагаемостта на ядрените централи, така и поради стабилните и с тенденции към намаляване цени на ядреното гориво. Наред с това, цените на урановото гориво оказват слабо влияние върху цените на електрическата енергия поради това, че техния дял е едва около 5 % от общите разходи. Така ядрените централи могат да осигурят една дългосрочно постоянна и до голяма степен предвидима цена.
 
Производствените разходи на оперираща ядрена централа са ниски и могат да бъдат “победени” единствено от централи, които не използват гориво, каквито са водните и други ВЕИ. В САЩ, средните производствени разходи на ядрените централи са 1.72 US цента за кВтч. За Франция – 1.4 евроцента за квтч.
 
Отчисления за извеждане от експлоатация и съхраняване на ядрени отпадъци
 
Посочените по-горе производствени разходи включват и отчисления за извеждане от експлоатация на централата и за съхраняване на ядрените отпадъци. Въпреки че този тип специфични за ядрените мощности разходи са внушителни като абсолютна стойност, техния дял в разходите за един кВтч е от порядъка на 0.1-0.2 евроцента по причина, че те се калкулират към разходите по времето на целия дълъг експлоатационен живот на централата.

Модел за изчисляване на цената

За да си изясним връзката между разходи за изграждане и приведени разходи/цени на електрическата енергия ще използваме опростен модел, при който изчисленията се базират на следните допускания.
          Капиталът е изцяло привлечен и се осигурява преди строителството
          Експлоатационният живот на централата е 40 години
          Инсталираната мощност е 2 блока по 1000 МВт
          Разполагаемостта (използването на инсталираната мощност за производство) е 90%
          Производствените разходи са 1.3 евроцента за кВтч, съобразени с актуалните фактически нива на тези разходи и включващи отчисления за извеждане от експлоатация и съхраняване на ядрените отпадъци
          Капиталовите разходи са 2500 евро/кВтч или 5 млрд. евро общо

При тези допускания са изчислени приведените разходи/цени за кВтч (в евроцента/кВтч) и е показана тяхната чувствителност спрямо продължителността на изграждането и лихвените условия:

 
3 год.
4 год.
5 год.
7 год.
5%
3.7
3.9
4.2
4.9
6%
4.1
4.4
4.8
5.9
7%
4.6
4.9
5.5
7.2
8%
5.0
5.5
6.3
9.0
9%
5.6
6.3
7.4
11.7
10%
6.2
7.1
8.6
16.1
 
 
 
Основни заключения
 
Цифрите по-горе водят до следните основни заключения:
 
(A)           Капиталовите разходи не са достатъчна информация, за да се определи цената на електрическата енергия, която ще произвежда АЕЦ “Белене”. При едни и същи капиталови разходи (5 млрд. евро) цената на електрическата енергия варира от 3.7 до 16 евроцента за кВтч. в зависимост от сроковете на строителство и финансовите условия.
(B)             При едни и същи капиталови разходи и срокове за строителство (5 години) цената на електрическата енергия нараства два  пъти при нарастване на лихвите по привлечения капитал от 5 до 10% – от 4,2 до 8,6 евроцента.
(C)            При едни и същи капиталови разходи и финансови условия (8%) цената на електрическата енергия нараства с 80% при удължаване на срока на строителство от 3 до 7 години – от 5 до 9 евроцента за кВтч.
(D)             Колкото по-дълги са сроковете за изграждане, толкова по-осезаемо става влиянието на финансовите разходи върху цената. Цената при петгодишен срок на строителство и 5-процентова лихва е два пъти по-ниска в сравнение с цената при 10-процентова лихва. При седемгодишен период на строителство тази разлика е трикратна – от 4,9 до 16,1 евроцента за кВтч.
 
(E)        Доколко и при какви допускания ядрената мощност ще е конкурентна на лигнитните базови централи ще зависи от търговията с емисии на парникови газове:
 
 • Ако няма търговия с емисии,  новата ядрена мощност  ще бъде конкурентна  на лигнитните мощности, ако  бъде изградена за не повече от 4 години и при лихвен процент не по-висок от 7%;
 • При търговия с емисии и при цена 20 евро/т СО2 новата ядрена мощност ще бъде конкурентна на лигнитните мощности , ако бъде изградена за не повече от 5 години и при лихвен процент не по-висок от 8%;
 • При търговия с емисии и при цена 40 евро/т СО2 новата ядрена мощност ще бъде конкурентна на новата лигнитните мощности дори при период на изграждане 7 години и при 8-процентови лихви по кредити.
3. Сравнения
 
Както беше подчертано, ядрените централи се характеризират с най – ниските производствени, но и с най-високите капиталови разходи в сравнение с другите конвенционални централи – газови и въглищни. Въпросът се свежда до това при кой тип централи комбинацията от тези два вида разходи ще доведе до най-ниска цена на произвежданата електрическа енергия.
 
 
Предимства на ядрените мощности
 
Основните предимства на ядрените централи са икономически и екологични. Икономическите предимства произтичат от ниските производствени разходи, включително ниските, устойчиви и предсказуеми горивни разходи. Екологичните предимства се състоят в практически беземисионно производство на електрическа енергия, което засилва конкурентните им позиции при прилагане на политики за намаляване на вредните емисии на принципа “замърсителят плаща”.
Цените на изкопаемите горива, особено на природния газ, са несигурни в средносрочен и дългосрочен план и оценката на проектите на газови централи отчитат тази ценова колебливост. Поради значителния дял на горивните разходи това води до несигурност и на цените на електрическата енергия, произвеждана от въглищни и газови централи.

Слаби страни на ядрените мощности

Слабите страни на ядрените мощности се коренят в техните значителни и нарастващи като абсолютен размер и относителен дял капиталови разходи. Така например,  разходите за реакторите АР 1000 на “Уестингхаус” се очаква да надхвърлят 3500 US долара/кВт при първоначално планирани разходи от 1000US долара/кВт и 3 години срок на изграждане. Тази тенденция се обяснява с обективни причини, основните от които са:
 • инцидентите с ядрени мощности, налагащи промени в дизайна, водещи до оскъпяване и удължаване на сроковете за изграждане;
 • все по – високите изисквания на регулаторните органи за получаването на лицензии и разрешения за започване на изграждането и последващото пускане в експлоатация. Това нерядко води до значителни забавяния и увеличаване на първоначално планираните разходи. Например, ShorehamPlant – централа, базирана в щата Ню Йорк и струваща 5 млрд. US долара за 1000 мегаватова мощност – въобще не е получила разрешение за експлоатация от компетентните регулаторни органи.
Историята на развитието на ядрените мощности показва, че финансовите институции гледат на тях като на рискова инвестиция и търсят рискова премия за капитала си, а много от тях въобще не ги финансират. Това се обяснява както с горепосочените тенденции, така и с високата капиталова интензивност на ядрените проекти.
 
В среда на скъп финансов ресурс и когато съществуват рискове за удължаване на сроковете за изпълнение, проектите с високи първоначални капиталови разходи, каквито са ядрените, са губещите при финансовите оценки.
 
Бъдещите цени на електрическата енергия
 
Съгласно независими анализи (National Research Council of the US National Academy): 
 • разходите за киловатчас ядрена електрическа енергия се очаква да бъдат в диапазона на 6-13 US цента в зависимост от различни фактори и допускания относно финансирането, капиталовите разходи, мощността, цената на горивото и други. Цените в ниския край на посочения диапазон  съответстват на благоприятно финансиране, подкрепено с подходящи гаранции
 • мощностите на природен газ могат да се окажат както най-евтината, така и най-скъпата алтернатива за производство на електрическа енергия в зависимост от цените на горивото с разходи от 4 до 16 US цента/ кВтч
 • въглищните технологии ще осигуряват съпоставим диапазон на разходите от 5 до 9 US цента/кВтч, но без отчитане на тежестите от бъдещия карбонов пазар.
 
 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: