Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по немски език курсове по английски език
Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на сайт Изработка на сайтове Изработка на сайтове Варна Изработка на сайтове София Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки курсове по английски език курсове по немски език

Начало НовиниАнализиСъбитияПроменят Правилата за управление на електроенергийната система

Върни се назад

Назад

Променят Правилата за управление на електроенергийната система

Променят Правилата за управление на електроенергийната система

На 08.06.2022 г. в КЕВР ще се проведе обществено обсъждане на проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за управление на електроенергийната система (ПУЕЕС). Съгласно доклада на КЕВР, мотивите за предприемане на промени са следните:

Промени в националното и европейското законодателство

Съгласно чл. 105, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), обн. ДВ, бр. 9 от 2021 г., с цел гарантиране сигурната работа на електроенергийната система, операторът на електропреносната мрежа сключва сделки за допълнителни услуги при условията и по реда на ПУЕЕС и на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) с доставчици от и/или извън страната.

Според § 1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 9 от 2021 г., допълнителни услуги са всички
услуги, необходими за експлоатацията на електроенергийната система, които включват участие в регулиране на напрежението и доставка на реактивна мощност, участие в първично регулиране на честота, автоматично вторично регулиране и ръчно регулиране на честотата и обменните мощности, възможност за пускане без помощта на външен източник и захранване на част от мрежа и регулиране на натоварването.

Също така, с измененията на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 9 от 2021 г. е отменена т. 61 от § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЕ, съдържаща легалната дефиниция на понятието „студен резерв“.

На следващо място, след обнародването на ПУЕЕС, ДВ, бр. 6 от 2014 г. са приети регламентите:

  • Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно вътрешния пазар на електроенергия (Регламент (ЕС) 2019/943);
  • Регламент (ЕС) 2016/631 на Комисията за установяване на мрежов кодекс за изискванията за присъединяване на производителите на електроенергия към електроенергийната мрежа (Регламент (ЕС) 2016/631);
  • Регламент (ЕС) 2016/1388 на Комисията за установяване на мрежов кодекс относно присъединяването на потребители (Регламент (ЕС) 2016/1388);
  • Регламент (ЕС) 2016/1447 на Комисията за установяване на мрежов кодекс за изискванията за присъединяване към електроенергийната мрежа на системи за постоянен ток с високо напрежение и модули от вида „електроенергиен парк“, присъединени чрез връзка за постоянен ток (Регламент (ЕС) 2016/1447);
  • Регламент (ЕС) 2017/2196 на Комисията за установяване на мрежов кодекс относно извънредните ситуации и възстановяването на електроснабдяването (Регламент (ЕС) 2017/2196);
  • Регламент (ЕС) 2017/1485 на Комисията за установяване на насоки относно експлоатацията на системата за пренос на електроенергия (Регламент (ЕС) 2017/1485);
  • Регламент (ЕС) 2017/2195 на Комисията от 23 ноември 2017 година за установяване на насоки за електроенергийното балансиране (Регламент (ЕС) 2017/2195);
  • Регламент (ЕС) 2019/941 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор (Регламент (ЕС) 2019/941).

Измененията и допълненията на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 9 от 2021 г., както и приемането на посочените по-горе регламенти, водят до необходимост от изменения и допълнения на ПУЕЕС, чрез които разпоредбите на подзаконовия нормативен акт да се приведат в съответствие с действащото законодателство.

Измененията и допълненията на ПУЕЕС налагат и изменения и допълнения и на ПТЕЕ, чрез които да се регламентират условия и начин за уреждане на пазарните взаимоотношения възникнали в резултат на прилагането на ЗЕ и посочените регламенти.

Отстраняване на непълноти и неточности, редакционни изменения

В допълнение, при прилагането на ПУЕЕС са установени непълноти и неточности в настоящата редакция на акта, което налага редакционни изменения на отделни разпоредби от подзаконовия нормативен акт.

Отделно от горното, в Правилата за управление на електроразпределителните мрежи (ПУЕРМ) и в Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (ПУРПДЕЕМ) са извършени редакционни изменения, както и такива във връзка с изменението на отделни разпоредби на ПУЕЕС.

Какво се цели с промените?

В доклада на КЕВР се посочва, че с проекта на ПИД на ПУЕЕС се цели привеждането на акта в съответствие с последните изменения и допълнения на ЗЕ и с норми от европейското право, както е посочено по-горе.

С оглед посочените по-горе цели са изменени разпоредби в глави първа, втора и трета от ПУЕЕС. Измененията и допълненията в глава четвърта от ПУЕЕС целят привеждане в съответствие със ЗЕ и Регламент (ЕС) 2017/2195 на условията и начина за ползване на електропреносната мрежа, както и за предоставянето на допълнителни услуги и за получаване на системни услуги.

С измененията в глава пета и глава шеста се създават необходимите предпоставки, свързани с техническите изисквания, при които операторът на електропреносната мрежа сключва сделки за допълнителни услуги. Също така относимите към допълнителните услуги разпоредби от ПУЕЕС се привеждат в съответствие с действащото национално и европейско законодателство.

С оглед безпротиворечивото прилагане на ПУЕЕС са направени и изменения в допълнителната разпоредба, редакционни изменения в отделни разпоредби на акта, както и изменения в ПУЕРМ и ПУРПДЕЕМ.

Предложените изменения и допълнения на ПТЕЕ целят създаване на условия за уреждане на пазарните взаимоотношения между оператора на електропреносната мрежа и пазарните участници предоставящи предвидените в ЗЕ допълнителни услуги, необходими за експлоатацията на електроенергийната система.

В обобщение, проекта на ПИД на ПУЕЕС ще допринесе за постигане на целите на европейското законодателство, сигурност на доставките, гъвкавост и устойчивост на електроенергийната система на Р България.

Вижте пълния пакет документи долу:

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Сподели: