Начало НовиниАнализиСъбитияПроект на Наредба за създаване и поддържане на специализираните карти и регистър на енергийните обекти и съоръжения, собственост на мрежовите оператори

Върни се назад

Назад

Проект на Наредба за създаване и поддържане на специализираните карти и регистър на енергийните обекти и съоръжения, собственост на мрежовите оператори

Проект на Наредба за създаване и поддържане на специализираните карти и регистър на енергийните обекти и съоръжения, собственост на мрежовите оператори

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистър на енергийните обекти и съоръжения, собственост на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи, както и на  хидротехнически съоръжения към язовири публична държавна собственост

Министерствата на енергетиката и на регионалното развитие и благоустройството предлагат за обществено обсъждане проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистър на енергийните обекти и съоръжения, собственост на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи, както и на  хидротехнически съоръжения към язовири публична държавна собственост. Проектът е разработен в изпълнение на § 23 (1) от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър.

Проектът регламентира, че специализираните карти и регистри се изработват с цел документиране на пространственото положение и основните технически характеристики на изградената  енергийна мрежа в лицензионна територия на енергийно предприятие. Те осигуряват информация при: експлоатация и поддържане на електрически подстанции, възлови станции, трансформаторни постове и електропроводи високо, средно и ниско напрежение; проучване и проектиране за изграждане на нови и реконструкция на съществуващи електрически подстанции, възлови станции, трансформаторни постове и електропроводи високо, средно и ниско напрежение и други обекти на енергийната мрежа; изработване на устройствени схеми и общи и подробни устройствени планове; предварителни проучвания и изработване на инвестиционни проекти; създаване на информационна система от оператора на съответната мрежа за изградената енергийната мрежа в  лицензионната си  територия.

Специализираните карти и регистри се създават и поддържат от операторите на електропреносната и на електоразпределителните мрежи.  Те следва да бъдат в цифров вид във формат, съгласно изискванията на Закона за кадастъра и имотния регистър или във формат, поддържан от Единната информационна точка. По този начин се осигурява облекчен достъп до тях.  Освен данни за изградената мрежа, в тях се отразяват и зони на ограничения върху поземлени имоти, които произтичат от сервитут или ограничение, възникнало въз основа на нормативен акт, административен акт или договор.

В проектонаредбата е предвидено достъпът до данните от специализираните карти и регистри да се осъществява по електронен път чрез информационния портал на Единната информационна точка.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на следния имейл адрес: i.belcheva@me.government.bg

Дата на откриване:8.11.2023 г.
Целева група:Всички заинтересовани
Сфера на действие:Енергетика
Дата на приключване:8.12.2023 г.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: