Начало НовиниАнализиСъбитияПроект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

Върни се назад

Назад

Проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

Проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

Публикуван е за обещствено обсъждане до 18 май 2023  проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия (ПИД на ПРОБПЕЕ).

Основната цел на проекта на ПИД на ПРОБПЕЕ съгласно Доклада е регламентирането на нов механизъм за управление и ограничаване на финансовия риск за оператора чрез въвеждане на лимит за търговия на краткосрочните пазарни сегменти, в резултат на което борсовият оператор вече няма да определя изискуемо обезпечение. Търговските участници ще имат възможност да сключват сделки за покупкопродажба на електрическа енергия в рамките на лимита за търговия, определен от самите тях. Този лимит ще бъде общ за пазарните сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“. Първоначалният лимит за търговия на търговски участник ще представлява разликата между стойността на наличното обезпечение и стойността на минималното обезпечение. Разполагаемият лимит за търговия на търговски участник във всеки един момент ще представлява разликата между първоначалния лимит за търговия и блокираната от функционалността „Проверка на лимити за търговия“ сума на максималната стойност на задължението, което може да бъде породено от регистрираните оферти за покупки на положителни цени и/или продажби на отрицателни цени и/или сключените сделки за покупки на положителни цени и/или продажби на отрицателни цени и/или нетната сума на задълженията на търговския участник към борсовия оператор. Предвижда се проверка относно обезпечеността на оферти и сделки на търговските участници на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“ да се извършва автоматично посредством функционалността „Проверка на лимити за търговия“, при която не се допуска подаване на оферти, чиято максимална стойност надхвърля разполагаемия лимит на търговския участник.

Въвеждането на нов механизъм за управление и ограничаване на финансовия риск за оператора чрез въвеждане на лимит за търговия на краткосрочните пазарни сегменти е целесъобразно и подходящо според БНЕБ не само при поголяма волатилност на пазара и за постигане на повисоки клирингови цени, но в пообщ план, ще минимизира риска от неизпълнение на парични задължения от страна на търговските участници, които сами ще определят размера на лимита за търговия и ще планират подобре подаваните от тях оферти, сключваните сделки и паричните потоци. Поспециално, рискът за борсовия оператор от изпадане на търговски участник в несъстоятелност ще бъде сведен до минимум поради невъзможността за възникване на парични задължения на участниците, които да не могат да бъдат погасени посредством реализацията на предоставените в полза на БНЕБ ЕАД бързоликвидни обезпечения. Очакванията са, че  с предлаганите промени до голяма степен ще се подобри дългосрочната финансова стабилност на борсовия оператор и ще се предотврати възникването на потенциално неблагоприятни последици за организирания борсов пазар на електрическа енергия, което като цяло ще доведе и до пониски разходи за осъществяване на дейността.

Към проекта на документа: тук

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: