Начало НовиниАнализиСъбитияПроменят Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

Върни се назад

Назад

Променят Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

Променят Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

В петък, на 05.11.2021 г., в сградата на КЕВР ще се проведе обществено обсъждане (от разстояние) на проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия. Общественото обсъждане ще се проведе със заинтересовани лица: държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти, пряко свързани с изготвения проект, и организации на потребители.

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 42 от Закона за енергетика (ЗЕ) по предложение на оператора на борсовия пазар на електрическа енергия Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) одобрява правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия.

В изпълнение на това законово правомощие КЕВР е одобрила предложените от „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ ЕАД, борсовия оператор) Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия (ПРОБПЕЕ, Правилата, обн. ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г.), които са в сила към настоящия момент.

С писмо с вх. № Е-13-210-20 от 07.10.2021 г. от БНЕБ ЕАД е постъпило предложение за изменение и допълнение на ПРОБПЕЕ с мотив, че предлаганите промени ще защитят в максимална правата и интересите както на борсовия оператор, така и на търговските участници, регистрирани да участват на пазарните сегменти, оперирани от БНЕБ ЕАД. В тази връзка със Заповед № З-Е-270 от 18.10.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши анализ на предложението на БНЕБ ЕАД, въз основа на който да изготви доклад и проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия (проект на ПИД на ПРОБПЕЕ).

Съгласно доклада на работната група, причините, които налагат изменението и допълнението на ПРОБПЕЕ се състоят в практиката от работата на борсовия пазар и неговото администриране – установява се необходимост от преуреждане на някои отношения, възникващи в хода на търговията с електрическа енергия на организиран борсов пазар на пазарен сегмент Двустранни договори“ и на пазарен сегмент „Ден напред“ с цел създаване на „сигурност в обществените отношения, свързани с предоставяне на обезпечение за плащане и/или добро изпълнение“ на посочените два борсови сегмента.

Очакванията, посочени в доклада, са ПИД на ПРОБПЕЕ да „допринесе за безпротиворечивото им прилагане от пазарните участници, като ще осигури на участниците на сегмент „Двустранни договори“ по-надеждни условия и предпоставки за сключване на сделки за дългосрочни продукти„.

Какви са конкретните предложения на БНЕБ за промени в правилата?

§ 1. Чл. 34 се изменя така:
„Чл. 34. (1) БНЕБ ЕАД разглежда заявлението по чл. 33 и се произнася по него в разумен срок.
(2) При оттегляне на търговски участник от борсовия пазар на електрическа енергия, БНЕБ ЕАД прекратява всички видове предоставен достъп и изпраща официално уведомление до търговския участник за датата на оттеглянето, като изпраща съобщение до всички търговски участници.
(3) Оттеглянето на търговски участник от борсовия пазар на електрическа енергия се отразява в регистъра на търговските участници, публикуван на интернет страницата на БНЕБ ЕАД.
(4) При оттегляне на търговски участник от борсовия пазар на електрическа енергия всички дължими към борсовия оператор такси по Тарифата за таксите на БНЕБ ЕАД стават изискуеми.“.

§ 2. Чл. 139 се изменя така:

„Чл. 139. Клиринговата цена се формира въз основа на подаваните оферти на пазарната зона на Република България, както и на обема на трансграничните потоци електрическа енергия, които се обменят между пазарните зони посредством подадените в Euphemia от страна на преносните оператори междусистемни преносни способности.“.

§ 3. В чл. 153 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 преди думата „възражение“ се добавя думата „мотивирано“.
2. Ал. 2 се изменя така:
„(2) Операторът изпраща мотивиран отговор на търговския участник до 16,00 ч. в
първия работен ден след деня на търговия.“.
§ 4. В чл. 239 думите „паричен депозит, банкова гаранция и застраховка-гаранция“ се
заменят с „паричен депозит и банкова гаранция“.
§ 5. В чл. 244 думите „в една от следните форми – банкова гаранция и застраховкагаранция,“ се заменят с думите „под формата на банкова гаранция“.
§ 6. Т. 18 от § 1 от Допълнителната разпоредба се заличава („застраховка-гаранция“)

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 7. За сделки за покупко-продажба на електрическа енергия, сключени на пазарен сегмент „Двустранни договори“ до датата на влизане в сила на тези правила, по които търговски участник е предоставил обезпечение за плащане и/или добро изпълнение под формата на застраховка-гаранция, следва в 30-дневен срок от влизане в сила на тези правила да предостави обезпечение под формата на паричен депозит, банкова гаранция или комбинация от тях.

§ 8. Правилата за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия влизат в сила от деня на обнародването им в Държавен вестник.

Видно от съгласувателната таблица, публикувана на сайта на регулатора, работната група приема направените предложения с единствена корекция на предложението по чл. 153, ал. 1 и ал. 2, които придобиват следната редакция:

Чл. 153. (1) При несъгласие на търговски участник с представените резултати той има право да подаде мотивирано възражение на имейл operations@ibex.bg до 13,30 ч. в деня за търговия.
(2) Операторът изпраща мотивиран отговор на търговския участник до 16,00 ч. в първия работен ден след деня на търговия.

Вижте повече тук.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: