Изработка на уеб сайт цена от Web IT Solutions. Професионална изработка на сайт цена, Wordpress сайт цена. Изработка на уеб сайт София, Изработка на уеб сайт Варна, Изработка на уеб сайт Пловдив Изработка на онлайн магазин и SEO оптимизация

Начало НовиниАнализиСъбитияПромени в ЗЕВИ

Върни се назад

Назад

Промени в ЗЕВИ

Промени в ЗЕВИ

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергията от възобновяеми източници

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергията от възобновяеми източници. Измененията са разработени с цел транспониране на изискванията на Директива ЕС 2018/2001 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници.

С оглед изпълнение на изискванията на Директивата, в проекта са допълнени правомощията на министъра на околната среда и водите, който разработва и прилага механизъм за надеждно и независимо одитиране на подаваната от икономическите оператори информация относно изпълнението на изискванията за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса. Съгласно предлаганите промени министърът на околната среда и водите следва да организира подаването на информация за сделките и критериите за устойчивост на газообразните и течните горива от биомаса, използвани в транспорта.

В проектозакона се допълват правомощията на министъра на земеделието да организира събирането и обобщаването на информация за потенциала, производството и потреблението на суровини от земеделието, животновъдството и горското стопанство.

Регламентирани са отговорности на Комисията за енергийно и водно регулиране да изготвя оценка за ефективността на схемите за подпомагане за електрическа енергия от възобновяеми източници и тяхното въздействие върху различните групи потребители. Предвидено е КЕВР да изготвя оценка на регулаторните и административните препятствия пред дългосрочните споразумения за изкупуване на енергия от възобновяеми източници и да предприема мерки за отстраняване на неоснователните препятствия.

С проектозакона се въвеждат правомощия на изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие да организира и поддържа членството на агенцията в Европейската асоциация на издаващите органи. Пълноправното членство в асоциацията ще осигури възможност за допълнителни приходи на производители на енергия от възобновяеми източници, които не получават финансово подпомагане от други схеми.

Измененията в ЗЕВИ предвиждат още създаването на звена за контакт, които да предоставят напътствия и улесняват целия административен процес по кандидатстване и издаване на разрешение. Такива функции ще изпълняват общините.

С предложените изменения се предвижда ново правомощие на министъра на енергетиката, който трябва да одобрява плановете на топлопреносните предприятия за развитие на районни отоплителни или охладителни системи, в случай, че такива планове бъдат разработени.

В законопроекта са регламентирани изискванията относно определянето на национална цел за дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление, задължителната минимална цел за дял на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление в транспорта, както и целите за дял на енергията от възобновяеми източници  в секторите електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане.

С промените в закона потребителите на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници ще могат да произвеждат, съхраняват и продават своите излишъци чрез споразумения за закупуване, чрез доставчици на електрическа енергия и чрез търговски споразумения между партньори.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на имейл адрес: m.minova@me.government.bg

Проект

Мотиви

Частична предварителна оценка на въздействието

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: