Начало НовиниАнализиСъбитияПротиводействие на високите енергийни цени: Правителствата заплащат на доставчиците за администриране на помощите и за пропуснати ползи

Върни се назад

Назад

Противодействие на високите енергийни цени: Правителствата заплащат на доставчиците за администриране на помощите и за пропуснати ползи

Противодействие на високите енергийни цени: Правителствата заплащат на доставчиците за администриране на помощите и за пропуснати ползи

Реализираният през последната година кризисен мениджмънт от страна на литовското, нидерландското и шведското правителство в опит да обуздаят негативните последствия за граждани и бизнес от развихрилите се енергийни цени показва, че всеки държавен план в такава (а и във всяка подобна) ситуация има няколко задължителни участника – държавата, която прави стратегия и намира финансиране, бенефицири – получатели на помощ/пари, които изпълняват условия и покриват критерии, и администратори на помощта – институции и/или (енергийни) компании, които се явяват реализатори на държавна политика, но извършват услугата срещу овъзмездяване (заплащане) на усилията, тъй като често става въпрос за несвойствена дейност, свързана с допълнителни разходи, или за пропуснати ползи.

 

Литва

В средата на октомври 2022 литовското правителство обяви, че ще забави заключителните етапи на либерализацията на енергийния пазар поради възможните смущения, предизвикани от скока на цените на енергията. Освен това, увеличението на цените на отоплението и газа ще бъде разпределено между потребителите в 5-годишен период. Обсъжда се и разширяването на помощта за отопление за най-бедните 110 000 домакинства.

На 1 април 2022 г. правителството стартира пакет от мерки на стойност 2,26 млрд. евро за противодействие на последиците от инфлацията и за укрепване на енергийната независимост. За да поеме частично шоковете в цените на енергията, правителството компенсира част от цените на газа и електроенергията, плащани от хората, като отпусна 570 млн. евро. В същото време на предприятията се предлагат не само решения за компенсиране на цените на газа и електроенергията с бюджет от 120 млн. евро, но и целеви средства за засегнатите сектори в размер на 142 млн. евро. Други мерки са насочени към възрастните хора и хората, получаващи минимална работна заплата, чрез увеличаване на социалните помощи и въвеждане на компенсации за отопление. В плана на правителството за увеличаване на личните доходи са предвидени 315 млн. евро.

Планът разгръща и инвестиции в енергийната независимост, като за целта са предвидени 1,12 млрд. евро. за нова инвестиционна платформа за саниране, а безвъзмездните средства за екологично саниране и модернизация на многофамилни жилищни сгради възлизат на допълнителни 277 млн. Освен това, 46 млн. евро са предвидени за частна инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства в дворовете на многофамилни сгради, домакинства и частни компании. Планирани са 60 млн. евро за насърчаване на закупуването и инсталирането на слънчеви електроцентрали, а допълнителни 19 млн. евро – за подмяна на котли на биомаса и изкопаеми горива с технологично усъвършенствани инсталации. Общо тези мерки ще съставляват дял от 677 млн. евро. Допълнителни инвестиции в енергийна независимост за предприятията (254 млн. евро) и за публични проекти (193 млн. евро) също са подробно описани в пакета.

През октомври 2022, за да се справи с продължаващата криза, литовското правителство публикува законопроекта си за бюджета по-рано от обичайното, включвайки няколко точки, които да помогнат за справяне с енергийната криза, подплатени с нови мащабни бюджетни средства.

Междувременно, енергийната група AB „Ignitis grupa“ (наричана по-нататък „Групата“) информира, че всички нормативни актове, необходими за частичното компенсиране на потребителите за увеличението на цената на енергийните ресурси през втората половина на 2022 г., са приети.

В края на май 2022 г. правителството на Република Литва определи конкретни размери на частичната компенсация за цените на електроенергията и природния газ, както и минималния праг за цената на електроенергията, под който не се прилага частична компенсация за електроенергията. Размерите на частичната компенсация за цените на електроенергията и/или природния газ се прилагат от 1 юли 2022 г. до 31 декември 2022 г.

В ревизирания държавен бюджет за 2022 г. са предвидени 973 млн. евро за антиинфлационни мерки, от които около 570 млн. евро (с ДДС) следва да отидат при битовите потребители (включително клиентите на Групата), които по този начин частично ще бъдат компенсирани за рязкото увеличение на цените на природния газ и електроенергията.

Част от тази частична компенсация е предназначена за компенсиране на допълнителната компонента към цената на услугата пренос на електроенергия и на допълнителната компонента към цената на услугата разпределение на природен газ, която има за цел да компенсира Групата за пропуснатите приходи, дължащи се на установените в предходни периоди разлики между прогнозната и действителната цена на природния газ и електроенергията. Тези компоненти са включени в обществените цени на електроенергията на „Игнитис“ за втората половина на 2022 г., одобрени от Националния съвет за енергийно регулиране на 8 юни 2022 г., и в тарифите за природния газ на „Игнитис“ за частни клиенти за втората половина на 2022 г., одобрени на 31 май 2022 г.

Одобрените цени и тарифи на електроенергията и природния газ и прилагането на модела на частична компенсация ще покрият приблизително 365 млн. евро (с ДДС) от свързаните с тях разходи, направени от „Игнитис“ през предходните периоди, които не са били включени в сметките на битовите потребители за обществена доставка на електроенергия и природен газ, и това ще има положителен ефект върху оборотния капитал и нивото на дълга на Групата.

В изрично съобщение Групата напомни, че частичната компенсация за всички частни клиенти на обществена, независима доставка и доставка от последна инстанция ще бъде предоставена директно чрез техния доставчик на електроенергия и/или природен газ, доставчик на електроенергия от последна инстанция и/или оператор на разпределителна система, извършващ доставка на газ от последна инстанция.

Средствата от държавния бюджет за частична компенсация на частните клиенти ще бъдат разпределени от администратора (AB „Energijos skirstymo operatorius“) в съответствие с процедурата, определена в описа, а на свой ред администраторът ще получи плащане от Министерството на финансите на Република Литва в съответствие с процедурата, определена в споразумението за използване на средства от държавния бюджет.

Нидерландия

Правителството намали енергийния данък за домакинствата и бизнеса за 2022 г. Това ще струва 2,7 милиарда евро за обезщетенията на домакинствата и 0,5 милиарда евро за компенсациите на компаниите. Кабинетът също така предоставя 150 милиона евро за подпомагане на уязвими домакинства с високи сметки за енергия и/или домове с лоша изолация чрез мерки за подобряване на изолацията. Механизмът ще се управлява на ниво община.

Наред с други антикризисни мерки, на 20 септември 2022 нидерландското правителство обяви таван на цените на електроенергията от януари 2023 г., ограничавайки цената на електроенергията до средната цена от януари 2022 г. за средно ниво на потребление. Общата сума на мерките (с изключение на горната граница на цената) беше финализирана в съобщението за бюджета на 20 септември на около 15,5 милиарда евро.

Основните акценти на този пакет включват временни стимули за потребителите и намаляване на разходите за енергия, както и структурни промени в мерките за социални грижи, които ще продължат през цялата 2023 г. В мерките за временна помощ правителството на Нидерландия допълнително намали данъците върху енергията, мярка, възлизаща на сумата от 5,4 милиарда евро пропуснати приходи.

Споразумението относно тавана на цените на енергията беше постигнато в началото на октомври. В усилията си да защити потребителите от нарастващите цени на енергията, холандското правителство заключи цената на електроенергията на 0,40 евро/KWh и замрази цената на газа на 1,45 евро за кубичен метър газ. Тези ценови тавани важат само за 2900 киловатчаса електроенергия и 1200 кубически метра газ. Тази мярка ще струва около 23,5 милиарда евро. Като част от това споразумение домакинствата ще получат и 190 евро компенсация за оставащите месеци на 2022 г.

Как работи схемата?

Отговорните министри информираха правителството за предложения таван на цените на електроенергията и газа. Посочиха, че за газ ще бъде определена максимална ставка от 1,45 евро на кубичен метър до потребление от 1 200 кубични метра годишно, а за електроенергия – максимална ставка от 0,40 евро за киловат до потребление от 2 900 киловата годишно. За потребление над тези обеми се прилага тарифата, договорена в енергийния договор със съответния доставчик на енергия. Тази мярка е временна и ще бъде в сила от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2023 г. Кабинетът работи в тясно сътрудничество с енергийните доставчици за разработването на мерките и тяхното изпълнение.

В очакване на тази горна граница на цената на енергията, малките потребители ще получат също фиксирана отстъпка от сметката си за енергия от 190 евро на месец през ноември и декември 2022 г. Това е фиксирана ставка за всички малки потребители и ще бъде уредена от доставчиците на енергия. Министърът на климата и енергийната политика публикува на 18 октомври 2022 г. „временната мостова схема за енергийни бонуси за малки потребители 2022 г.“, която урежда тази временна отстъпка.

Тази схема определя, че доставчиците на енергия могат да кандидатстват за субсидия от 190 евро за малки потребители по смисъла на раздел 95a, параграф първи от Холандския закон за електроенергията от 1998 г.. Схемата е фокусирана върху клиенти, присъединени към електроенергийната мрежа, тъй като почти всички домакинства са свързани към нея, а не всички домакинства имат връзка към газовата мрежа. Доставчиците на енергия трябва да кандидатстват два пъти за тази субсидия. За ноември заявлението трябваше да бъде подадено преди 30 ноември 2022 г., а за декември – преди 31 декември 2022 г.

Подобно на временната мостова схема, горната граница на цените на енергията ще се прилага и за всички малки потребители на електричество и/или газ, като освен домакинства тук се включват:
• самонаети лица;
• магазини;
• множество асоциации;
• малки социални организации; и
• по-малки МСП.

Таванът на цената на енергията за малките потребители ще бъде приложен под формата на схема за субсидиране, различна от описаната временна схема. Точно както при последната, доставчиците на енергия се очаква да прилагат горната граница на цената на енергията в своите фактури и правителството ще компенсира доставчиците на енергия за пропуснатите им приходи. В случай на таван на цената на енергията, обаче, доставчиците на енергия ще получават месечни аванси въз основа на очакваното енергийно снабдяване на малките потребители в рамките на лимитите на потребление под тавана на цената на енергията. Конкретният размер на обезщетението ще бъде определен със задна дата въз основа на действителните числа. Холандската агенция за предприемачество (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) е натоварена с прилагането на горната граница на цените на енергията и временната схема. Освен това на 11 октомври 2022 г. холандската Камара на представителите прие предложения за предотвратяване на прекомерната печалба на доставчиците на енергия от обявената горна граница на цените.

Швеция

В края на февруари 2022 г. шведският парламент гласува за одобряване на предложение на Финансовата комисия от правителството за изменение на шведския държавен бюджет за 2022 г., за да се включат 7,5 млрд. шведски крони (SEK) (около 778 млн. щ.д.), предназначени за компенсиране на домакинствата за необичайно високите цени на електроенергията през зимата на 2021-2022 г.

В предложението на комисията се уточнява, че бюджетната позиция „Глава 21 Енергетика“ ще бъде увеличена със 7,5 млрд. шведски крони, за да се покрие нова позиция „1:12 Компенсация за високи цени на електроенергията“. Съгласно предложението тези средства могат да се използват за компенсиране на домакинствата с особено високо потребление на електроенергия от декември 2021 г. до февруари 2022 г., както и за компенсиране на енергийните дружества и Kammarkollegiet (Агенцията за правни, финансови и административни услуги) за съответните им административни разходи, свързани с разпределянето на компенсациите.

Не всички шведски домакинства могат да се възползват от компенсацията. Компенсирани бяха само домакинствата с потребление на електроенергия, надвишаващо 700 киловатчаса (кВтч) на месец през декември 2021 г., януари 2022 г. и/или февруари 2022 г., като компенсацията бе ограничена до 2000 шведски крони (около 207 щатски долара) на месец за тези с най-високи разходи за електроенергия. Домакинствата, които отговарят на условията, не трябваше да подават заявления за компенсация; тя се прилагаше директно от енергийните дружества със задна дата.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: