Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияПроект на постановление относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията

Върни се назад

Назад

Проект на постановление относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията

Проект на постановление относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията

МЕ предлага за обществено обсъждане проект на мерки по прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 година относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията

С цел справяне с високите цени на електроенергията, в условията на настоящата енергийна криза, породена от увеличеното търсене на електрическа енергия, ограничаване доставките на природен газ от Русия и заплаха за тяхното прекъсване, ограничения, свързани с технологични и климатични проблеми, бе приет Регламент (ЕС) 2022/1854 от 06 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията (Регламент(ЕС) 2022/1854).

С посочения регламент се определят временни, пропорционални и извънредни мерки за продължаване на досегашните и въвеждане на нови мерки за защита на потребителите и бизнеса. В тази връзка Регламентът предвижда временно да се ограничат извънредните пазарни приходи на производителите с по-ниски пределни разходи чрез прилагане на таван на пазарните приходи, получени от продажбата на електроенергия в Съюза, който съгласно чл. 6 на Регламента се ограничава до максимум 180 EUR MWh произведена електрическа енергия.

Всяка държава членка е задължена да гарантира, че свръхприходите, получени в резултат на прилагането на таван на пазарните приходи се прехвърлят към крайните клиенти на електрическа енергия домакинства и дружества, които са особено силно засегнати от високите цени на електроенергията. С Решение на Народното събрание от 8 ноември 2022 г. на Министерския съвет бе възложено да приеме програма за предоставяне на компенсации за небитовите крайни клиенти на електроенергия. Съгласно т. 5 от това решение средствата за плащане на компенсациите по Програмата се набират във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, като вноските се определят от Министерския съвет в срок от 10 дни, в изпълнение и при условията на Регламент(ЕС) 2022/1854.
В изпълнение на това Решение и в съответствие с Регламент (ЕС) 2022/1854 за въвеждане на таван на свръхприходите, генерирани от производителите на електрическа енергия с подпределни разходи, е разработен настоящият проект на Постановление на Министерския съвет за мерки по прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията (ОВ, L 261I/1 от 7 октомври 2022 г.).
Съгласно подготвения проект на постановление, таванът на приходите ще се прилага по отношение на всички пазарни приходи на производителите, получени от производството на електроенергия с по-ниски пределни разходи от определения таван на пазарните приходи. Като такива производители Регламент (ЕС) 2022/1854 изрично посочва технологии за вятърна, слънчева и ядрена енергия или енергия от лигнитни въглища. По целесъобразност са включени и други пазарни участници – търговците на електрическа енергия, в съответствие с разпоредбите на Регламента.
С цел осигуряване на необходимия финансов ресурс за компенсиране на засегнатите небитови крайни клиенти, за сключените по свободно договорени цени сделки за електрическа енергия с период на доставка от 1 декември 2022 г. до 30 юни 2023 г., и в изпълнение на разпоредбите на чл. 10, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2022/1854 проектът на Постановление предвижда събраните в резултат от прилагането на тавана на пазарните приходи свръхприходи, да се внасят във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, чрез целеви вноски от производителите на електрическа енергия, обществения доставчик и търговците на електрическа
енергия.

Целевите вноски по настоящото Постановление и целево предоставени средства по чл. 36д, т. 8 от Закона за енергетиката ще се използват за покриване на разходи по чл. 36б, ал. 1, т. 4 от ЗЕ по приети от Министерския съвет програми, разработени
при спазване на разпоредбите на чл. 10 и чл. 17 на Регламент (ЕС) 2022/1854.
Проектът на акт прилага Регламент (ЕС) 2022/1854, което не налага изготвяне на справка за съответствие с европейското право, тъй като Регламентът има пряко действие.
Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет и не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания по бюджета с оглед на което към проекта е приложена финансова обосновка, изготвена по
образец съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
Предвид определения в Решението от 8 ноември 2022 г. 10-дневен срок, в който Министерският съвет трябва да определи вноските към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, срокът за обществено обсъждане на изготвения проект на акт е намален и изтича на 4 декември 2022 г.

Проект на Постановление за мерки по прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 година

Частична предварителна оценка на въздействието

Мотиви към проект на Постановление на Министерския съвет

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: