Начало НовиниАнализиСъбитияПреглед на маржовете за междузонов капацитет от ACER

Върни се назад

Назад

Преглед на маржовете за междузонов капацитет от ACER

Преглед на маржовете за междузонов капацитет от ACER

На 10 юни 2022 ACER публикува доклад относно постигнатите нива на предоставен капацитет на междусистемните връзки за търговия с електроенергия през изминалата година. Държавите трябва да направят повече, за да достигнат минималния марж на ЕС от 70% от капацитета на междусистемните връзки, които са на разположение за междузонова търговия с електроенергия съгласно доклада.

Каквo представлява минималната цел от 70 %?

Пакетът  „Чиста енергия за всички европейци“ (2019) определя задължителна минимална цел от 70 % за междусистемния капацитет на електроенергийните връзки, който да бъде на разположение за междузонова търговия („минимална цел от 70 %“).

Това изискване се прилага от 1 януари 2020 г. и налага на операторите на преносни системи (ОПС) да предлагат 70% от капацитета си на разположение за междузонова търговия. Държавите членки могат да приемат преходни мерки,  планове за действие или дерогации,  за постепенно постигане на целта до края на 2025 г.

Как се справят държавите членки с постигането на целта от 70% от 2020 г. насам?

Настоящият доклад за целта от 70% на ACER предоставя преглед на нивата на маржовете за междузонов капацитет (наричани MACZT) в сравнение с целта от 70% за 2021 г. и с преходните цели, определени от националните планове за действие и дерогации.

В доклада на ACER се посочва, че:

  • В сравнение с 2020 г. резултатите остават предимно непроменени, с изключение на няколко граници и региони. Това е в съответствие с наблюдаваните годишни промени в търгуемите капацитети;
  • По отношение на границите с постоянен ток  целта от 70% е постигната през повечето време на повечето граници, но с някои изключения;
  • По отношение на границите с променлив ток картината все още е много разнообразна като в повечето региони и граници има значително поле за подобрение, за да се постигне целта от 70 %. Най-ниските нива  на маржовете за междузонов капацитет се наблюдават в България, Унгария и Хърватия (в посока на вноса);
  • Както и през 2020 г., повечето държави членки приложиха дерогации и/или планове за действие. В сравнение с 2020 г. все по-голям брой дерогации включват преходна цел, която позволява наблюдение на напредъка към постигане на минималната цел от 70 %.
  • Мониторингът на ACER зависи от това дали операторите на преносни системи предоставят надеждни и обширни данни. През 2021 г. качеството на данните, предоставени от ОПС за мониторинг продължава да се подобрява, но някои важни проблеми остават.
ACER призовава:
  • Държавите-членки да увеличат усилията си за предоставяне на повече капацитет за междусистемни електропроводи за търговия със съседни държави;
  • Операторите на преносни системи да разрешат проблемите с качеството и да осигурят последователност при предоставянето на данни;
  • Oператорите на преносни системи и националните регулаторни органи (НРО) да гарантират, че дерогациите включват преходна цел за всички обхванати граници. Такава цел следва да позволи постепенно да се увеличи междузоналният капацитет, предлаган на пазара, с оглед постигане на минималната цел от 70 % във възможно най-кратък срок. България, Гърция, Унгария, Италия Нидерландия и Швеция не са включили преходна цел за поне една от граници в своята дерогация за 2021 г.;
  •  Националните регулаторни органи следва да гарантират, че общият подход за мониторинг, договорен между ACER и НРО, се спазва;
  •  НРО да предприемат необходимите действия, за да гарантират, че операторите на преносни системи винаги изпълняват целта за всички критични мрежови елементи.

За повече информация: Report on the result of monitoring the margin available for crosszonal electricity trade in the EU in 2021, ACER

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: