Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияПрограмата LIFE: 380 млн. евро за 168 нови екологосъобразни проекта в цяла Европа

Върни се назад

Назад

Програмата LIFE: 380 млн. евро за 168 нови екологосъобразни проекта в цяла Европа

Програмата LIFE: 380 млн. евро за 168 нови екологосъобразни проекта в цяла Европа

На 23 ноември 2022 година Комисията одобри финансиране в размер на над 380 млн. евро за 168 нови проекта в цяла Европа по програмата LIFE за околната среда и действията по климата. В основата на Европейския зелен пакт, проектите по програма LIFE могат да помогнат на ЕС да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г. и да постигне целите в областта на климата, енергетиката и околната среда. Те подкрепят биологичното разнообразие, възстановяването на природата и кръговата икономика, като същевременно допринасят за прехода към чиста енергия на целия континент.

Финансирането представлява увеличение с 27 % спрямо миналогодишното финансиране и ще мобилизира инвестиции на обща стойност над 562 млн. евро. Проекти от почти всички държави от ЕС ще се възползват от това финансиране от ЕС по четири теми (подпрограми): „Природа и биологично разнообразие“, „Кръгова икономика и качество на живот“, „Смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към тях“ и „Преход към чиста енергия“.

Проекти в областта на биологичното разнообразие, кръговата икономика, смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към тях и чистата енергия

Един проект за опазване на природата ще подобри управлението на биологичното разнообразие в градовете Тарту (Естония), Орхус (Дания) и Рига (Латвия), за да се възстанови свързаността и да се подобри здравето на екосистемите. Планираните мерки включват възстановяване на местообитанията и ангажиране на общностите в тези градове да участват в дейности по опазване и възстановяване.

За да се стимулира кръговата икономика, един испански проект ще насърчава хибридните и изцяло електрически трактори за използване в лозята и овощните градини и електрификацията на помощните машини. Той ще покаже как може да се намали потреблението на гориво с 45 %, а използването на смазочно масло — с 30 %. В Италия един проект има за цел да разработи нов бизнес модел на кръговата икономика, основан на събиране, сортиране и рециклиране на употребявани обувки за използване на открито с цел получаване на вторични суровини за производството на нови висококачествени обувки.

В подкрепа на адаптирането към изменението на климата в селскостопанския сектор кипърски и гръцки проект ще разработи, демонстрира и насърчи иновативни техники за намаляване на рисковете, свързани с опустиняването, неустойчивите селскостопански практики и горските пожари. Междувременно в Латвия и Финландия един проект ще приложи мерки за смекчаване на изменението на климата по отношение на торфищата. Той ще демонстрира иновативни инструменти за мониторинг на емисиите на парникови газове и възстановяване на торфищата, включително дистанционно наблюдение и моделиране.

По отношение на прехода към чиста енергия седем проекта ще създадат 16 нови звена за обслужване на едно гише, улесняващи енергийното саниране за хиляди собственици на жилища в пет държави от ЕС. Три проекта ще помогнат на домакинствата да намалят сметките си за енергия чрез енергийно саниране за уязвимите райони и специални пътни карти за саниране в Южна и Източна Европа. Шест проекта ще стимулират енергийните общности на местно и регионално равнище да инвестират в енергийния преход. Те също така ще участват в проекти за енергийна ефективност и производство на енергия от възобновяеми източници, включително за обществени системи за отопление и охлаждане в цяла Европа. 

Нови проекти с финансиране от ЕС в размер на 380 млн. евро 

Природа и биологично разнообразие

  • 27 проекта за опазване на природата и биологичното разнообразие ще спомогнат за опазването на биологичното разнообразие в Европа и ще подпомогнат прилагането на директивите за птиците и местообитаниятаСтратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. и предложения Законодателен акт за възстановяване на природата. Общият бюджет за тях е малко под 195 млн. евро, като 127 млн. евро от тази сума ще бъдат осигурени от ЕС.
  • 38 проекта в областта на околната среда и ефективното използване на ресурсите ще спомогнат за възстановяването на околната среда и разработването на технологии в подкрепа на Плана за действие за кръговата икономика. Те ще мобилизират 144 млн. евро, от които ЕС ще предостави 86 млн. евро.
  • 7 проекта за управление в областта на околната среда ще повишат осведомеността по свързани с околната среда въпроси — например загубата на биологично разнообразие и замърсяването на въздуха. Те ще предоставят на публичните органи инструменти за насърчаване, наблюдение и налагане на спазването на законодателството на ЕС в областта на околната среда. За тях е определен бюджет, възлизащ общо на повече от 10 млн. евро, като ЕС ще осигури близо 6 млн. евро.

Действия в областта на климата

  • Общо 30 проекта по програмата LIFE на стойност около 114 млн. евро ще допринесат за прилагането на Законодателния акт на ЕС в областта на климата и Стратегията на ЕС за адаптиране към изменението на климата чрез насърчаване на прехода към неутрална по отношение на климата, енергийно ефективна, основана на възобновяема енергия и устойчива икономика. 11 проекта за смекчаване на изменението на климата ще спомогнат за намаляване на емисиите на парникови газове чрез: устойчиво управление на земята, горите и морето; иновативни решения за чиста енергия; и замяна и повторна употреба на флуорсъдържащи парникови газове. Те ще мобилизират приблизително 50 млн. евро, от които ЕС ще предостави 30 млн. евро.
  • 13 проекта за адаптиране към изменението на климата ще бъдат насочени към: предоставяне на помощ на градовете и регионите да се адаптират към изменението на климата; подкрепа за решения за адаптиране към изменението на климата в селското стопанство, горите и управлението на водите; повишаване на устойчивостта на инфраструктурите и сградите; и подкрепа за жизнеспособни природосъобразни решения в градовете и ландшафта. Те ще мобилизират около 52 млн. евро, като над 30 млн. евро ще бъдат предоставени от фондовете на ЕС.
  • 6 проекта по програма LIFE за управление и информация, свързани с климата, ще подобрят управлението на климата и ще информират обществеността и заинтересованите страни за изменението на климата. Общият бюджет възлиза грубо на 12 млн. евро, за които ЕС допринася с над 7 млн. евро. 

Чиста енергия

  • 67 проекта ще бъдат посветени на подобряването на пазарните и нормативните условия в ЕС за прехода към чиста енергия, по-специално чрез насърчаване и внедряване на решения за енергийна ефективност и за възобновяема енергия в малък мащаб. Общият бюджет за тях е малко под 100 млн. евро, като 96 млн. евро от тази сума ще бъдат осигурени от ЕС. Тези проекти подкрепят политиките в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност, определени в плана REPowerEU и пакета „Подготвени за цел 55“, както и общите цели на енергийния съюз.

 Контекст

Програмата LIFE е инструментът на ЕС за финансиране на действия в областта на околната среда и климата. Тя спомага за осъществяването на екологосъобразни идеи от 1992 г. насам и до момента по нея са съфинансирани над 5 500 проекта. ЕС и асоциираните държави са част от програмата, включително в тези нови проекти. За периода 2021—2027 г. ЕС увеличи финансирането по програмата LIFE с почти 60 %, до 5,4 млрд. евро, и включи новата подпрограма за преход към чиста енергия.

За повече информация:

Кратко описание на проектите

Програма LIFE

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: