Начало НовиниАнализиСъбитияПравила за устойчиво улавяне, съхранение и използване на въглероден диоксид

Върни се назад

Назад

Правила за устойчиво улавяне, съхранение и използване на въглероден диоксид

Правила за устойчиво улавяне, съхранение и използване на въглероден диоксид

Европейският съюз е поел ангажимент за постигане на нулеви нетни емисии на на CO2 до 2050 г. Въпреки че основната част от усилията ще бъде намаляването на настоящите нива на емисии през следващите години, ще се нуждаем и от технологии, които могат да улавят на CO2 или да го отстраняват директно от атмосферата и след това той да се съхранява или използва. Тези технологии ще се съсредоточат върху сектори, в които намаляването на емисиите е особено трудно или скъпо, като например технологичните емисии при производството на цимент или при производството на енергия от отпадъци. Поради това днес Комисията прие Съобщение за промишлено управление на въглеродните емисии, в което се предоставят подробности за начина, по който тези технологии биха могли да допринесат за намаляване на емисиите с 90 % до 2040 г. и за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.

В законодателния акт за промишленост с нулеви нетни емисии Комисията предлага до 2030 г. ЕС да създаде капацитет за съхранение на поне 50 милиона тона въглероден диоксид.  Въз основа на оценката на въздействието на препоръчаната от ЕС цел в областта на климата за 2040 г. това число ще трябва да нарасне до около 280 милиона тона до 2040 г. В Съобщението за промишлено управление на въглеродните емисии се определя всеобхватен политически подход за постигане на тези цели.

Европейски подход към промишлено управление на въглеродните емисии

В днешното съобщение се набелязват действия, които да бъдат предприети на равнището на ЕС и на национално равнище, за да се даде възможност за внедряване на тези технологии и необходимата инфраструктура за създаване на единен пазар на въглероден диоксид в Европа през следващите десетилетия. Комисията ще започне подготвителна работа по евентуален бъдещ регулаторен пакет за транспортирането и съхранението на въглероден диоксид, в който ще бъдат разгледани въпроси като структурата на пазара и на разходите, достъпа на трети страни, стандартите за качество на CO2 или инвестиционните стимули за нова инфраструктура. Съвместният изследователски център на Комисията днес публикува доклад относно бъдещата мрежа за транспортиране на въглероден диоскид в Европа и свързаните с нея инвестиционни нужди.

Комисията също така ще оцени количествата въглероден диоксид, които трябва да се отстранят директно от атмосферата (промишлени отстранявания на въглероден диоксид), за да се постигнат амбициите на ЕС за намаляване на емисиите до 2040 г. и 2050 г. и да се оценят общите цели и политически мерки за тяхното постигане. Това ще включва оценка на начина, по който отстраняванията и постоянното съхранение биха могли да се отчитат в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ).

За да спомогне за разширяване на пазара за улавяне и постоянно съхранение на CO2, Комисията ще състави насоки за процесите, благоприятстващи проекта, и атлас на възможните обекти за съхранение. В сътрудничество с държавите членки Комисията ще разработи също инструмент за съгласуване на доставчиците на въглероден диоксид с операторите в областта на транспортирането и съхранението му, както и с купувачите. Комисията се стреми да установи ясна рамка за отчитане на въглеродните емисии за използването на уловения въглероден диоксид като ресурс, която би отразила ползите за климата от използването на въглеродния диоксид като ресурс в промишлените процеси. Това ще спомогне за стимулиране на навлизането на устойчиво развиван въглерод в промишлените сектори.

Създаване на благоприятна бизнес среда за веригата за създаване на стойност за CO2 в ЕС

За да може проектите за промишлено управление на въглеродните емисии да се осъществяват на място, Комисията днес представя поредица от хоризонтални действия, които биха могли да създадат по-привлекателна среда за инвестиции.

  • Инвестиции и финансиране: ЕС и държавите членки следва допълнително да насърчават проектите за промишлено управление на въглеродните емисии в рамките на програмите на ЕС за енергийна инфраструктура и биха могли да помислят за важни проекти от общоевропейски интерес (ВПОИ). Комисията ще оцени дали някои проекти за улавяне на CO2 вече могат да бъдат подкрепени с пазарни механизми за финансиране, като например търгове с конкурентни оферти като услуга по линия на Фонда за иновации.
  • Научни изследвания, иновации и обществена осведоменост: Комисията ще разгледа възможността за увеличаване на финансирането за научни изследвания и иновации по проекти за промишлено управление на въглеродните емисии чрез съществуващите инструменти, по-специално „Хоризонт Европа“ и Фонда за иновации. Комисията също така ще подкрепи създаването на платформа за обмен на знания за проекти за улавяне, използване и съхранение на въглерод. В тясно сътрудничество с държавите членки Комисията ще повиши обществената осведоменост относно тези технологии, включително чрез подчертаване на ползите от тях и обсъждане на потенциалните ползи за местните общности.
  • Международно сътрудничество: Комисията ще ускори работата с международните партньори по промишлено управление на въглеродните емисии, по-специално по хармонизирането на докладването и отчитането на дейностите по управление на въглеродните емисии, и ще гарантира, че международните рамки за ценообразуване на въглеродните емисии вземат предвид поглъщанията с цел справяне с емисиите в секторите, в които тяхното намаляване е трудно.

Контекст

Промишленото управление на въглеродните емисии се отнася до набор от технологии, насочени към улавянето или отстраняването на CO2 директно от атмосферата, транспортирането и постоянното му съхранение или използване. Комисията вече осигурява регулаторна рамка за безопасно транспортиране и съхранение на CO2 с Директива 2009/31/ЕО относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации (Директива за УСВ). Улавянето и използването на въглероден диоксид се урежда с Директива (ЕС) 2018/2001 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, с която се насърчават възобновяемите горива от небиологичен произход и, наред с другото, горивата, произведени от уловен CO2.

Освен това схемата на ЕС за търговия с емисии поставя цена на емисиите на въглероден диоксид, а от 2013 г. насърчава улавянето му за постоянно съхранение. Тя също така помага за финансирането на проекти за промишлено управление на въглеродните емисии чрез Фонда за иновации, който вече подкрепя улавянето на 10 млн. тона CO2 годишно от 2027 г. нататък за постоянно съхранение. През 2022 г. Комисията прие предложение за доброволна рамка за целия ЕС за сертифициране на поглъщанията на въглероден диоксид. Това ще стимулира по-специално иновативните промишлени технологии за отстраняване на въглероден диоксид, като биоенергия с улавяне и съхранение на въглерод (BioCCS) или пряко улавяне и съхранение на въглерод от въздуха (DACCS).

Днешната стратегия следва след открита обществена консултация, проведена през 2023 г., и се основава на вече положените усилия в рамките на Форума на ЕС за улавянето, използването и съхраняването на въглероден диоксид (CCUS), както и от няколко държави членки в тази област. Понастоящем 20 държави членки са включили решения за промишлено управление на въглеродните емисии в своите проекти на национални планове в областта на енергетиката и климата.

За повече информация

Въпроси и отговори

Информационен документ

Съобщение за промишленото управление на въглеродните емисии

Съобщение за медиите относно целта в областта на климата до 2040 г.

Съобщение относно целта в областта на климата до 2040 г.

Улавяне, съхранение и използване на въглероден диоксид

Улавяне, използване и съхранение на въглероден диоксид

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: