Начало НовиниАнализиСъбитияРеформата на структурата на електроенергийния пазар в ЕС влиза в сила от 17 юли 2024

Върни се назад

Назад

Реформата на структурата на електроенергийния пазар в ЕС влиза в сила от 17 юли 2024

Реформата на структурата на електроенергийния пазар в ЕС влиза в сила от 17 юли 2024

На 26 юни 2024 г. в Официален вестник бяха публикувани окончателно приетите текстове на Директива и Регламент, съставляващи реформаата на структурата на пазара на електроенергия в ЕС.
Основните дати за транспониране на Директивата за електроенергията в националното законодателство са следните:

 • Всички разпоредби, с изключение на тези в член 4 (свободен избор на доставчик) и член 15а (споделяне на енергия), трябва да бъдат транспонирани до 17 януари 2025 г.
 • Разпоредбите на член 4 и член 15а трябва да бъдат транспонирани до 17 юли 2026 г.

Регламентът (ЕС) 2024/1747 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2024 година за изменение на регламенти (ЕС) 2019/942 и (ЕС) 2019/943 по отношение на подобряването на структурата на пазара на електроенергия в Съюза ще влезе в сила 20 дни след публикуването му в Официален вестник на ЕС със следния график на действията:

17 януари 2025 г.

 • Европейската комисия ще представи на Европейския парламент и на Съвета подробен доклад за оценка на възможностите за рационализиране и опростяване на процеса на прилагане на механизъм за осигуряване на капацитет съгласно глава IV, за да се гарантира възможност за своевременна реакция от страна на държавите членки на опасенията относно адекватността на ресурсите (член 69).

17 април 2025 г.

 • Въз основа на констатациите в доклада до 17 април 2025 г. Комисията, след консултация с държавите членки, представя предложения с оглед на рационализирането и опростяването на процеса за оценка на механизмите за осигуряване на капацитет, когато е целесъобразно (член 69).
 • Освен това ENTSO-E и ЕUDSO-Entity ще представят предложения заметодика за анализ от операторите на преносни системи и операторите на разпределителни системи на нуждите от гъвкавост, като се вземат предвид най-малко: всички налични източници на гъвкавост по икономически ефективен начин в различните времеви интервали, включително в други държави членки; планираните инвестиции в междусистемни връзки и гъвкавостта на равнище пренос и разпределение; и необходимостта от декарбонизация на електроенергийната система, за да се постигнат целите на Съюза за 2030 г. в областта на енергетиката и климата, определени в член 2, точка 11 от Регламент (ЕС) 2018/1999, и неговата цел за неутралност по отношение на климата до 2050 г., установена в член 2 от Регламент (ЕС) 2021/1119, в съответствие с Парижкото споразумение, прието съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (член 19г-е).

17 юли 2025 г.

 • ACER трябва да одобри или измени предложените от ENTSO-E и ЕUDSO-Entity методика в срок от три месеца (член 19г-е).

17 януари 2026 г.

 • Европейската комисия ще извърши оценка на въздействието на мерките за подобряване на еврепейските форуърдни пазари от гледна точка на способността на участниците на пазара да хеджират ценовите рискове в рамките на вътрешния пазар на електроенергия (член 9),
 • Всяка държава членка трябва да определи индикативни национални цели за гъвкавост за гъвкавост по отношение на неизкопаемите горива, включително съответния конкретен принос на оптимизацията на потреблението и на съхраняването на енергия за постигането на тази цел (член 19г-е).

17 юни 2026 г.

 • Европейската комисия ще направи оценка на прилагането на Регламента за електроенергията, на неговата ефективност по отношение на функционирането на краткосрочните пазари на електроенергия, на пригодността на настоящата правна и финансова рамка на Съюза относно разпределителните мрежи за постигане на целите на Съюза в областта на енергията от възобновяеми източници и вътрешния пазар на енергия и на потенциала и жизнеспособността на една или няколко пазарни платформи на Съюза за споразумения за закупуване на енергия (СЗЕ) (член 69).

Януари 2027 г.

 • ACER ще изготви доклад, в който ще оцени прогнозните нужди от гъвкавост и ще даде препоръки по въпроси от трансгранично значение във връзка с констатациите на регулаторния орган или друг орган или субект, посочен от държава членка (член 19г-е).

Декември 2027 г.

 • Европейската комисия до 1.12.2027 представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, в който оценява въздействието от съкращаването на времето за затваряне на пазара за сделки с междузонов преносен капацитет в рамките на деня, разходите и ползите, осъществимостта и практическите решения за по-нататъшното му съкращаване, за да се даде възможност на участниците на пазара да търгуват с енергия възможно най-близо до реалното време. В доклада се разглежда въздействието върху сигурността на електроенергийните системи, икономическата ефективност, ползите за интегрирането на енергия от възобновяеми източници и за намаляването на емисиите на парникови газове (член 8).

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели: